UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su:
Arhitektura,
Urbanizam,
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada
Arhitektonsko konstrukterstvo.

Usmerenja – moduli su povezani zajedničkim predmetima (obaveznim i izbornim) u prva 3 semestra.
Po završetku nastave student stiče diplomu Master inženjer arhitekture – sa naznakom usmerenja.

1. semestar

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
SOCIOLOGIJA U ARHITEKTURI
61 IASA-47010

Sociologija i prostor

Osposobljavanje studenata za sociološko razumevanje i kritičko proučavanju specifičnosti procesa urbanizacije, oblikovanja urbanog kao multidimenzijalnog društvenog fenomena, kao i ključnih pitanja urbane politike.

KURIKULUM: Sociologija i prostor
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
ISTORIJA I TEORIJA 1
62 IASA-47020
/ZAJ-IGM01a/

Istorija i teorija 1

Predmeti izbornog bloka:
1. IASA-47020-01: Tumačenje vizuelne kulture
2. IASA-47020-02: Vizuelna kultura u arhitektonskoj teoriji i praksi
3. IASA-47020-03: Model u arhitekturi
4. IASA-47020-04: Javni prostori grada
5. IASA-47020-05: Grad kroz istoriju
6. IASA-47020-06: Projektovanje i građenje u skladu sa klimom
7. IASA-47020-07: Generisanje prostornih struktura

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
IZBORNI PREDMETI 1 – ARHITEKTURA, URBANIZAM, ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
63 IASA-47030
/ZAJ-IGM01a/

Izborni predmet 1 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. IASA-47030-01: Sport i prostor
2. IASA-47030-02: Napušteni prostori u savremenom gradu
3. IASA-47030-03: Humana ekologija – prostor i zdravlje
4. IASA-47030-04: Projektovanje u ruralnim područjima 2
5. IASA-47030-05: Umetnikova knjiga
6. IASA-47030-06: Engleski za arhitekte 2
7. IASA-47030-07: Parametarsko projektovanje
8. IASA-47030-08: Digitalna animacija 1
9. IASA-47030-09: Pravosudni objekti
10. IASA-47030-10: Rekreativni sadržaji – savremeni projektantski aspekti
11. IASA-47030-11: Prostori seniora i ljudi sa posebnim potrebama

64 IASA-47040
/ZAJ-IGM02a/

Izborni predmet 1 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. IASA-47040-01: Arhitektura u kontekstu
2. IASA-47040-02: Budućnost grada
3. IASA-47040-03: Morfologija gradskih poteza
4. IASA-47040-04: Prostorna kompozicija
5. IASA-47040-05: Umetničko oblikovanje javnih gradskih prostora
6. IASA-47040-06: Neformalni rast grada
7. IASA-47040-07: Istraživanje lokacije
8. IASA-47040-08: Koncepti susedstva
9. IASA-47040-09: Gradski eksperiment

65 IASA-47050
/ZAJ-IGM03a/

Izborni predmet 1 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. IASA-47050-01: Drvo u savremenoj arhitekturi
2. IASA-47050-02: Urbana oaza
3. IASA-47050-03: Osvetljenje u arhitekturi 1
4. IASA-47050-04: Instalacije 2
5. IASA-47050-05: (Pr)ocena ekoloških karakteristika kuće
6. IASA-47050-06:
7. IASA-47050-07: Projektovanje betonskih konstrukcija
8. IASA-47050-08: Projektovanje betonskih montažnih konstrukcija
9. IASA-47050-09: Staklo u savremenoj arhitekturi
10. IASA-47050-10: Specijalne konstrukcije

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
STUDIO 05 – ARHITEKTURA (Projekat, Seminar, Radionica)
66 IASA-47061
/A-IGM1.1a/

STUDIO 05A – Projekat

67 IASA-47062
/A-IGM1.2a/

STUDIO 05A – Seminar

68 IASA-47063
/A-IGM1.3a/

STUDIO 05A – Radionica

2. semestar

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
FILOZOFIJA U ARHITEKTURI
69 IASA-48010

Filozofija

Tokom kursa ispituju se blizine, preplitanja i udaljavanja između filozofije i arhitekture, odnosno između filozofa i arhitekte. Namera je da se u delatnosti arhitekte pronađe i prepozna ono što pripada polju ili instituciji filozofije. Polazi se od tumačenja najvažnijih arhitekturalnih figura i traže se u „aktuelnoj” filozofiji nove inspiracije.

KURIKULUM: Filozofija
broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
ISTORIJA I TEORIJA 2
70 IASA-48020
/ZAJ-IGM05a/

Istorija i teorija 2

Predmeti izbornog bloka:
2. IASA-48020-02: Savremeni principi očuvanja graditeljskog nasleđa
4. IASA-48020-04: Fizika zgrade: energija u zgradama
5. IASA-48020-05: Projektovanje i proračun konstrukcija 3
6. IASA-48020-06: Teorija urbanog dizajna
7. IASA-48020-07: Teorijske osnove urbanog menadžmenta
8. IASA-48020-08: Uvod u arhitektonsko istraživanje
9. IASA-48020-09: Religija i arhitektura

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
IZBORNI PREDMETI 2 – ARHITEKTURA, URBANIZAM, ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
71 IASA-48030
/ZAJ-IGM06a/

Izborni predmet 2 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
2. IASA-48030-02: Arhitektura i metastruktura
3. IASA-48030-03: Turistički objekti: kontekst, koncept, metod
4. IASA-48030-04: Arhitektura u ruralnim područjima – rekonstrukcija seoskih centara
7. IASA-48030-07: Engleski za arhitekte 3
9. IASA-48030-09: BIM
12. IASA-48030-12: Srednjovekovni utvrđeni gradovi u Srbiji – proučavanje i obnova
14. IASA-48030-14: Sport i prostor
15. IASA-48030-15: Potezi arhitekte

72 IASA-48040
/ZAJ-IGM07a/

Izborni predmet 2 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. IASA-48040-01: Grad i dizajn
4. IASA-48040-04: Mreža pešačkih putanja u funkciji urbanog re-dizajna
5. IASA-48040-05: Gradski centri
6. IASA-48040-06: Elementi prostornog planiranja
7. IASA-48040-07: Trendovi u urbanoj infrastrukturi
9. IASA-48040-09: Strategija integralnog urbanog razvoja – nov instrument planiranja u procesu integracije u EU
11. IASA-48040-11: Prostorna kompozicija
12. IASA-48040-12: Ekopolis: koncepti ekološke otpornosti grada

73 IASA-48050
/ZAJ-IGM08a/

Izborni predmet 2 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. IASA-48050-01: Savremene fasade i krovovi
2. IASA-48050-02: Arhitektura: projekat, objekat, detalj
3. IASA-48050-03: Osvetljenje u arhitekturi 2
4. IASA-48050-04: Zelena gradnja – pouke prošlosti
5. IASA-48050-05: Smart recycling-kuće od recikliranog materijala
6. IASA-48050-06: Održavanje objekata i upravljanje
7. IASA-48050-07: Konstruktivni sistemi u drvetu
8. IASA-48050-08: Projektovanje drvenih konstrukcija
9. IASA-48050-09: Osnovi savremene tehnologije betona
10. IASA-48050-10: Arhitektura savremenih čeličnih konstrukcija
11. IASA-48050-11: Evolucija graditeljskih principa u stambenoj arhitekturi Srbije

broj_ šifra______ Integrisane osnovne i master akademske studije arhitekture 2018/19
STUDIO 06 – URBANIZAM
74 IASA-48061
/U-IGM1.1a/

STUDIO 06U – Projekat

75 IASA-48062
/U-IGM1.2a/

STUDIO 06U – Seminar

76 IASA-48063
/U-IGM1.3a/

STUDIO 06U – Radionica