UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Naučni saradnik

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 251

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
teorija arhitekture, filozofija arhitekture, teorija umetnosti i medija, metodologija istraživanja kroz arhitektonski crtež

Anđelka Bnin-Bninski (rođ. Ćirović, 1984) je, nakon završenih Osnovnih i Master akademskih studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, stručno usavršavanje nastavila kroz postdiplomske studije, rad u projektantskoj praksi i angažman u naučno-istraživačkim projektima.

Završila je postdiplomske programe vezane za naučna, teorijska i interdisciplinarna istraživanja u arhitekturi i time stekla specijalizacije iz teorije umetnosti i medija i filozofije arhitekture. Master studije Teorija umetnosti i medija pohađala je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (2008/09), a dvosemestralne studije Kultura i umetnost socijalističke Jugoslavije, u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu (2011/12). Kao stipendista Vlade Francuske (2013/14) diplomirala je na Post-master studijama iz oblasti filozofije i arhitekture na programu Istraživanje u Arhitekturi (DPEA Recherche en architecture) u Arhitektonskoj školi Pariz-La Vilet (École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La Villette) u Parizu.

Doktorske studije na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu upisala je 2009. godine i radi na prijavljenoj temi disertacije Uloga arhitektonskog crteža u dinamici podele stambenog prostora. Na istom fakultetu je angažovana za rad u nastavi na Departmanu za arhitekturu – od 2006 do 2011. kao student i saradnik, a od 2011. godine u zvanju asistenta. Učestvuje u nastavi na Osnovnim i Master akademskim studijama u okviru projektantskih i teorijskih predmeta.

Njen rad u projektantskoj praksi uključuje učešće u izradi arhitektonsko-urbanističkih konkursnih rešenja i realizovanih projekata; u okviru autorskih i projektantskih timova dobitnik je više nagrada i priznanja. Od 2012. godine je angažovana kao istraživač Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, u okviru naučnog projekta Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja, a od 2015. godine je angažovana kao istraživač u naučno-istraživačkoj laboratoriji za studije arhitekture i filozofije – Žerfo (GERPHAU) u Parizu.

Svoj rad je prezentovala na nekoliko izložbi, učešćem na međunarodnim konferencijama i radionicama i publikovanjem stručnih radova. Sarađuje u koncepciji i organizaciji međunarodnih projekata saradnje i predstavnik je Arhitektonskog fakulteta u Beogradu u međunarodnoj arhitektonskoj organizaciji Arena (ARENA – Architectural Research Network).

https://fvm.academia.edu/AnđelkaĆirovićBninBninski

Foto © Dunja Simović