UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

AF - prijemni ispit - baner - OASA I IASA - PRIJEMNI I UPIS

Upis osoba sa invaliditetom vrši se u skladu sa aktuelnim Opštim uslovima konkursa za upis studenata na osnovne akademske i integrisane akademske studije Univerziteta u Beogradu.

Upis u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija

Osobe sa invaliditetom mogu se upisati u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija, na Univerzitetu u Beogradu i fakultetima u njegovom sastavu kroz Program afirmativne mere za upis lica sa invaliditetom koji donosi Vlada Republike Srbije.

Upis u naredne školske godine osnovnih i integrisanih studija

Studenti koji u prvu školsku godinu osnovnih i integrisanih studija, na Univerzitetu u Beogradu i fakultetima u njegovom sastavu nisu upisani kroz Program afirmativne mere, a kod kojih je nakon ostvarenog upisa nastupio invaliditet, mogu da ostvare pravo na upis u naredne školske godine osnovnih i integrisanih studija kao lica sa invaliditetom, a u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja statusa kandidata i studenta sa invaliditetom.

Postupak i dokumentacija

Osoba koja želi da se upiše kroz navedeni Program afirmativne mere prilikom konkurisanja za upis na željeni studijski programpodnosi, pored obavezne konkursne dokumentacije, i mišljenje Univerziteta o statusu kandidata.

Postupak utvrđivanja statusa kandidata regulisan je Pravilnikom o načinu utvrđivanja statusa kandidata i studenta sa invaliditetom i sprovodi ga Komisija za utvrđivanje statusa kandidata i studenta sa invaliditetom.

Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za utvrđivanje statusa kandidata i studenta sa invaliditetom Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom, na propisanom obrascu.

Uz zahtev se prilaže fotokopija jednog od sledećih dokumenata:

  • rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja;
  • rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć;
  • mišljenje Interresorne komisije.

Ukoliko kandidat ne poseduje gore navedena dokumenta, uz zahtev prilaže medicinsku dokumentaciju o postojanju invaliditeta. Medicinska dokumentacija mora biti izdata od strane nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. U svrhu pravilnog vođenja postupka i odlučivanja o zahtevu, od kandidata može da bude zatražena i dodatna dokumentacija.

Postupak se sprovodi bez novčane naknade.

Rokovi

Ukoliko se postupak pokreće radi utvrđivanja statusa kandidata sa invaliditetom, zahtev sa propisanom dokumentacijom podnosi se do 10. juna 2023. godine.

Ukoliko se postupak pokreće radi utvrđivanja studenta sa invaliditetom u naredne školske godine osnovnih i integrisanih studija na Univerzitetu, zahtev sa propisanom dokumentacijom podnosi se tokom cele školske godine.

Prijemni ispit

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta. Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Kontakt

Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 065/3031-261 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Centar se nalazi u prostorijama Doma kulture Studentski grad u ulici Bulevar Zorana Đinđića 179.