UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Docent

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 349a

Uža naučna oblast:
geometrija arhitektonske forme

Oblasti istraživanja:
geometrija arhitektonske forme; arhitektonska fotogrametrija

Arh. Đorđe Đorđević rođen je 1966. godine u Beogradu. Godine 1985. upisuje Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet. Tokom osnovnih studija, stipendista je firme Energoprojekt (1986–1991) i dobitnik velikog broja nagrada i priznanja za postignute izvanredne uspehe u svom akademskom školovanju. Tokom studija (od 1989. godine – sve do diplomiranja), demonstrator je na predmetima Nacrtna geometrija i Perspektiva. 1991. godine diplomira na na istom fakultetu.

1991–1993. godine pohađa poslediplomske magistarske studije na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, kurs: Nacrtna geometrija. 1994. godine brani magistarsku tezu, u kojoj se bavi fundamentalnim istraživanjima iz oblasti perspektivnog predstavljanja trodimenzionalnog prostora – korišćenjem aparata projektivne geometrije (čime stiče titulu magistra tehničkih nauka – oblast: Arhitektura i urbanizam).

2010. godine brani doktorsku disertaciju, u kojoj se bavi multidisciplinarnim istraživanjima iz oblasti edukacije – na poljima arhitekture i vizuelne percepcije/kognicije (čime stiče titulu doktora tehničkih nauka – oblast: Arhitektura i urbanizam).

Od 1992. godine (do danas) zaposlen je na istom fakultetu – na predmetima:
Nacrtna geometrija, Perspektiva odn. Geometrija oblika 1-4 i Vizuelne komunikacije – Geometrija oblika. Dodatno, aktivno učestvuje i u fakultetskim vannastavnim aktivnostima.

2008. godine postaje član Inženjerske Komore Srbije (poseduje projektantsku licencu).

Aktivno se bavi naučnim radom iz oblasti nacrtne geometrije, geometrije arhitektonske forme i arhitektonske fotogrametrije (prvenstveno u domenu koji se odnosi na pitanja softverski realizovane perspektivne restitucije), kao i stručnim radom na poljima kompjuterskog 3D modelovanja/vizuelizacije i diggitalizacije u različitim disciplinama, u prvom redu u arhitekturi i urbanizmu.

Kao autor ili koautor, učestvuje u izradi brojnih naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u nacionalnoj/međunarodnoj periodici i predstavljeni na domaćim/međunarodnim naučnim skupovima.