UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odluka Dekana 1

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 br. 1832/8
Dana: 25.09.2014. god.
Beograd

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12), Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

O D L U K U

1. Odbijaju se kao neosnovane žalbe kandidata Miljana Salate br. prijave 016, Jelene Veljić br. prijave 022, Bogdana Nikoličića br. prijave 023, Nevene Veličković br. prijave 031, Miloša Beševića br. prijave 034, Pavla Nešovića br. prijave 072, Nemanje Radojičića br. prijave 080, Miloša Šćekića br. prijave 084, Magdalene Nedović br. prijave 087, Aleksandre Nedeljković br. prijave 117, Mine Jeremić br. prijave 122, Anje Milojević br. prijave 125, Đorđa Avramovića br. prijave 135, Lune Lukić br. prijave 140, Bobe Šekarić br. prijave 153, Ane Kontić br. prijave 154, Milice Novaković br. prijave 157, Nataše Petrović br. prijave 229, Andrije Aćimića br. prijave 233 i Jane Filipović br. prijave 244, na Rešenje 02 br. 1832/5 Komisije za sprovođenje upisa od 24.09.2014. godine.

2. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

3. Ovo Odluku istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Rešenje 02 br. 1832/5 Komisije za sprovođenje upisa od 24.09.2014. godine, izvršena je detaljna analiza žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, na studijske programe: arhitektura, integralni urbanizam i unutrašnja arhitektura, pri čemu je utvrđeno:

1. Da su žalbe dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;

2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;

3. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;

4. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove;

5. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu;

6. Da kandidat Miljan Salata u svojoj žalbi traži novo sazivanje Komisije za prijemni ispit kako bi svi kandidati imali intervju;

7. Da kandidat Jelena Veljić u svojoj žalbi traži analizu rangiranja kandidata na preliminarnoj rang listi;

8. Da kandidat Bogdan Nikoličić u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

9. Da kandidat Nevena Veličković u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

10. Da Kandidat Miloš Bešević u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

11. Da kandidat Pavle Nešović u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

12. Da kandidat Nemanja Radojičić u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

13. Da kandidat Miloš Šćekić u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

14. Da kandidat Magdalena Nedović u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

15. Da kandidat Aleksandra Nedeljković traži ponovni uvid u svoj rad;

16. Da kandidat Mina Jeremić u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

17. Da kandidat Anja Milojević u svojoj žalbi traži ponovni pregled radova;

18. Da kandidat Đorđe Avramović u svojoj žalbi traži dodatni pregled radova;

19. Da kandidat Luna Lukić u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

20. Da kandidat Boba Šekarić u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

21. Da kandidat Ana Kontić u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

22. Da kandidat Milica Novaković u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

23. Da kandidat Nataša Petrović u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita;

24. Da kandidat Andrija Aćimić u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost prijemnog ispita i

25. Da kandidat Jana Filipović u svojoj žalbi traži ponovni uvid u svoj rad.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DEKAN ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Prof. dr Vladan Đokić

Odluka Dekana 2

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 br. 1832/9
Dana: 25.09.2014. god.
Beograd

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12), Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

O D L U K U

1. Odbijaju se kao nedozvoljene žalbe kandidata Stevana Jakšića br. prijave 025, Magdalene Maslaćević br. prijave 058, Anđelke Vlajić br. prijave 065, Tamare Đurić br. prijave 071, Jovane Milojković br. prijave 083, Anastasije Simović br. Prijave 088, Sofije Mitrović br. prijave 095, Nade Čekić br. prijave 096, Mine Vučković br. prijave 131, Jovane Janković br. prijave 142, Milice Marinković br. prijave 144, Miloša Nikolića br. prijave 146, Milene Stanojević br. prijave 176, Aleksandre Paunić br. prijave 185, Branka Stefanovića br. prijave 201, Tijane Simikić br. prijave 209, Denisa Turanovića br. prijave 217, Milice Radeč br. prijave 223 i Ivane Aćimić br. prijave 234, na Rešenje 02 br. 1832/5 Komisije za sprovođenje upisa od 24.09.2014. godine.

2. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

3. Ovo Odluku istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući žalbe kandidata na Rešenje 02 br. 1832/5 Komisije za sprovođenje upisa od 24.09.2014. godine, izvršena je detaljna analiza žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, na studijske programe: arhitektura, integralni urbanizam i unutrašnja arhitektura, pri čemu je utvrđeno da žalbe nisu dopuštene imajući u vidu da kandidati nisu iskoristili pravo da se u prvostepenom postupku žale na Preliminarnu rang listu.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DEKAN ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Prof. dr Vladan Đokić