UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Asistent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 248

Uža naučna oblast:
geometrija arhitektonske forme

Oblasti istraživanja:
teorija kategorija – koherencija , prosti politopi, kombinatorika, geometrija arhitektonske forme, geometrijska interpretacija matematičkih koncepata, parametarsko modelovanje korišćenjem grafičko-algoritamskog editora Grasshopper

Jelena Ivanović (1985), diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.79 i stekla zvanje diplomirani matematičar, smer računarstvo i informatika (2010), nakon čega je upisala doktorske akademske studije, studijski program Matematika (2010). Završila je doktorske studije sa prosečnom ocenom 10.0 i u procesu je pisanja doktorske disertacije pod nazivom Koherencija i prosti politopi. Tokom svojih studija, bila je dobitnik više nagrada Matematičkog fakulteta najuspešnijim studentima i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za studente doktorskih studija (2010 – 2013).

Učesnik je naučnog projekta Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, energetici, telekomunikacijama, e-upravi i zaštiti nacionalne baštine, projekat br.III 44006 finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Član je Srpskog društva za geometriju i grafiku SUGIG i Srpskog društva za čistu i primenjenu logiku.

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, učestvuje u nastavi na predmetima Matematika u arhitekturi (osnovne studije), Seminar Matematika (master studije), Parametarsko modelovanje (osnovne studije), Parametarsko modelovanje 1 (master studije) i Parametarsko modelovanje 2 (master studije).

Kao koautor objavila je: Syntactic aspects of hypergraph polytope (2018, sa Currien, P.L., Obradović, J.), Modeling of Focal-Directorial Surfaces for Aplication in Architecture (2017, sa Petruševski, LJ., Petrović, M., Devetaković, M.), Istraživanja mogućih unapređenja u obrazovanju arhitekata – integrisanje elektonskog učenja i parametarskog modelovanja u nastavu urbanog dizajna (2013, sa Devetaković, M.,Arsić, P., Petruševski, LJ.), Parametarsko modelovanje urbanističkih sklopova korišćenjem grafičkog algoritamskog editora (2011, sa Petruševski, LJ., Devetaković, M., Arsić, P., Nikolić, I., Perić, A.), Integration of E-learning Concepts in Architectural Geometry Courses (2012, sa Devetaković, M., Mitrović, B., Petruševski, LJ.), The Box Packing – A Mathematical Concept Interpreted Architecturally (2011, sa Devetaković, M., Petruševski, LJ..), Genetic algorithms – problem solving in architecture and urbanism (2011, sa Petruševski, LJ., Devetaković, M.).

U okviru kabineta za Matematiku, arhitektonsku geometriju i CAAD, za potrebe nastave i nauke realizovala je više značajnih softverskih aplikacija (Java, Grasshopper, VB.Net Script): Ars Longa, Silaši poliedar, Spiraling Animacija, Packing Animacija, Atraktori, Box Packing koncept, Genetski algoritmi.