UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

JAVNI, ANKETNI STUDENTSKI KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE MOBILNOG PAVILJONA / PROSTORNE INSTALACIJE

02_Cover za sajt Konkurs(1)

Obaveštenje o izmenjenom načinu predaje konkursnih radova za JAVNI, ANKETNI STUDENTSKI KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE MOBILNOG PAVILJONA / PROSTORNE INSTALACIJE

U skladu sa izmenjenim epidemiološkim uslovima i novim merama uvedenim od strane Vlade Republike Srbije od 16.03.2021. godine, obaveštavaju se učesnici da će se predaja radova sprovesti u skladu sa definisanim konkursnim rokovima zaključno sa 23.03.2021. godine najkasnije do 14:00 putem mejla: cid@arh.bg.ac.rs

 

Konkursni tim/autor za potrebe predaje radova formira posebnu email adresu kreiranu za tu svrhu koja se sastoji od sledećih elemenata:

 

paviljonŠIFRA@domen

 

primer: paviljonxxxxx@gmail.com

 

Molimo učesnike da prilikom slanja dokumentacije vode računa da ista nije veća od 5MB ili da u suprotnom koriste WeTransfer link ili ekvivalent.

 

Prijava treba da sadrži četiri odvojena foldera i to:

  • FOLDER OBRAZLOŽENJE – A4 sveska sa tekstualnim obrazloženjem i umanjenim grafičkim prilozima (jedan multipage .pdf),
  • FOLDER GRAFIČKI ELABORAT – A2 plakati (jedanmultipage .pdf),
  • FOLDER PODACI O AUTORIMA – Jedan.pdf fajl pod nazivom “AUTOR” treba da sadrži šifrom označenu i potpisanu Izjavu konkurenata o tome da svi članovi autorskog tima prihvataju uslove konkursa. Drugi .pdf fajl pod nazivom “PODACI ZA KONTAKT”, sadrži šifrom označen spisak sa imenima, prezimenima, brojevima indeksa i fakultetima svih članova autorskog tima, kao i podatke o adresi za kontakt (poštanskoj i e-mail adresi) i broju kontakt telefona,
  • FOLDER CRTEŽI – Crteži rešenja u aktivnom DWG formatu (crteži u AutoCAD-u).

 

Sekretar konkursnog žirija će po pristizanju konkursnih radova proveriti dostavljenu dokumentaciju i izdvojiti folder sa podacima o autoru/ima na čuvanje do konačne odluke Žirija.

 

Učesnici će dobiti email potvrde prijema. Učesnici su u potpunosti odgovorni za sigurnu i pravovremenu dostavu dokumentacije i Arhitektonski fakultet, Univerziteta u Beogradu se ne može smatrati odgovornim za neuspele prijave.

 

Rezultati konkursa i izveštaj žirija biće objavljeni na internet stranici:

arh.bg.ac.rs

U okviru međunarodnog projekta Europe Readr u saradnji sa Ambasadom Republike Slovenije u Beogradu, Centar za istraživačku delatnost Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu raspisuje JAVNI, ANKETNI STUDENTSKI KONKURS ZA IDEJNO REŠENJE MOBILNOG PAVILJONA / PROSTORNE INSTALACIJE.

 

  1. POVOD I CILJ IZRADE KONKURSA

Europe Readr (Europe Readr – the future of living / https://www.eunicglobal.eu/news/europe-readr) je projekat iniciran od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Slovenije povodom predstojećeg predsedavanja Slovenije Savetom Evropske unije od jula do kraja decembra 2021. godine. Projekat će biti realizovan u saradnji sa Nacionalnim institutima Evropske unije za kulturu (EUNIC). Cilj projekta je da podstakne kulturu čitanja i kritičko razmišljanje u društvu o budućem životu, da podrži stvaranje javnih prostora za razmenu i debatu o zajedničkim evropskim vrednostima, da otvori dijalog o Evropskom zelenom dogovoru (European Green Deal), održivosti i urbanizmu kroz seriju aktivnosti zasnovanih na međunarodnoj saradnji i kreativnosti.

Laboratorija za morfologiju i tipologiju grada (Morpho-Lab), rukovodioca dr Vladana Đokića, u okviru Centra za istraživačku delatnost Arhitektonskog fakulteta u Beogradu učestvovaće u  jednoj od aktivnosti projekta Europe Readr koja će okupiti veliki broj škola arhitekture iz celog sveta. Mreža arhitektonskih škola i ekspertski timovi radiće u predstojećem periodu na projektovanju i realizaciji paviljona / prostornih instalacija u javnim prostorima koji će imati za cilj da doprinesu ostvarenju ciljeva projekta Europe Readr. Proces projektovanja i realizacije paviljona / prostornih instalacija predviđa uključivanje studenta kroz različite vannastavne aktivnosti (radionice, seminare, konkurse i sl.).

Projekat paviljona / prostorne instalacije realizovaće se kroz 3 faze:

I faza / studentski konkurs za idejno rešenje paviljona / prostorne instalacije

II faza / radionica razrade konkursnih rešenja

III faza / izvođenje i realizacija paviljona / prostorne instalacije u javnom prostoru na        teritoriji grada Beograda

 

Više informacija o aktivnostima u okviru svake faze videti na

http://www.arh.bg.ac.rs/2021/03/02/morpho-lab-u-saradnji-sa-ambasadom-republike-slovenije-u-beogradu-ucesnik-je-medjunarodnog-projekta-europe-readr/?pismo=lat

 

  1. KONKURSNI ZADATAK

Europe Readr paviljon / prostorna instalacija planiran je kao mobilna i montažno-demontažna multifunkcionalna struktura, koja podržava različite izlagačke i druge aktivnosti (igra, odmor, reklreacija itd.). Program paviljona prati koncept razvijen u okviru projekta »library under the treetops« (http://www.knjiznicapodkrosnjami.si/en/).

Paviljon projektovati tako da može da se prilagodi različitim kontekstima i prostornim kapacitetima. Može biti koncipiran kao jedinstvena prostorna instalacija ili niz mobilnih elemenata koji čine celinu i omogućavaju međusobnu interakciju. Paviljon treba projektovati tako da je maksimalna dimenzija pojedinačnih elemenata 2,8m. Projektovana struktura doprinosi promociji različitih čitalačkih događaja za različite kategorije korisnika javnih prostora (studente, stare, decu itd.) i može predstavljati veze različitih fokalnih tačaka u javnom prostoru, inicirati interakciju između različitih korisnika, ili promovisati na čitalačku kulturu drugi način. Prostorna instaliacija / paviljon ne mora nužno biti namenjen za izlaganje knjiga, već može uključivati i oznake za pristup digitalnim bibliotekama.

U relaciji sa stalnim promenama koje može izazvati namena, relokacija ili tehnologija korišćenja i gradnje, paviljon ovog tipa (elementi, strukture, instalacije, različite eksperimentalne, nedovršene i prolazne forme) može postati šira platforma za razvoj različitih aktivnosti u prostoru (izložbe, promocije, radionice itd.). Fleksibilnost predložene prostorne strukture bi trebalo da poseduje i karakteristike modularnih sistema, te da se metodama kao što su dodavanje, oduzimanje, nadgradnja, umetanje i sl. mogu dobiti različite prostorne konfiguracije. Pažljivom analizom projektnog zadatka ispitati mogućnost uspostavljanja preciznih modularnih elemenata pojedinih namena.

Nakon inicijalne postavke u okviru odabranog javnog prostora u Beogradu, predviđeno je potencijalno postavljanje paviljona  u okviru aule Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, različitih muzeja i galerija, kao i drugih javnih prostora u gradovima Srbije.

Poželjno je da cela struktura bude što više oslonjena na nezavisne izvore napajanja u odnosu na postojeće infrastrukturne mreže. Pri formiranju rešenja primeniti racionalne koncepte koji su štedljivi, ekološki opravdani i energetski ekonomični. Očekuje se upotreba lokalno dostupnih, održivih materijala (npr. drvo, reciklirani materijali, ali i drugi).

  1. PRAVILA KONKURSA

3.1. Vrsta konkursa

Konkurs koji se sprovodi je

po vrsti: otvoren, prema kategoriji učesnika: studentski,

prema zadatku: idejni,

po obliku: jednostepeni, i

prema načinu predaje: anonimni.

Žiri će izabrati do pet predloga iz prvog stepena konkursa i sa timovima koji su učestvovali na konkursu sprovesti radionice za razradu rešenja na osnovu izabranih konkursnih predloga, a do nivoa izvođačkog projekta.

 

3.2. Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju studenti svih godina i svih studijskih programa u oblasti arhitekture, urbanizma, i drugih prostornih, projektantskih, dizajnerskih, tehničko-tehnoloških i umetničkih oblasti studiranja. Posebno se ohrabruju multidisciplinarni timovi sačinjeni od studenata sa različitih fakulteta, a jedan od članova tima može biti i iz drugih oblasti kao što su društveno-humanističke, prirodno-matematičke itd.

Jedan tim može učestvovati na ovom konkursu samo sa jednim predlogom. Jedno lice može učestvovati na ovom konkursu samo u jednom timu.

3.3. Uslovi za sprovođenje konkursa

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu. Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa. Konkurs sadrži i naznaku da će se izabrana rešenja predati na korišćenje Naručiocu, koji ima pravo objavljivanja i korišćenja nagrađenih projekata za svoje potrebe, bez posebne naknade, uz obavezu navođenja imena autora i Fakulteta.

3.3. Sadržaj konkursnog rada

Tekstualni deo:

– Opis i obrazloženje predloženog rešenja

– Umanjeni grafički prilozi na A4 formatu

Grafički prilozi:

– Osnove paviljona / prostorne instalacije R 1:100 ili R 1:50

– Karakteristični preseci, R 1:100 ili R 1:50

– Karakteristični izgledi, R 1:100 ili R 1:50

– Prostorni 3D prikaz ili maketa,

– Ambijentalni prikazi rešenja u okviru minimalno 2 javna prostora u gradu po izboru studenata.

Dostavljanje materijala:

Tekstualni deo na A4 formatu dostaviti u 3 primerka.

Svi grafički prilozi se dostavljaju u štampanom obliku na formatu A2 (vertikalno orijentisan format). Prilozi se ne kaširaju i ne savijaju u rolnu.

Sve priloge je obavezno dostaviti i u elektronskoj formi, u aktivnom DWG formatu (crteži u AutoCAD-u) na CD/DVD-u koji se stavlja u mapu i označava šifrom.

Svi grafički prilozi moraju biti označeni šifrom od pet cifara u gornjem desnom uglu.

Svi grafički prilozi moraju biti upakovani i zatvoreni u neprozirnu mapu u kojoj mora biti spisak svih priloga i dve zatvorene koverte (AUTOR i PODACI ZA KONTAKT), kao i CD/DVD sa grafičkom dokumentacijom. Na spoljašnjoj strani mapa se označava isključivo šifrom rada od pet cifara. Koverte se označavaju šifrom u gornjem desnom uglu.

Koverta sa naznakom “AUTOR” treba da sadrži šifrom označenu i potpisanu Izjavu konkurenata o tome da svi članovi autorskog tima prihvataju uslove konkursa.

Koverta sa naznakom “PODACI ZA KONTAKT”, sadrži šifrom označen spisak sa imenima, prezimenima, brojevima indeksa i fakultetima svih članova autorskog tima, kao i podatke o adresi za kontakt (poštanskoj i e-mail adresi) i broju kontakt telefona.

Svi sadržaji konkursnog rada: grafički deo, koverte, izjave i mapa, označavaju se istom šifrom. Tehničko oblikovana obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu, zahtevu i dimenziji je obavezni sadržaj konkursnog rada. Svi navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene elemente i priloge neće biti razmatrani.

3.4. Konkursni rokovi

– Početak konkursnog roka: 02.03.2021.

– Rok za postavljanje pitanja: 09.03.2021. Pitanja slati na email adresu cid@arh.bg.ac.rs

– Rok za predaju konkursnih radova: 23.03.2021. od 12:00 do 14:00 časova u kabinetu 249 Arhitektonskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73/II 11000 Beograd ili poštom na navedenu adresu uz naznaku „Javni, anketni studentski konkurs za idejno rešenje mobilnog paviljona / prostorne instalacije“. Radovi poslati poštom moraju stići pre isteka konkursnog roka (23.03.2021.godine).

– Objava rezultata konkursa: 26.03.2021. Rezultati konkursa će biti objavljeni na internet stranici Arhitektonskog fakulteta www.arh.bg.ac.rs

3.5. Vrsta nagrade i postkonkursne aktivnosti

Žiri će dodeliti 3 nagrade i 2 priznanja.

Nakon konkursa, u okviru druga faze (studentska radionica) očekuje se detaljna razrada rešenja za izvođenje u smislu programa, materijalizacije i primenjenih sistema i tehnologija. Cilj druge faze je priprema dokumentacije za realizaciju paviljona.

Arhitektonski fakultet će sve pristigle radove javno prikazati kroz izložbu i katalog konkursnih radova. Razrađena modelska rešenja će detaljno biti prikazana u publikaciji koja je proizvod radionice i koja predstavlja osnov za III fazu realizacije projekta na izabranoj lokaciji.

S obzirom da je reč o učešću studenata u dobrotvornim aktivnostima za zajednicu, svim članovima nagrađenih timova, kao i učesnicima radionice drugog stepena konkursa, će se ova aktivnost vrednovati sa 2ESP boda.

3.6. Sastav Žirija

Članovi žirija:

prof. dr Vladan Đokić, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

v. prof. dr Ana Nikezić, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

doc. dr Jelena Ristić Trajković, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

doc. dr Verica Krstić, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

doc. dr Milica Milojević, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Irena Herak, savetnik za kulturu i medije, Ambasada Republike Slovenije u Beogradu

Sekretar konkursa/žirija:

Aleksandra Milovanović, istraživač pripravnik, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

 

 

Za Univerzitet u Beogradu –

Arhitektonski fakultet

prof. dr Vladan Đokić, dekan