UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

1. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
OBAVEZNI PREDMETI 01
01 MASIU-11010

Urbana regulativa

Teorijska nastava obuhvata usklađenost i povezanost različitih sektora unutar urbane regulative, oblasti životne sredine, građevinskog zemljišta, javnih saobraćajnica i dr. Poseban osvrt je vezan za javni interes i učešće javnosti, konfliktne situacije vezane za regulativu, potom sprovođenje urbanističkih i prostornih planova, procedure i institucije na različitim nivoima urbanog i prostornog planiranja u Srbiji. Praktična nastava obuhvata istraživanje studija slučaja koji se odnose na nelegalnu/neformalnu izgradnju u Srbiji, načine i uzroke odstupanja od legalnih okvira planiranja i izgradnje kao i mogućnosti prevazilaženja problema.

KURIKULUM: Urbana regulativa
02 MASIU-11020

Savremeni urbani fenomeni

Nastava na predmetu je usmerena na sagledavanje specifičnosti savremenog grada: društveno – ekonomski kontekst, urbane transformacije, arhitekturu i trendove. Fenomeni se posmatraju na tri prostorna nivoa – globalnom, regionalnom i lokalnom. Posebna pažnja posvećuje se odnosu između opštih zakonitosti aktuelnih procesa i njihovih lokalnih karakteristika. Predmet ravnopravno posmatra gradsku strukturu i arhitekturu – njihov novoformirani identitet, atraktivnost i konkurentnost.

KURIKULUM: Savremeni urbani fenomeni
03 MASIU-11030

Savremeni urbanistički koncepti

Studenti će se putem interaktivnih i multimedijalnih predavanja upoznati sa savremenim teorijskim pristupima, konceptima i praktičnim osvrtima urbane obnove, kao i njihovom primenom u odnosu na kompleksne urbane probleme na nivou grada. Poseban osvrt je na prostornim transformacijama gradske strukture, kao i na sagledavanju relacija sa ekonomskim, socijalnim, političkim i ekološkim faktorima. Ove godine fokus će biti na prostornim i urbanističkim planovima vezanim za područje Grada Smedereva.

KURIKULUM: Savremeni urbanistički koncepti
broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
Studijska celina: INTEGRALNI PROJEKAT 01
04 MASIU-11041

IP01_Integralna analiza teritorije

LOKALIZACIJA CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA NA PRIMERU PARKA PRIRODE STARA PLANINA
Na Samitu Ujedinjenih Nacija o održivom razvoju, koji je održan 25. septembra 2015. godine, svetski lideri su usvojili Agendu 2030 za održivi razvoj, kao skup od 17 ciljeva održivog razvoja koji ispred svega apostrofiraju borbu protiv siromaštva, nejednakosti, nepravde i klimatskih promena. Ciljevi održivog razvoja se nadovezuju na Milenijumske razvojne ciljeve kojima je svet bio posvećen do 2015. godine.

Iako su Ciljevi održivog razvoja univerzalni, lokalne uprave imaju važnu ulogu u njihovom prilagođavanju konkretnim situacijama i implementaciji. To podrazumeva promociju integralnog, inkluzivnog i održivog teritorijalnog razvoja.

Tema ovogodišnjeg studija je Lokalizacija ciljeva održivog razvoja. Za prostorni poligon je izabrana teritorija zaštićenog prirodnog dobra Park prirode Stara planina. Zadatak će biti rađen u saradnji sa relevantnim ekspertima i predstavnicima najznačajnijih institucija iz različitih sektora – akademija, uprava, nevladine organizacije i investitori.

KURIKULUM: IP01_Integralna analiza teritorije
05 MASIU-11042

IP01_Tehnike i alati 1: Urbana istraživanja kroz GIS

Inovativne zajednice su u poziciji da podstaknu i ostvare sopstvenu održivost. Održivost zajednice se bazira na otpornosti i elastičnosti te zajednice da reaguje na promene u svom i širem okruženju. One imaju organizacioni kapacitet da stimulišu, neguju, razvijaju i produktivno iskoriste inovativne kvalitete svojih ljudi, i stvore održivu konkurentnost. Kako razviti ovakav organizacioni kapacitet zajednica? Kako dostići željeni nivo inovativnosti i samim tim održivosti zajednice?

Inovacija znači agažovanje svih resursa znanja i veština na nov način u novim okolnostima. Za to je potrebno pre svega stvarno razumevanje okolnosti u kojima se deluje. Kapacitet inovativnosti zajednice direktno zavisi od kvaliteta informacija i znanja na osnovu kojih donose odluke. Informatičko doba u kojem živimo donelo je sasvim nove saznajne instrumente. Informacije i znanja koja se dobijaju virtuelnim putem postale su primarni saznajni izvor. Međutim, kada je u pitanju ordživi razvoj ljudskih zajednica i naselja ovo nije dovoljno. Neophodna je brza, ažurna i prava informacija na osnovu koje svi zaintersovani akteri razvoja mogu da dostignu zajedničko razumevanje situacije, pa shodno tome i donesu odluku u zajedničkom interesu. Ovaj predmet posvećen je jednom od savaremenih načina podizanja kapaciteta inovativnosti zajednice – korišćenjem participativnih, web GIS_Geografskih informacionih sistema.

Studenti ovog programa svojim radom aktivno će učestvovati u eksperimentalnom procesu definisanja kvalitetne web GIS informacione podrške lokalizaciji ciljeva održivog razvoja na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra Parka prirode Stara planina.

KURIKULUM: IP01_Tehnike i alati 1: Urbana istraživanja kroz GIS
06 MASIU-11043

IP01_Metode i tehnike istraživanja

S obzirom da predmet pripada teorijsko-metodološkoj grupi, cilj predmeta je upoznavanje studenata sa metodama i tehnikama istraživanja u oblasti urbanizma. Dakle, akcenat predmeta nije elaboracija specifične teme istraživanja, već uvid u načine istraživačkog rada, kao i upoznavanje i primena različitih istraživačkih metoda i tehnika, što predstavlja osnov rada na budućim istraživanjima.

Preciznije, nakon uvida u osnove metodologije istraživanja i pisanja, kao i prikaze različitih vrsta izvora i različitih vrsta istraživanja u oblasti urbanizma, fokus predmeta je na osposobljavanju studenata za definisanje teme istraživanja, kritički pregled literature, upotrebu saznanja dobijenih uvidom u izvore za definisanje istraživačkih pitanja i za izbor adekvatnog metoda istraživanja koji će omogućiti pronalaženje odgovora na pitanja. Krajnji ishod predmeta je priprema studenata za pisanje diplomskog rada.

KURIKULUM: IP01_Metode i tehnike istraživanja
broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
Studijska celina: IZBORNI PREDMETI 01
07 MASIU-11050

Izborni predmet 1 / ZAJ-IG01 /

Bira se jedan predmet sa liste izbornih predmeta:
• 04. MASA-11040: Izborni predmet 1 – URBANIZAM (MASIU-11050) – 2018/19

08 MASIU-11060

Izborni predmet 2 / ZAJ-IG02 /

Bira se jedan predmet sa lista izbornih predmeta:
• 03. MASA-11030: Izborni predmet 1 – ARHITEKTURA – 2018/19 (MASIU-11060-A) ili
• 05. MASA-11050: Izborni predmet 1 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE – 2018/19 (MASIU-11060-AT)

2. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
OBAVEZNI PREDMETI 2
09 MASIU-12010

Urbana ekomonija

Osnovni cilj kursa je upoznavanje studenata sa ekonomskim aspektima urbanog razvoja. Tokom kursa studenti će se upoznati sa funkcionisanjem gradske privrede, ali i sa drugim pitanjima povezanim sa funkcionisanjem gradova u tržišnim uslovima. Planiranje i upravljanje urbanim (lokalnim) razvojem su, takođe, važni ciljevi ovog kursa.

KURIKULUM: Urbana ekomonija
10 MASIU-12020

Teorija urbanog dizajna

Predmet se bavi sagledavanjem različitih pristupa razumevanju prirode, svrhe, uloge i sadržaja urbanog dizajna u relaciji sa ekonomskim, društvenim, kulturnim i prirodno-ekološkim uslovima urbanog razvoja. Cilj kursa je upoznavanje studenata sa teoretskim konceptima, temama i dilemama urbanog dizajna.

KURIKULUM: Teorija urbanog dizajna
11 MASIU-12030

Metodologija urbanog dizajna

Studenti se na predmetu upoznaju sa primenom različitih metoda istraživanja u urbanom dizajnu, kao i mogućnostima njihovog kombinovanja. Cilj rada na predmetu je da se studenti osposobe za rad u oblasti urbanog dizajna, tj. razvijanje njihovih sposobnosti za razumevanje, sistematizaciju i primenu različitih metoda urbanog dizajna, kao i primenu stečenih saznanja na urbanističkim planovima i projektima u praksi. Provera se vrši na vežbama na konkretnom poligonu – istorijsko-kulturnom jezgru Smedereva sa Smederevskom tvrđavom. Istraživanja se vrše na osnovu smernica DANUrB projekta, u okviru INTERREG Danube EU programa.

KURIKULUM: Metodologija urbanog dizajna

Obaveštenje (14.02.2019)
Spisak studenata za MASIU-12041 IP02_Integralni urbani dizajn

broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
Studijska celina: INTEGRALNI PROJEKAT 02
12 MASIU-12041

IP02_Integralni urbani dizajn

Urbani identitet – integralni projekat: donji Dorćol
U poslednjih četvrt veka veliki broj svetskih gradova koristi kulturne i turističke inovacije, sportske događaje i fizičko unapređenje prilikom urbane regeneracije u promociji grada kao kvalitetnog mesta za život stanovnika i za privlačenje posetilaca, investicija i internacionalnih kompanija. U ovako definisanom problemskom okviru rad na projektu usmeren je na istraživanje regeneracije urbane sredine u vezi sa urbanim identitetom, brendiranjem i kulturnim obrascima, tradicijom, karakterom mesta i arhitektonskim nasleđem.

Tema ovogodišnjeg aplikativnog zadatka je da se integralnim urbanim dizajnom istraže mogućnosti predloga budućeg korišćenja, uređenja i organizacije prostora donjeg Dorćola, oko Dušanove ulice i koridora železničke pruge od Kalemegdana do Luke Beograd na Dunavu kao okosnice poligona za urbanu transformaciju i korišćenje tog dela beogradskog priobalja.

U ovako definisanom problemskom okviru rad na projektu usmeren je ka integralnom urbanom dizajnu poligona donjeg Dorćola u Beogradu u relaciji sa neposrednim okruženjem, samim gradom, ali i potencijalom za unapređenje ukupnog turističkog i ekonomskog razvoja grada i njegovog urbanog identiteta.

KURIKULUM: IP02_Integralni urbani dizajn
13 MASIU-12042

IP02_Tehnike i alati 2: Komunikacija i saradnja u participativnom procesu urbanog razvoja

Tehnike i alati za uspostavljanje dobre komunikacije i osnaživanje svih učesnika za participaciju i saradnju u procesu lokalnog razvoja premisa su efektivnosti integralnog planiranja i efikasnosti sprovođenja planova i projekata, i sastavni su deo profesionalnog profila savremenog urbaniste.

Uloga urbanista u savremenim uslovima prevazilazi skup ekspertskih poslova i proširuje se na zadatke fasilitacije planerskog procesa. U tom smislu: Osnovni cilj nastave na predmetu je upoznavanje, sticanje znanja i savladavanje veština u korišćenju osnovnih tehnika i organizacionih i postupaka fasilitacije i medijacije u kolaborativnom participativnom procesu planiranja projektovanja.

Operativni cilj nastave je upoznavanje i savladavanje korišćenja osnovnih alata za postupak planiranja i organizacije participativnog procesa i sistema informisanja učesnika.

KURIKULUM: IP02_Tehnike i alati 2: Komunikacija i saradnja u participativnom procesu urbanog razvoja
14 MASIU-12043

IP02_Seminar

Nastavni program „IP02_seminar A“ ima za cilj da studente osposobi za razumevanje kompleksnosti uzroka i procesa nastanka i razvoja grada i da im pruži posedovanje znanja o razvojnim fazama, razlozima i uslovima koji su uzrokovali promenu strukture i značenja grada u širem kulturnom kontekstu društva koje ih gradi i naseljava.

KURIKULUM: IP02_Seminar
broj_ šifra______ Master akademske studije Integralni urbanizam 2018/19
Studijska celina: IZBORNI PREDMETI 02
15 MASIU-12050

Izborni predmet 3 / ZAJ-IG03 /

Bira se jedan predmet sa liste izbornih predmeta:
12. MASA-12040 (72. IASA-48040): Izborni predmet 2 – URBANIZAM – 2018/19 (MASIU-12050)

16 MASIU-12060

Izborni predmet 4 / ZAJ-IG04 /

Bira se jedan predmet sa liste izbornih predmeta:
11. MASA-12030 (71. IASA-48030): Izborni predmet 2 – ARHITEKTURA – 2018/19 (MASIU-12060-A) ili
13. MASA-12050 (73. IASA-48050): Izborni predmet 2 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE – 2018/19 (MASIU-12060-AT)