UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (18.02.2014.)

Termini održavanja seminara za Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT): Kurs M5.2. – SEMINAR

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (14.02.2014.)

Studenti prve godine Master akademskih studija biraju Seminare u okviru Modula M5 Projekat 1, usmerenje (A, U, AT).
Seminari se ne biraju elektronski, već se studenti prijavljuju kod nastavnika na prvim vežbama, nakon čega nastavnici zaključuju spiskove i dostavljaju ih studentskoj službi najkasnije do 3. marta 2014. godine.

Studenti sa usmerenja Urbanizam pohađaju seminare sa svog departmana i imaju mogućnost da slušaju predavanja na seminaru M5.2. – SEMINAR Artikulacija arhitektonskog dela, nastavnik MILAN VUJOVIĆ, Vanredni profesor.

Nastava na svim predmetima se održava prema rasporedu za letnji semestar 2013/14.

Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje U – Urbanizam

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Razvoj znanja o osnovama urbanističkog projektovanja – teoretski principi, istorijski razvoj i primeri, metode i tehnike u relaciji sa savremenim i budućim trendovima razvoja grada, kao i razvoj veština u urbanističom projektovanju na strateškom i detaljnom nivou (kao podrška idejama, scenarijima i razvojnim opcijama urbanog razvoja) uz uspostavljanje relacija između arhitekture i planiranja.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M5U – Projekat 1 – usmerenje: Kurs M5U.3. – Seminar 2 – Prostorna kompozicija, 2 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

M5_seminar-PROSTORNA-KOMPOZICIJA_prof-ARSIC_o

Kurs M5U.3. – Seminar 2:
PROSTORNA KOMPOZICIJA

Nastavnik:
mr Petar Arsić, redovni profesor

Cilj nastave na predmetu je osposobljavanje studenata ka povezivanju dosadašnjih stečenih znanja i veština iz oblasti urbanizma i arhitekture, sa novim znanjima iz oblasti prostorne kompozicije, a u cilju daljeg ovladavanja veštinama urbanističko-arhitektonskog projektovanja, sa posebnim akcentom na aspekt prostorne kompozicije u osmišljavanju i projektovanju kompleksnih urbanističko-arhitektonskih celina.
Seminar podrazumeva teorijski i praktični deo. U teorijskom delu obuhvata: analize istorijskog kontinuiteta razvoja prostornih kompozicija, pregled osnovnih tematskih oblasti prostorne kompozicije, upoznavanje studenata sa opštim pojmovima i kategorijama prostorne kompozicije, sticanje znanja iz oblasti elemenata prostorne kompozicije, kao i oblasti relacija među elementima prostorne kompozicije, sve do saznanja o celovitosti i sintezi kompozicionih elemenata kao jednom od ciljeva kome se teži u procesu projektovanja.
U praktičnom delu studenti analiziraju i prezentuju (sukcesivno tokom semestra) jednu temu kroz zadate ili predložene primere iz prakse, a na osnovu sledećih ponuđenih tematskih okvira:

grupa 1:
Istorijski diskurs prostorne kompozicije
grupa 2:
Koncept (ideja) i prostorna kompozicija
Jedna situacija / varijeteti prostorno-kompozicionih koncepata
grupa 3:
Nove tipologije prostornih kompozicija.

Na osnovu stečenih znanja u teoretskom i praktičnom delu studenti rade seminarski rad, kao završni rad na predmetu.

NOVO   KURIKULUM: PROSTORNA KOMPOZICIJA NOVO   Formular zapisnika za ocenjivanje: PROSTORNA KOMPOZICIJA