UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Stipendije

Fondacija Koste Migrića
Studentski trg 1
Beograd

Beograd, 16.12.2014. godine
03 Broj: 67-5870/1-14

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacija Koste Migrića, broj: 06-301/5-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije Koste Migrića, na sednici održanoj 16.12.2014. godine, doneo je sledeću

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA
ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2014/2015. godinu.
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2014/2015. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije

Član 2.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

 1. redovno upisivanje školske godine,
 2. visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja, najmanje 9,00,
 3. slabije materijalno stanje, što se dokazuje potvrdama o primanjima članova porodice, za period januar- septembar 2014. godine.

Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

 • PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
 • UVERENJE o upisu školske 2014/2015. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
 • UVERENJE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
 • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE,
 • UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period januar – septembar 2014. godine
 • PORESKO UVERENJE sa opštine na kojoj je prijavljen podnosilac prijave (student), o tome da li se i za koju nepokretnu imovinu duži kao poreski obveznik.

Član 6.

Rok za podnošenje prijava je od 22. decembra 2014. godine do 23. januara 2015. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Fondacije Koste Migrića.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta zadužbina i fondova, na telefon 3207-426, i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Član 7.

Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Fondacije i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs na stranici Fondacije Koste Migrića. Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs na stranici Fondacije Koste Migrića.

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Milan Martić