UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitektonske tehnologije

Broj kabineta: 346

Uža naučna oblast:
arhitektonsko konstrukterstvo

Oblasti istraživanja:
projektovanje konstrukcija, održivo arhitektonsko konstrukterstvo, arhitektonsko projektovanje

Aleksandra Nenadović (1971) diplomira 1996. godine na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, gde pohađa i poslediplomske studije, na kursu Konstruktivni sistemi u arhitekturi i magistrira (2004) sa temom Prilog analizi ponašanja kablovskih kupola tensegriti tipa, a zatim i doktorira (2014) sa temom Integrisano projektovanje konstruktivnih sistema zasnovanih na primeni ferocementa.

Nakon zapošljavanja na Arhitektonskom fakultetu, kao lice obdareno za naučno-istraživački i umetnički rad (1996), asistent pripravnik (1998), asistent (2004) i kao docent (2014), angažovana je na koncipiranju i realizaciji brojnih nastavnih planova i predmeta iz uže naučne, odnosno umetničke oblasti Arhitektonsko konstrukterstvo, a primarno na predmetu Mehanika i otpornost materijala.

Učestvuje u dva projekta iz programa osnovnih istraživanja i u dva projekta iz programa tehnološkog razvoja. Učestvuje i u koncipiranju projekta iz programa tehnološkog razvoja pod nazivom Razvoj i primena naučnih metoda u projektovanju i građenju visokoekonomičnih konstruktivnih sistema primenom novih tehnologija (2011-2015).

Autor je naučnih radova, objavljenih u naučnim časopisima međunarodnog značaja i zbornicima radova sa međunarodnih naučnih skupova, kao i poglavlja u monografijama.

Permanentno se stručno usavršava u okviru oblasti arhitektonskog konstrukterstva i arhitektonskog projektovanja, kroz izradu stručnih i stručno-umetničkih radova.

U svojstvu autora osvaja dve prve, jednu drugu i jednu treću nagradu na arhitektonsko-urbanističkim konkursima, kao i dva plasmana u uži izbor za nagradu.

Autor je većeg broja realizovanih arhitektonskih objekata, od kojih su tri publikovana u višejezičnim publikacijama. Učestvuje na brojnim izložbama arhitektonskih ostvarenja.

Član je Inženjerske komore Srbije (licence 300 i 301).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Nenadovi%C4%87%2C+Aleksandra