УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

1. семестар

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Простор и облик*
01 ОАСА-11011

Елементи пројектовања

Упознавање студената са основним елементима архитектонског пројектовања, композицијом, архитектонском анализом, структуром архитектонског пројекта, контекстом, размером, односима, димензионисањем, мерама и пропорцијама, перцепцијом и симулацијом, логиком просторне организације и елементима архитектонског програма. Оспособљавање студената за израду смислених графичких, ликовних и просторних прилога у циљу читљивог приказивања стварности на својим пројектима, од пројектног програма, просторног концепта, израза и цртежа, карактера и модела до укупне појавности и форме.

КУРИКУЛУМ: Елементи пројектовања ФОРМУЛАР: Елементи пројектовања ПРИЛОГ КУРИКУЛУМУ: Елементи пројектовања СПИСКОВИ И РАСПОРЕД САЛА: Елементи пројектовања
02 ОАСА-11012

Ликовни елементи

Циљ наставе је да студенти усвоје знања о основним ликовним елементима и стекну
практична ликовна искуства из области на које се односе теорија форме и теорија боје. Циљ наставе је и да се истражују везе и методи какви постоје у области синтезе ликовних уметности и архитектуре на нивоу једноставних и апстрактних ликовних истраживања.

КУРИКУЛУМ: Ликовни елементи ФОРМУЛАР: Ликовни елементи
03 ОАСА-11013

Визуелна истраживања

Циљ курса Визуелна истраживања је да се током процеса извођења наставе, одабраним тематским јединицама и адекватним педагошким методама, код студената поступно и перманентно развијају аналитичке, креативне и извођачке способности неопходне за активно учешће у визуелном истраживачком процесу.

КУРИКУЛУМ: Визуелна истраживања СПИСКОВИ И РАСПОРЕД САЛА: Визуелна истраживања ФОРМУЛАР: Визуелна истраживања
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Увод у архитектуру и уметност*
Формирање студентских елабората
04 ОАСА-11021

О архитектури

Циљ рада на предмету је упознавање са основним елементима архитектуре, са областима и дисциплинама које је чине, као и са основним идејама и претпоставкама савремене архитектонске праксе. Кроз предавања и интерактивни рад на семестралном задатку, студенти стичу почетни увид у основне појмове у архитектури и испитују њихов садржај и значења.

КУРИКУЛУМ: О архитектури ФОРМУЛАР: О архитектури
05 ОАСА-11022

Архитектура данас

Предмет Архитектура данас упознаје студенте са савременим токовима и тенденцијама у архитектури и урбанизму, обухватајући референце на историјску перспективу 20. века и културни и социо-политички контекст кретања у архитектури и урбанизму.

КУРИКУЛУМ: Архитектура данас ФОРМУЛАР: Архитектура данас
06 ОАСА-11023

Уметност данас

Циљ наставе на предмету Уметност данас је да студенти добију иницијалне информације о савременој уметности, као и облицима и областима које је чине. Студенти треба да се упознају са основним појмовима уметности каква се испољава данас а који ће им помоћи у будућем промишљању и изучавању тема савремене уметности и то нарочито оних тема које су од важности за развој савремене архитектуре.

КУРИКУЛУМ: Уметност данас ФОРМУЛАР: Уметност данас
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Основе урбанизма 1
07 ОАСА-11030

Град: форме и процеси

Настава на предмету је усмерена на упознавање и сагледавање феномена града, његову улогу и позицију у контексту друштва, технологије и животне средине. У предавањима се наглашава веза града и архитектуре кроз проучавање урбане форме и објашњавају се процеси који директно и индиректно утичу на градски простор и друштво.

КУРИКУЛУМ: Град: форме и процеси ФОРМУЛАР: Град: форме и процеси
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 1 и материјали
08 ОАСА-11040

Архитектонске конструкције 1

Упознавање са основном терминологијом, принципима и елементима конструисања и материјализације зграда мањег габарита и распона у масивном конструктивном склопу.

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 1 ФОРМУЛАР: Архитектонске конструкције 1
09 ОАСА-11050

Материјали и физика зградa

Проучавајући одабране карактеристике и облике понашања материјала, студенти стичу свест о њиховим потенцијалима, могућностима и начинима на који се они примењују у архитектонским објектима, као и о узрочно-последичној вези коју одабир материјала има на понашање зграде као целине, односно, на остваривање потребних услова комфора у њој.

КУРИКУЛУМ: Материјали и физика зградa ФОРМУЛАР: Материјали и физика зградa
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина:
Геометрија архитектонске форме 1
10 ОАСА-11060

Математика у архитектури

Предмет Математика у архитектури својим називом говори о свом карактеру. Садржи одабрана поглавља математике која имају своју непосредну примену у области архитектуре и урбанизма.

КУРИКУЛУМ: Математика у архитектури ФОРМУЛАР: Математика у архитектури
11 ОАСА-11070

Геометрија облика 1

• развијање логичког и креативног мишљења, способности свеобухватног сагледавања и професионално компетентног читања тродимензионалног простора и унапређење способности имагинације;

• упознавање студената са геометријом архитектонских форми (тела, површи и њихових композиција) уочених у пракси и коришћених за дефинисање конструктивних и елемената преграђивања – екстеријерно и ентеријерно;

• упознавање студената са методама геометријско-конструктивне обраде и представљања 3Д форми применљивих у архитектури и урбанизму – у „ортогоналним приказима“, сагласно захтевима савремене CAAD технологије.

КУРИКУЛУМ: Геометрија облика 1 ФОРМУЛАР: Геометрија облика 1
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Графичке форме
12 ОАСА-11080

Трансформација графичке форме

Циљ курса Трансформација графичке форме је да се студенти почетници, кроз низ пригодних тематских јединица, теоретски и практично упознају са начинима формирања артикулисаних геометризованих графичких форми и њиховом трансформацијом у нове афирмативне појавне облике погодне за даљу практичну примену.

КУРИКУЛУМ: Трансформација графичке форме СПИСКОВИ И РАСПОРЕД САЛА: Трансформација графичке форме ФОРМУЛАР: Трансформација графичке форме

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета

2. семестар

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Елементи пројектовања*
13 ОАСА-12011

Простор и облик

Студенти се уводе у пројекат архитектуре, истражујући идеје о односу простора и облика, испитујући основне елементе структуре архитектонског простора, изграђујући просторе и ситуације и пројектујући сопствена средства за рад у задатом оквиру – ради уједначавања основних знања и вештина потребних за ниво образовања заснован на Студио пројекту.

КУРИКУЛУМ: Простор и облик ФОРМУЛАР: Простор и облик
14 ОАСА-12012

Ликовне форме

Циљ наставе у модулу Ликовне форме је да се студентима омогући целовито разумевање, практиковање и апликација ликовних уметности у подручју архитектуре. Такође, циљ наставе је да се студенти упознају са различитим облицима ликовних уметности и њиховим савременим формама и интерпретацијама, што им омогућава професионални приступ ликовном изражавању и раду.

КУРИКУЛУМ: Ликовне форме ФОРМУЛАР: Ликовне форме
15 ОАСА-12013

Архитектонска графика

Циљ курса Архитектонска графика је изучавање принципа и процедура графичког представљања геометризованих архитектоничних форми кроз дводимензионални и тродимензионални цртеж, мануелни или рачунарски модел уз примену стечених знања и вештина у реализацији архитектонских пројектантских задатака.

КУРИКУЛУМ: Архитектонска графика ФОРМУЛАР: Архитектонска графика
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Историја модерне
16 ОАСА-12020

Историја модерне архитектуре и урбанизма

Предмет Историја модерне архитектуре и урбанизма у основним цртама упознаје студенте са значајним правцима и ауторима модерне архитектуре и урбанизма.

КУРИКУЛУМ: Историја модерне архитектуре и урбанизма ФОРМУЛАР: Историја модерне архитектуре и урбанизма
17 ОАСА-12030

Историја модерне уметности и дизајна

На овом предмету студенти ће се упознати са историјом и теоријом ликовне уметности, дизајна и визуелне културе од настанка индустријског дизајна до постмодерне. Разрађују се питања ликовног уметничког дела, функција уметности, везе ликовних уметности и њихових теорија, као и најразличитија питања односа и интеракција које владају између различитих уметности у контесту естетских и теоријских промишљања.

КУРИКУЛУМ: Историја модерне уметности и дизајна ФОРМУЛАР: Историја модерне уметности и дизајна
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Основе урбанизма 2
18 ОАСА-12040

Морфологија града

КУРИКУЛУМ: Морфологија града ФОРМУЛАР: Морфологија града
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 2
19 ОАСА-12050

Архитектонске конструкције 2

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 2 ФОРМУЛАР: Архитектонске конструкције 2
20 ОАСА-12060

Синтеза елемената и склопова – Пројекат зидане зграде

Циљ предмета је да се кроз израду извођачког пројекта за мањи индивидуални објекат провежбају стечена знања из теоретских предмета Архитектонске конструкције 1 и 2. Рад на пројекту студентима пружа неопходна знања о конструкцији и материјализацији једног мањег објекта и практично заокружује у целину појединачне сегменте склопа објекта са којима су се сусретали у теоретској настави.

КУРИКУЛУМ: Синтеза елемената и склопова – Пројекат зидане зграде ФОРМУЛАР: Синтеза елемената и склопова – Пројекат зидане зграде
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 1
21 ОАСА-12070

Механика и отпорност материјала

Настава из области Механике и отпорности материјала омогућава студентима стицање основних знања у вези са природом, расподелом и величином унутрашњих сила у напрегнутим линијским елементима конструктивних склопова архитектонских објеката, као и стицање основних знања у вези са димензионисањем ових елемената тако да буду задовољени критеријуми чврстоће, крутости и стабилности. Настава се састоји из два часа предавања недељно и два часа вежбања недељно. У току наставе студенти полажу два колоквијума. Студенти полажу и завршни испит.

КУРИКУЛУМ: Механика и отпорност материјала ФОРМУЛАР: Механика и отпорност материјала
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2015/16
Студијска целина:
Геометрија архитектонске форме 2
22 ОАСА-12080

Геометрија облика 2

Развијање вештина:

• конструисања 2Д приказа архитектонских и урбанистичких простора: косе пројекције и перспективе,

• конструисања сенке за задати извор светлости – у различитим типовима 2Д приказа

• фотомонтаже и реконструисања обликовних и димензионих карактеристика архитектонских и урбанистичких простора приказаних на фотографијама – перспективном реституцијом њихових геометријских својстава и параметара осветљаја, и

• «тродимензионалног мишљења» у фази архитектонско-урбанистичког пројетовања – коришћењем погодности виртуелних CAАD 3Д простора.

КУРИКУЛУМ: Геометрија облика 2 ФОРМУЛАР: Геометрија облика 2

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета.