UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs: Stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije za školsku 2014/15. godinu

Dositeja-logo_o

Stipendije

REPUBLIKA SRBIJA
FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Na osnovu Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13 i 64/14), Fond za mlade talente Republike Srbije raspisuje

KONKURS

ZA STIPENDIRANJE DO 800 NAJBOLJIH STUDENATA ZAVRŠNE GODINE OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA I DO 400 STUDENATA ZAVRŠNE GODINE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA SA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA ZA ŠKOLSKU 2014/15. GODINU

USLOVI KOJE KANDIDATI TREBA DA ISPUNJAVAJU SU:

 • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
 • da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
 • da su u školskoj 2014/15. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
 • za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;
 • da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;
 • da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija (za studije prvog stepena mogu se prijaviti kandidati rođeni 1990. godine i mlađi, za integrisane akademske studije mogu se prijaviti kandidati rođeni 1988. godine i mlađi, a za master akademske studije mogu se prijaviti kandidati rođeni 1988. godine i mlađi).

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH ILI INTEGRISANIH AKADEMSKIH STUDIJA OBAVEZNI DA DOSTAVE:

 • popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta i Fonda za mlade talente www.mos.gov.rs/dositeja a može se preuzeti i u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
 • potvrda fakulteta da su u školskoj 2014/15. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
 •  original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatog od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:

– da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija sa navedenom ukupnom prosečnom ocenom;
– školska godina u kojoj su prvi put upisani na osnovne akademske ili integrisane akademske studije;
– koliko semestara traju studije koje pohađaju.

DOKUMENTACIJA KOJU SU KANDIDATI KOJI UPISUJU ZAVRŠNU GODINU MASTER AKADEMSKIH STUDIJA OBAVEZNI DA DOSTAVE:

 • popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta i Fonda za mlade talente www.mos.gov.rs/dositeja a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
 • uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
 • fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
 • potvrda fakulteta da su u školskoj 2014/15. godini upisani u završnu godinu master akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
 • overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija sa prosečnom ocenom;
 • za studente koji upisuju završnu godinu master akademskih studija koje traju dve godine original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojom se potvrđuje da su položili sve ispite sa prve godine master akademskih studija i ispunili sve obaveze predviđene nastavnim planom i programom studija.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija/školovanja ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, u skladu sa tačkom 4. Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente.

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo dobiti stipendiju Fonda za isti stepen studija.

U zavisnosti od visine sredstava u budžetu Republike Srbije, Fond će utvrditi broj i visinu stipendija koje će se isplatiti za nastavne mesece za školsku 2014/15. godinu, a u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA KONKURS:

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočno krilo, na sledeću adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
FOND ZA MLADE TALENTE
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 2
11070 NOVI BEOGRAD

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente – Konkurs za stipendiranje završnih godina studija u Republici Srbiji za šk. 2014/15. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 14. novembra 2014. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.

Dopune dokumentacije poslate po isteku roka za konkurisanje biće tretirane kao neblagovremene i neće biti razmatrane.

LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU SVE USLOVE KONKURSA I KOJI SU DOSTAVILI POTPUNU I UREDNU DOKUMENTACIJU, BIĆE OBJAVLJENA NA ZVANIČNOJ INTERNET PREZENTACIJI MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA I FONDA ZA MLADE TALENTE – www.mos.gov.rs/dositeja

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova. Sve informacije o konkursu biće objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji:
http://www.mos.gov.rs/dositeja/
http://www.mos.gov.rs/dositeja/vesti/fond-za-mlade-talente-raspisao-konkur-2