UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Kurs MASU M1.7. – Izborni predmet 1 – 2014/15

  By Arhitektonski fakultet on 19/09/2014
  MASU M1.7.1. - Centri savremenih gradova - karakteristike, stanja i procesi / MASU M1.7.2. - Umetnost u javnim gradskim prostorima - Public Art and Public Space / MASU M1.7.3. - Menadžment urbane infrastrukture / MASU M1.7.4. - Morfologija gradskih poteza
 • Kurs MASU M1.6. – Urbani marketing i menadžment – 2014/15

  By Arhitektonski fakultet on 19/09/2014
  Teoretska osnova upravljačke funkcije – Pluralistička osnova upravljanja razvojem; informatička osnova upravljanja razvojem, tehnološki-tržišna polazišta upravljanja razvojem; kriterijumi i mehanizmi upravljanja razvojem. Problemsko-operativna osnova upravljanja urbanim razvojem – Proces stvaranja (proizvodnje) urbanog prostora; proces selekcionisanja i odlučivanja; konceptualni pristupi formiranja urbanog i regionalnog razvoja; operativni nivo ostvarenja upravljačke funkcije; modelska osnova upravljanja urbanim i regionalnim razvojem; poslovni sistemi upravljanja urbanim i regionalnim razvojem.
 • Kurs MASU M1.5. – Integralna analiza teritorije – 2014/15

  By Arhitektonski fakultet on 19/09/2014
  Kroz prezentaciju i analizu primera javne intervencije studenti se upoznaju sa ulogom različitih aktera, privatnih i javnih u rešavanju društvenih problema i omogućavanju i podsticanju razvoja. Kroz rad u studiju studenti se upoznaju sa politikama, planiranjem i odlučivanjem i ovladavaju veštinama istraživanja koje mogu biti korisne u profesionalnom radu. Studenti biraju problem – područje istraživanja u cilju unapređenja saznanja i omogućavanja napretka ka poželjnom cilju, odn. sprečavanja neželjenih posledica. Problem se bira tako da predstavlja područje javnog ali i stručnog i teorijskog i praktičnog interesa, da predstavlja određenu teškoću u razvoju, da njegovo rešenje bude hitno, i da istraživanje može doprineti razvoju znanja.
 • Kurs MASU M1.4. – Seminar 1 – 2014/15

  By Arhitektonski fakultet on 19/09/2014
  Seminar predstavlja jednonedeljni kurs koji obrađuje po jednu aktuelnu temu iz urbanističke prakse. Kurs drže različiti predavači po pozivu iz oblasti urbanizma ili srodnih oblasti. Izbor teme predavanja u okviru jednog seminara se vrši tako da daje opšti pregled neophodnih znanja iz oblast urbanizma.
 • Kurs MASU M1.3. – Metode i tehnike istraživanja – 2014/15

  By Arhitektonski fakultet on 19/09/2014
  Naglasak kursa je na osposobljavanju studenata za definisanje teme istraživanja, kritički pregled literature, upotrebu sazananja dobijenih uvidom u izvore za definisanje istraživačkih pitanja i za izabor adekvatnog metoda istraživanja koji će omogućiti pronalaženje odgovora na pitanja. Teme koje se obrađuju uključuju: • Definisanje problema koji se istražuje • Kritički pregled literature • Formulacija istraživačkih pitanja/hipoteza • Izbor metoda istraživanja: kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja, • Tipovi i struktura istraživanja • Definisanje predloga istraživanja, • Veštine pisanja istraživanja, • Različiti oblici tekstova, • Upotreba kompjutera u urbanističkim istraživanjima.
 • Kurs MASU M1.2. – Savremeni urbanistički koncepti – 2014/15

  By Arhitektonski fakultet on 19/09/2014
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teoretskim pristupima, konceptima i kritičkim osvrtima urbane obnove. Studenti se upoznaju sa konceptima i metodama urbane obnove i njihovom primenom u odnosu na kompleksne urbane probleme na nivou grada. Poseban osvrt je na fizičkim-prostornim transformacijama gradske strukture kao i na sagledavanju relacija sa ekonomskim i socijalnim tokovima i korelacija sa političkim i ekološkim faktorima.
 • Kurs MASU M1.1. – Savremeni urbani fenomeni – 2014/15

  By Arhitektonski fakultet on 19/09/2014
  Nastava je usmerena na sagledavanje specifičnosti savremenog grada - društveno-ekonomski kontekst, urbane transformacije, arhitekturu i trendove. Fenomeni se posmatraju na tri prostorna nivoa – globalnom, regionalnom i lokalnom. Posebna pažnja posvećuje se odnosu između opštih zakonitosti aktuelnih procesa i njihovih lokalnih karakteristika. Predmet ravnopravno posmatra gradsku strukturu i arhitekturu – njihov novoformirani identitet, atraktivnost i konkurentnost.