UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, BEOGRAD
  • en
  • sr

Prodekan za nauku, vanredni profesor

Departman za arhitekturu

Broj kabineta: 346a

Uža naučna oblast:
arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura

Oblasti istraživanja:
arhitektonsko i urbanističko projektovanje

Ana Nikezić (1973) je, nakon završenih studija na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, magistrirala (2001) i doktorirala (2006) sa temom Transformacija koncepta urbane kuće u uslovima regeneracije gradskog centra na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu.

Angažovana je na predmetima Master dizajn studio, Radionica na 1. godini Master akademskih studija, na Seminarima na 2. godini Master akademskih studija, kao i na izbornim predmetima na osnovnim, master i doktorskim studijama. U okviru dizajn studija ispituje granične mogućnosti delovanja arhitekture u složenom kontekstu postmodernog urbanog pejsaža. Kroz izborne predmete afirmiše savremenu svakodnevicu i način života u gradu, kao i različite arhitektonske strategije regeneracije gradskog centra.

Aktivan je član tima istraživača angažovanih na naučno-istraživačkim projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Stručne i naučne radove publikuje u nacionalnim i internacionalnim stručnim zbornicima konferencija, monografijama i časopisima.

E: doctoral.school@arh.bg.ac.rs