УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Date: 14/10/2015 Кључне речи:

Мастер академске студије Архитектура 2014/15

II година – 4. семестар
МОДУЛ 9 – Мастер пројекат

Курс М9.1. – Теза и Курс М9.2. – Пројекат:
CADS – R.B. FULLER
Наставник:
др. Миодраг Несторовић, редовни професор

The best way to predict the future is to design it. – R. Buckminster Fuller

Концепт COMPREHENSIVE ANTICIPATORY DESIGN SCIENCE – CADS оригинално је поставио Р. Бакминстер Фулер /R. Buckminster Fuller/. Сам назив недвосмислено рефлектује Фулеров системски, свеобухватан, научни приступ пројектовању, за који је карактеристична генерализација принципа који постају основа иновативног стваралачког процеса. Једно од тумачења CADS дао је H.F.W. Perk.

Према његовом схватању: /1/ термин COMPREHENSIVE односи се на целину као полазиште, имајући у виду да је природа јединствена, и да су поделе на различите дисциплине (физику, хемију, биологију и сл.) заправо артифицијелне, као и потребу за спровођењем истраживања у више праваца; /2/ термин ANTICIPATORY подразумева поглед у будућност, у смислу да је потребно предвидети и узети у разматрања силе и факторе који ће утицти на догађаје; /3/ термин DESIGN односи се коришћење имагинације у процесу интенционог креирања могућности и препознавања потенцијалних алтернатива; /4/ а термин SCIENCE на утемељење и ослањање имагинативних могућности и намера у чињенице и искуства, тј. већ савладано и познато.

Задатак овог курса биће својеврсна ревизија CADS приступа пројектовању, његових фундаменталних принципа и стратегија, која ће отворити могућност поставке индивидуалног, критичког виђење овог концепта и његове релевентности у контексту решавања актуелних глобалних и локалних проблема пројектантске праксе, затим разматрања потенцијала његове транспозиције, трансформације, надоградње и унапређења у светлу актуелних потреба, ограничења и техничко-технолошких могућности. Основе истраживачког рада биће оригинални Фулерови концепти и истраживања попут: GEODESIC DOMES, SYNERGESTICS, DYMAXION WORLD, WORLD GAME, SPACESHIP EARTH, TENSEGRITY, итд. али и радови аутора који настављају континуитет DESIGN SCIENCE кроз предлоге различитих, оригиналних, специфичних схватања овог концепта и његове примене, а који су на неки начин узроковали да овај концепт еволуира у комбинацију методе, метафоре и мита.

Студент: 
Александар Ћопић

Опис пројекта:
Спортско рекреативни центар Флуид Инфинити

Полазиште процеса пројектовања је оживљавање тренутно запуштеног простора уз обале реке Саве који се налази између моста на Ади и моста Газела, његова рестаурација и стварање новог идентитета кроз предлог пројектног решења спортско рекреативног комплекса.

Иновативно просторно решење истражује и интерпретира концепте динамике и флуидности. У том смислу, пројекат је реализован употребом неконвенционалног, хибридног приступа, који је у првој генеративној фази реализован коришћењем софтвера Processing за симулације кретања паметних честица на одабраној локацији; да би се у следећој скулптуралној фази селектованим траговима кретања честица доделили попречни пресеци антропометријских пропорција који су даље модификовани у процесу 3D моделовања; и који су на крају материјализовани обликовањем, конструисањем и анализом конструктивних система који одговарају специфичним захтевима нестандардних објеката комплексних форми.

Док је динамика дефинисана параметрима, прецизно детерминисана и контролисана применом графичких програма у процесу пројектовања, флуидност представља симболичку, просторну, функционалну и обликовну карактеристику резултујућег пројектног решења, које настоји да буде енвајорментални суплемент, туристичка атракција, јединствено место окупљања, комуникације и повезивања Старог и Новог Београда.

https://www.flickr.com/photos/arhitektonski_fakultet_beograd/albums/72157659618631492