UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Image (15)

Raspisuje se Konkurs za dodelu 3 (tri) „Nagrade Veselina Lučića” za 2021. godinu, za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje (u daljem tekstu: ostvarenje) nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu, objavljeno u 2020. godini.

 

​Nagrada, u neto iznosu od po 300.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

 

Kandidati na Konkurs mogu prijaviti sledeća ostvarenja:

– monografija,

– poglavlje u monografiji,

– naučni rad.

Navedena ostvarenja moraju biti štampana kod eminentnog domaćeg, odnosno stranog izdavača (poželjno je priložiti recenzije).

Neće biti uzeti u razmatranje zbornici radova sa naučnih skupova, kao ni udžbenička literatura.

 

​Rok za podnošenje prijava je od 22. februara do 21. aprila 2021. godine.

​Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom – „Konkurs za Nagradu Veselina Lučića za najbolje naučno odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.

 

​Uz prijavu podneti:

  1. Ostvarenje u 6 (šest) primeraka,
  2. Potvrdu o radnom odnosu svih/većine koautorana Univerzitetu u Beogradu,
  3. Kratku biografiju koautora,
  4. Saglasnost koautora da seostvarenje može prijaviti na konkurs, sa procentualnom procenom doprinosa ostvarenju (priložiti samo u slučaju koautorstva) i
  5. Obrazloženje predlagača (do 500 reči) onaučnoj odnosno stručnoj vrednosti naučnog odnosno stručnog rada, koje objašnjava predmet, cilj, hipotezei metod rada, i pozicionira rezultate u odnosu na svetsku praksu.

Prijava se dostavlja u formi koja se može preuzeti sa internet stranice Univerziteta u Beogradu (Konkursi univerzitetskih zadužbina i fondacija http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php), i pored opisanih podataka sadrži kontakt podatke podnosioca prijave: ime i prezime, broj telefona i imejl adresu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

​Izbor najboljeg naučnog ostvarenja vrši žiri imenovan od strane Odbora Zadužbine, koji predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.

U postupku razmatranja naučnog, odnosno stručnog ostvarenja, žiri ocenjuje kvalitet i značaj naučnog, odnosno stručnog ostvarenja.

Na osnovu predloga žirija, Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade, kojuobjavljuje na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php.

Ukoliko ostvarenje, koje je izabrano kao najbolje, ima više koautora, koautori će nagradu podeliti prema procentu doprinosa ostvarenju, navedenom u Prijavi.

 

Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

 

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426 i na e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.