UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su:
Arhitektura,
Urbanizam,
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada
Arhitektonsko konstrukterstvo.

Usmerenja – moduli su povezani zajedničkim predmetima (obaveznim i izbornim) u prva 3 semestra.
Po završetku nastave student stiče diplomu Master inženjer arhitekture – sa naznakom usmerenja.

1. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
01 MASA-11010

Sociologija i prostor

KURIKULUM: Sociologija i prostor FORMULAR: Sociologija i prostor
02 MASA-11020

Istorija i teorija 1

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11020-01: Tumačenje vizuelne kulture
2. MASA-11020-02: Vizuelna kultura u arhitektonskoj teoriji i praksi
3. MASA-11020-03: Model u arhitekturi
4. MASA-11020-04: Javni prostori grada
5. MASA-11020-05: Grad kroz istoriju
6. MASA-11020-06: Projektovanje i građenje u skladu sa klimom
7. MASA-11020-07: Generisanje prostornih struktura

03 MASA-11030

Izborni predmet 1 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11030-01: Sport i prostor
2. MASA-11030-02: Napušteni prostori u savremenom gradu
3. MASA-11030-03: Humana ekologija – prostor i zdravlje
4. MASA-11030-04: Projektovanje u ruralnim područjima 2
5. MASA-11030-05: Umetnikova knjiga
6. MASA-11030-06: Engleski za arhitekte 2
7. MASA-11030-07: Parametarsko projektovanje
8. MASA-11030-08: Digitalna animacija 1

04 MASA-11040

Izborni predmet 1 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11040-01: Arhitektura u kontekstu
2. MASA-11040-02: Budućnost grada
3. MASA-11040-03: Morfologija gradskih poteza
4. MASA-11040-04: Prostorna kompozicija
5. MASA-11040-05: Umetničko oblikovanje javnih gradskih prostora
6. MASA-11040-06: Neformalni rast grada
7. MASA-11040-07: Istraživanje lokacije

05 MASA-11050

Izborni predmet 1 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11050-01: Drvo u savremenoj arhitekturi
2. MASA-11050-02: Urbana oaza
3. MASA-11050-03: Osvetljenje u arhitekturi 1
4. MASA-11050-04: Instalacije 2
5. MASA-11050-05: (Pr)ocena ekoloških karakteristika kuće
6. MASA-11050-06: Optimizacija konstruktivnih sistema
7. MASA-11050-07: Projektovanje betonskih konstrukcija
8. MASA-11050-08: Projektovanje betonskih montažnih konstrukcija
9. MASA-11050-09: Staklo u savremenoj arhitekturi

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
STUDIJSKA CELINA
MASA-A/U/AT/AK11011/2/3 Studio M01 (Projekat, Seminar, Radionica)

UVOD

Voda kao alat u arhitektonskom i urbanističkom projektovanju

Voda je sinonim za život, istovremeno esencijalna za i opasna po život. Bilo da je reč o poplavi, suši ili kiši, o ledu ili vodenoj pari, o tečenju, padanju ili samo stanju mirovanja, voda se može doživeti čas kao atraktivna i pristupačna, čas kao zastrašujuća i agresivna.

Voda je fantastična supstanca na svim nivoima i u svim razmerama – od atomske do kosmičke, sa svim onim međunivoima ljudske interakcije. Kao teritorija, strategija, element, stanje duha ili pak doživljaj, izvor znanja ili cilj, voda je prisutna u svim aspektima života. Danas u vremenu kada su klimatske promene najveći dugoročni izazov našem opstanku, a voda osnovna pretnja opstanka savremenog grada, potrebno je promeniti percepciju, odnosno način na koji se voda razume i doživljava.

Voda je praktično kulturni problem koji dotače sve oblasti i discipline koje se bave oblikovanjem prostora. U poslednjoj deceniji postaje čak centralni, simbolički ili pak materijalni generator njegovog razvoja. Odvojiti se od razumevanja vode kao ukrasa ili pak kamena spoticanja, od upotrebe teških rešenja odbrane i suzbijanja i omogućiti nova „meka“ promišljanja koja vide vodu kao alat za oblikovanje savremenog prostora, centralna je tema ovogodišnjeg zadatka.

Na koji način uspostaviti vezu istraživanja i učenja kroz element vode kao određujući u oblikovanju prostora?  Koje su to teme i problemi koje voda donosi u oblikovanju prostora? Šta je to izazovno što nam voda može pružiti? Kakvu vodu ili kakve prostore voda može da oblikuje i kakav doživljaj usmeri? Na koje sve načine voda može postati gradivni element u arhitekturi? Na koji način  voda doprinosi savremenom trendu oblikovanja u arhitekturi, bilo kao gradivni element ili metodološki alat?

Rain Room, Barbican, 2012 video | ©  rAndom International
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTURA
A6 MASA-A11011

STUDIO M01A – Projekat

A7 MASA-A11012

STUDIO M01A – Seminar

A8 MASA-A11013

STUDIO M01A – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL URBANIZAM
U6 MASA-U11011

STUDIO M01U – Projekat

Ekološki urbani dizajn

KURIKULUM: Ekološki urbani dizajn FORMULAR: Ekološki urbani dizajn SPISAK STUDENATA: Ekološki urbani dizajn
U7 MASA-U11012

STUDIO M01U – Seminar

Ekološki urbani dizajn

KURIKULUM: Ekološki urbani dizajn FORMULAR: Ekološki urbani dizajn
U8 MASA-U11013

STUDIO M01U – Radionica

Ekološki urbani dizajn: Učini prirodu vidljivom!

KURIKULUM: Ekološki urbani dizajn: Učini prirodu vidljivom! FORMULAR: Ekološki urbani dizajn: Učini prirodu vidljivom!
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT6 MASA-AT11011

STUDIO M01AT – Projekat

AT7.1 MASA-AT11012

STUDIO M01AT – Seminar 1

AT7.2 MASA-AT11013

STUDIO M01AT – Seminar 2

AT8 MASA-AT11014

STUDIO M01AT – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK6 MASA-AK11011

STUDIO M01AK – Projekat

Soft Structures: rekonstrukcija Hipodroma Beograd

KURIKULUM: Soft Structures: rekonstrukcija Hipodroma Beograd FORMULAR: Soft Structures: rekonstrukcija Hipodroma Beograd SPISAK STUDENATA: Soft Structures: rekonstrukcija Hipodroma Beograd
AK7.1 MASA-AK11012

STUDIO M01AK – Seminar 1

Teorija sistema

KURIKULUM: Teorija sistema KURIKULUM: Teorija sistema
AK7.2 MASA-AK11013

STUDIO M01AK – Seminar 2

Primenjena matematika u oblasti konstruktivnih sistema

KURIKULUM: Seminar 2 FORMULAR: Seminar 2
AK8 MASA-AK11014

STUDIO M01AK – Radionica

Digitalne tehnologije u procesu konstruisanja

KURIKULUM: Radionica FORMULAR: Radionica

2. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
09 MASA-12010

Filozofija

Tokom kursa ispituju se blizine, preplitanja i udaljavanja između filozofije i arhitekture, odnosno između filozofa i arhitekte. Namera je da se u delatnosti arhitekte pronađe i prepozna ono što pripada polju ili instituciji filozofije. Polazi se od tumačenja najvažnijih arhitekturalnih figura i traže se u „aktuelnoj” filozofiji nove inspiracije.

KURIKULUM: Filozofija FORMULAR: Filozofija
10 MASA-12020

Istorija i teorija 2

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12020-01: Savremena teorija arhitekture
2. MASA-12020-02: Savremeni principi očuvanja graditeljskog nasleđa
3. MASA-12020-03: Antičko nasleđe u regionu
4. MASA-12020-04: Fizika zgrade: energija u zgradama
5. MASA-12020-05: Projektovanje i proračun konstrukcija 3
6. MASA-12020-06: Teorija urbanog dizajna
7. MASA-12020-07: Teorijske osnove urbanog menadžmenta

11 MASA-12030

Izborni predmet 2 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12030-01: Prostori seniora i ljudi sa posebnim potrebama
2. MASA-12030-02: Arhitektura i metastruktura
3. MASA-12030-03: Turistički objekti: kontekst, koncept, metod
4. MASA-12030-04: Arhitektura u ruralnim područjima – rekonstrukcija seoskih centara
5. MASA-12030-05: Savremena skulptura
6. MASA-12030-06: Arhitektura pozorišta i spektakla
7. MASA-12030-07: Engleski za arhitekte 3
8. MASA-12030-08: Digitalna animacija – kurs 2
9. MASA-12030-09: BIM
10. MASA-12030-10: Uvod u arhitektonsko istraživanje
11. MASA-12030-11: Gradska stajališta
12. MASA-12030-12: Srednjovekovni utvrđeni gradovi u Srbiji – proučavanje i obnova
13. MASA-12030-13: Parametarsko modelovanje
14. MASA-12040-14: Sport i prostor

12 MASA-12040

Izborni predmet 2 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12040-01: Grad i dizajn
2. MASA-12040-02: Grad budućnosti
3. MASA-12040-03: Urbana mobilnost
4. MASA-12040-04: Mreža pešačkih putanja u funkciji urbanog re-dizajna
5. MASA-12040-05: Gradski centri
6. MASA-12040-06: Elementi prostornog planiranja
7. MASA-12040-07: Trendovi u urbanoj infrastrukturi
8. MASA-12040-08: Gradski eksperiment
9. MASA-12040-09: Strategija integralnog urbanog razvoja – nov instrument planiranja u procesu integracije u EU
10. MASA-12040-10: Arhitektura u kontekstu

13 MASA-12050

Izborni predmet 2 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12050-01: Savremene fasade i krovovi
2. MASA-12050-02: Arhitektura: projekat, objekat, detalj
3. MASA-12050-03: Osvetljenje u arhitekturi 2
4. MASA-12050-04: Zelena gradnja – pouke prošlosti
5. MASA-12050-05: Smart recycling-kuće od recikliranog materijala
6. MASA-12050-06: Održavanje objekata i upravljanje
7. MASA-12050-07: Konstruktivni sistemi u drvetu
8. MASA-12050-08: Projektovanje drvenih konstrukcija
9. MASA-12050-09: Osnovi savremene tehnologije betona

Master akademske studije Arhitektura 2015/16
STUDIJSKA CELINA
MASA-A/U/AT/AK12011/2/3 Studio M02 (Projekat, Seminar, Radionica)

Tematski okvir studijske celine

Tehnologija grada

Odnos grada i arhitekture je, u okvirima ukupnog kompleksa nastave, izdvojen u drugi semestar master akademskih studija kao posebna oblast istraživanja. Sadržaj predmeta rada postavljen je kao složen projektantski problem i nivo u kome studenti samostalno razvijaju sve šire programske platforme razmatranja arhitekture.

Odnos grada i arhitekture određen je urbanistički i tipološki u formu višenamenskih gradskih centara koji predstavljaju najraznovrsnije sklopove sadržaja čiji je krajnji ishod stvaranje javnih gradskih prostora ili, preciznije, prostora sa javnim korišćenjem. Poslovanje, administracija, trgovina, ugostiteljstvo i rekreacija jesu samo neki od sadržaja kojima se formuliše viša struktura sa odlikama gradskog centra i javnih prostora u meri posebnih studijskih programa.

Ovako postavljena, struka postaje krajnja posledica, ali i inicijator niza: društvo, grad i arhitektura. Uloga arhitekture se preispituje kroz, pre svega, etički princip kojim se konceptualno postavljaju osnove programa, a time i stav profesije prema društvu, lokalnoj zajednici ili specifičnoj pojavi nekog oblika društvenog života. Time se kao profesionalci razlikujemo od drugih učesnika u građenju grada, jer prihvatamo i u suživot unosimo društvenu odgovornost prema zajedničkom interesu i struku postavljamo na mesto koje joj po značaju pripada.

Svakodnevne, dinamične i raznovrsne promene odnosa u društvu daju nam za pravo da grad shvatimo kao ogromno polje za eksperiment arhitektonske struke, različito od opreznosti i jalovosti tekuće samoreprodukcije globalne mediokritetske politike. Arhitektura, kroz eksperiment sa već postojećim, ali ne i do kraja formulisanim odnosima u društvu, grad preispituje kroz mnogobrojna istraživanja sa autonomnim idejama koja pripadaju samo tim pojedinačnim pristupima. Time se, pored drugih disciplina koje se bave istom temom, izdvaja posebna vrsta apstraktnog i eksperimentalnog istraživanja grada u okvirima arhitektonskog projektovanja… Ceo tekst

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTURA
A14 MASA-A12011

STUDIO M02A – Projekat

A15 MASA-A12012

STUDIO M02A – Seminar

A16 MASA-A12013

STUDIO M02A – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL URBANIZAM
U14 MASA-U12011

STUDIO M02U – Projekat

Participativni urbani dizajn

Projekat ima za cilj da studente upozna i osposobi za delovanje u polju participativnog urbanog dizajna, odnosno za ekspertski rad na izradi urbanističkih projekata za kompleksna urbana područja korišćenjem aktivnog uključenja javnosti, lokalne zajednice i drugih relevantnih stejkoldera u procese urbanističkog planiranja, projektovanja i implementacije.

KURIKULUM: Participativni urbani dizajn FORMULAR: Participativni urbani dizajn SPISAK STUDENATA: Participativni urbani dizajn
U15 MASA-U12012

STUDIO M02U – Seminar

Participativni urbani dizajn

Seminar ima za cilj da studente upozna i osposobi za rad u specifičnim uslovima ekspertskog delovanja u polju urbanog dizajna uz pomoć i aktivno uključenje javnosti, lokalne zajednice i drugih relevantnih stejkoldera u procese donošenja odluka, urbanističkog planiranja, projektovanja i implementacije.

KURIKULUM: Participativni urbani dizajn FORMULAR: Participativni urbani dizajn
U16 MASA-U12013

STUDIO M02U – Radionica

Participativni urbani dizajn

Radionica ima za cilj da omogući sticanje praktičnog iskustva i razvijanje kreativnosti u polju participativnog urbanog dizajna. Iskustvo koncentrisanih projektantskih radionica kao oblika stručne prakse pruža mogućnost studentima da razviju sposobnosti brzog i efikasnog donošenja projektantskih odluka. Program radionica doprinosi i sticanju dodatnih znanja o praktičnim procedurama, u meri u kojoj one vrše uticaj na kvalitet projekta.

KURIKULUM: Participativni urbani dizajn FORMULAR: Participativni urbani dizajn
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT14 MASA-AT12011

STUDIO M02AT – Projekat

AT15.1 MASA-AT12012

STUDIO M02AT – Seminar 1

AT15.2 MASA-AT12013

STUDIO M02AT – Seminar 2

AT16 MASA-AT12014

STUDIO M02AT – Radionica

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2015/16
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK14 MASA-AK12021

STUDIO M02AK – Projekat

Višespratna AB zgrada

Poslovni centar kreativnog poslovanja – Marina Dorćol

Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa urbanističkim aspektima pri pozicioniranju objekata u postojećem gradskom tkivu, projektovanje višespratnog stambenog objekta sa pripadajućom garažom, sa posebnim osvrtom na projektovanje i proračun konstruktivnog sklopa objekta sa obezbeđenjem temeljne jame kao i rešavanje osnovnih arhitektonskih detalja objekta.

KURIKULUM: Poslovni centar kreativnog poslovanja – Marina Dorćol FORMULAR: Poslovni centar kreativnog poslovanja – Marina Dorćol SPISAK STUDENATA: Poslovni centar kreativnog poslovanja – Marina Dorćol
AK15.1 MASA-AK12022

STUDIO M02AK – Seminar 1

AK15.2 MASA-AK12023

STUDIO M02AK – Seminar 2

Otpornost materijala 2

Cilj nastave u okviru seminara Otpornost materijala 2 je produbljivanje znanja iz oblasti otpornosti materijala stečenih na osnovnim akademskim studijama arhitekture, u funkciji unapređenja teorijskih osnova i praktičnih znanja iz oblasti arhitektonskog konstrukterstva. Nastava iz ove oblasti omogućava studentima sticanje znanja u vezi sa dimenzionisanjem napregnutih elemenata konstruktivnih sklopova arhitektonskih objekata tako da budu zadovoljeni kriterijumi čvrstoće, krutosti i stabilnosti.

KURIKULUM: Otpornost materijala 2 FORMULAR: Otpornost materijala 2
AK16 MASA-AK12024

STUDIO M02AK – Radionica

Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa

Cilj ovog seminara je da uvede studente u oblast primene postojećih računarskih programa u postupku projektovanja konstrukcija arhitektonskih objekata i da omogući mladim arhitektima da svoje konstruktivne koncepte mogu jednostavno kreirati i kontrolisati optimalnost njihove primene.

KURIKULUM: Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa FORMULAR: Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa