UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 248

Uža naučna oblast:
Nacrtna geometrija i geometrija arhitektonske forme

Oblasti istraživanja:
Teorija kategorija, Konveksna geometrija, Diskretna geometrija, geometrija arhitektonske forme, geometrijska interpretacija matematičkih koncepata, parametarsko modelovanje arhitektoničnih formi korišćenjem grafičko-algoritamskog editora Grasshopper.

Jelena Ivanović (1985), diplomirala je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.79 i stekla zvanje diplomirani matematičar, smer Računarstvo i informatika (2010). Na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je i doktorske studije studijskog programa Matematika sa prosečnom ocenom 10.0. Stekla je zvanje doktora matematičkih nauka odbranom disertacije pod nazivom „Koherencija i prosti politopi“ (2020). Tokom svojih studija, bila je dobitnik više nagrada Matematičkog fakulteta najuspešnijim studentima i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za studente doktorskih studija (2010 – 2013).

Učesnik je naučnog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, energetici, telekomunikacijama, e-upravi i zaštiti nacionalne baštine“ (III 44006).

Član je Srpskog društva za geometriju i grafiku SUGIG i Srpskog društva za čistu i primenjenu logiku. Uz to, član je upravnog i organizacionog odbora Udruženja Mladi matematičar. Aktivno učestvuje u sastancima Odeljenja za Matematiku Matematičkog instituta SANU i Seminara za Kombinatoriku, geometriju, topologiju i algebru Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kao autor ili koautor, objavila je više naučnih radova među kojima su najznačajniji:

Ivanović J.: Geometrical realisations of the simple permutoassociahedron by Minkowski sums (Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 2020, Volume 14, Issue 1, ISSN 1452-8630, IF 1.500);

Baralić Đ., Ivanović J., Petrić Z.: A simple permutoassociahedron (Discrete mathematics, Volume 342, Issue 12, 111591, ISSN 0012-365X, IF 0.770); Curien P., Obradović J., Ivanović, J.: Syntactic aspects of hypergraph polytope (Journal of Homotopy and Related Structures, 2019, Volume 14, Issue 1, pp 235-279, ISSN 2193-8407, IF 0.537); Petrusevski Lj., Petrović M., Devetaković M., Ivanović J.: Modeling of  Focal-Directorial Surfaces for Application in Architecture (FME Transactions, Belgrade, 2017, Volume 45, No 2, 294-300, ISSN 1451-2092).

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, učestvuje u nastavi na predmetima Matematika u arhitekturi (osnovne studije), Seminar Primenjena matematika u oblasti konstruktivnih sistema(master studije modul Konstrukterstvo), Parametarsko modelovanje arhitektonske forme (osnovne studije), Parametarsko modelovanje 1 (master studije) i Parametarsko modelovanje 2 (master studije). U okviru kabineta za Matematiku i CAAD, za potrebe nastave i nauke realizovala je više značajnih softverskih aplikacija pretežno koristeći programski jezik Java i grafičko-algoritamski editor Grasshopper.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ivanovi%C4%87%2C+Jelena