UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kulturni centar Kikinda, kao ustanova kulture, osnovan je pod imenom Dom omladine i pionira “Mladost” 1985. godine, a 2009. godine menja ime u Kulturni centar Kikinda. Logo koji se koristio do 2009. godine bio je logo Doma omladine Kikinda, a od promene naziva koristi se logo koji u sebi sadrži naziv ustanove na srpskom jeziku i ćiriličnom i latiničnom pismu i mađarskom jeziku i pismu.

 

unnamed
Dosadašnji logo Kulturnog centra Kikinda rad Miomirke Melank.

 
Statutom grada Kikinde („Službeni list grada Kikinde“ broj 4/2019) propisano je da su službeni jezici grada Kikinde srpski jezik i ćirlično pismo i mađarski jezik i pismo, te da se latinično pismo ne koristi u službenoj upotrebi, takođe Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice naložio je Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru broj 128-038-19/2020-05 izmenu table Ustanove zbog neispunjavanja važećih propisa i Statuta grada Kikinde.

 
Pored iznetog, a u skladu sa smernicama Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, mora biti promenjen i deo koji se odnosi na naziv ustanove na mađarskom jeziku i pismu te on mora da glasi „Nagykikinda Kultúrközpont“ i mora biti jednako zastupljen u nazivu i logou Ustanove prilikom svakog isticanja.
Ovime dosadašnji logo Kulturnog centra Kikinda više ne ispunjava zadate kriterijume i važeće propise, a prostim uklanjanjem natpisa na latiničnom pismu bila bi narušena struktura, koncepcija i umetnička vrednost dosadašnjeg logoa.

 
Uzeći u obzir sve argumente Kulturni centar Kikinda doneo je odluku o raspisivanju javnog nagradnog konkursa za izradu novog logo ustanove koji bi zadovoljavao postojeće kriterijume.

 
Smernice za razmišljanje o vizuelnom rešenju
Kulturni centar Kikinda na godišnjem nivou realizuje više od 200 programa u okviru tribinskog, muzičkog, festivalskog, filmskog, pozorišnog, dečjeg, izložbenog i drugih programa, koje poseti više od 40.000 posetilaca, a već gotovo 40 godina intenzivno sarađuje sa domaćim i inostranim ustanovama kulture, nevladinim sektorom, obrazovnim ustanovama, ambasadama, mladima, medijima, privrednim sektorom i drugima.
Misija Kulturnog centra Kikinda je razvijanje, unapređenje i podizanje opšteg nivoa kulture u lokalnoj sredini, zadovoljavanje kulturnih potreba svih građana i negovanje multikulturalnosti. Jedinstvenost Kulturnog centra Kikinda ogleda se u njegovoj polivalentnosti i prezentaciji kulturnog stvaralaštva koje nije zastupljeno u drugim ustanovama kulture. Pored toga što nastoji da prikaže domete visoke umetnosti i kulture, služi i kao svojevrsni javni i infrastrukturni servis za kulturno stavralaštvo svih građana.

 
Ciljna grupa: građani Kikinde i šira javnost.
Logo treba da promoviše: specifičan kulturni identitet grada, identitet ustanove, kulturnu raznolikost.
Poruka: Kulturni centar Kikinda je jedinstvena gradska ustanova kulture, u službi umetnika različitih pravaca i svih građana.
Ton komunikacije: pozivajući, jedinstven, pozitivan, čist, jednostavan, savremen, formalan.
Dizajn: Kulturni centar Kikinda nema formalno usvojene korporativne boje. Do sada su korišćene crvena i crna bez precizne nijanse. S tim u vezi, moguće je odabrati boje prema sopstvenom nahođenju. Poželjno je da konstrukcija logotipa sadrži grafičko rešenje novog simbola Kulturnog centra Kikinda, akronim KCK i podtekst u kojem bi bio naveden pun naziv ustanove na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu i na mađarskom jeziku i pismu na način da je simbol, ili kombinacija simbola i akronima, odvojiva od punog naziva. Ovo, takođe, nije obavezujuće.

 
Obavezan podtekst logoa koji prati grafičko rešenje:
– Srpski jezik i ćirilično pismo: KULTURNI CENTAR KIKINDA
– Mađarski jezik i pismo: NAGYKIKINDA KULTÚRKÖZPONT
Kompletan konkursni elaborat treba da sadrži:
a) rešenje zaštitnog znaka u boji RGB i CMYK kolor modelu
b) rešenje zaštitnog znaka u crno – beloj varijanti, pozitiv i negativ
v) ispis podteksta u kojem bi bio naveden pun naziv ustanove koristio neki od dostupnih, nekomercijalnih fontova, treba navesti ime tog fonta.
g) tekstualno obrazloženje ideje i značenja predloženog rešenja (do 300 reči).
d) dva primera aplikativnosti zaštitnog znaka: memorandum i posetnice
đ) biografija sa kontakt podacima

 
Propozicije za dostavu rešenja:
Svi prilozi moraju biti prezentovani na papiru ili kartonu formata A4, potpisani šifrom koju koristi autor, kao i u digitalnoj formi na CD-u (u vektorskim .PDF, .EPS, .Ai i u .jpg elektronskom formatu) u zapečaćenoj neprozirnoj koverti, takođe označenoj šifrom, bez naznačenog imena autora i bez adrese autora na pozadini koverte.

 
Kako se pakuje i šalje prijava:
U manji koverat staviti biografiju sa kontakt podacima, i šifrom koju koristi autor, zatvoriti je i zajedno sa rešenjima, u štampanoj i CD formi, spakovati u drugi, veći koverat. Zapečaćen i neprovidan, veći koverat, koji na prednjoj strani, takođe, sadrži šifru autora, bez naznačenog imena autora i bez adrese autora na pozadini koverte, poslati na dole navedenu adresu.
Elaborati koji ne budu dostavljeni prema propozicijama navedenim u raspisu konkursa, neće biti razmatrani.
Uslovi: Pobednika konkursa bira Umetnički žiri koji će biti formiran od strane Kulturnog centra Kikinda.
Nagrada je novčana u iznosu od 50,000.00 dinara.
Na konkursu mogu da učestvuju svi zainteresovani građani.
Kada pošalju logo Kulturnog centra Kikinda (KCK), učesnici prihvataju uslov da Kulturni centar Kikinda (KCK) ima pravo da ga koristi.
Kulturni centar Kikinda zadržava pravo da menja i prilagođava izgled logoa, kao i pravo da ne odabere nijedan od ponuđenih predloga.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na FB stranici Kulturnog centra Kikinda, najkasnije do kraja marta 2021. godine.
Rešenja i priloge treba poslati do 26. marta 2021. ISKLJUČIVO poštom na adresu: Kulturni centar Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 23, 23300 Kikinda, sa naznakom: konkurs za LOGO