UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Eksterna komisija izabrala najuspešnije završne radove 2019/20 za nominacije na važnim konkursima

Arhitektonski fakultet, Univerziteta u Beogradu duži niz godina realizuje aktivnost nominacija najuspešnijih završnih radova za priznate nacionalne i međunarodne studentske nagrade i konkurse u cilju promocije Fakulteta i prezentacije studentskih rezultata na nacionalnoj i međunarodnoj akademskoj sceni. Ove godine, sastav Eksterne komisije za selekciju najuspešnijih završnih radova su činili: arhitekta Krešimir Rogina, arhitekta Zoran Dmitrović i v.prof.dr Luka Skansi (Politecnico di Milano). U skladu sa epidemiološkim uslovima COVID-19, proces evaluacije je ove godine bio sproveden online u nekoliko iteracija, nakon čega je Eksterna komisija donela odluku o nominovanim radovima, čiji je pregled priređen u nastavku.

00_Cover za sajt

RIBA PRESIDENT’S MEDALS

RIBA President’s Medals su nagrade koju svake godine dodeljuje Kraljevski Britanski institut arhitekata – RIBA i predstavljaju najstarije i najprestižnije nagrade u arhitektonskom obrazovanju u svetu koje datiraju još od 1836. godine , kada je Kraljevski Britanski institut arhitekata dodelio Džordžu Godvinu (George Godwin) prvu srebrnu medalju za esej “Priroda i svojstva betona”. Trenutni format nagrada je uspostavljen 1986. godine , kada je veliki broj studentskih nagrada, stipendija i priznanja zamenjen bronzanim i srebrnim medaljama kako bi bili nagrađeni izvanredni studentski radovi u okviru verifikovanih programa RIBA part 1 (Bronze Award) i RIBA part 2 (Silver Award), dok se od 2001. godine dodeljuje i nagrada za najbolju disertaciju (Disertation Award).

Silver Award

PORTKALIS – UTOČIŠTE BEZDOMNIH

Marko Jovičić (mentor: prof. dr Vladan Đokić)

Grafički opisi plovila bez koordinatnog položaja u scenariju razorenog sveta otvara funkcionalističku priču o mogućem uspostavljanju fantastične strukture u realnim okvirima. Pored naučno-fantastičnog motiva za razmišljanje, pažnja je usmerena procesu formiranja funkcionalne zajednice, resursima i konstruktivnim sklopovima trenutno dostupnim u svrhu izgradnje novih svetova.

01_Marko Jovičić
IMAGINARNI PEJZAŽ. GENERISANJE MNOGOSTRUKIH REALNOSTI TERAZIJSKE TERASE

Sandra Draganić (mentor: v.prof. Aleksandru Vuja)

Projektom se prostor Terazijske terase tumači kao pejzaž, čijom se imaginacijom rekonstruiše slika stvarnosti i otvaraju pitanja i mogućnosti ovog prostora. Imaginarni pejzaž Terazijske terase je agregacija fragmenata njenih mnogostrukih realnosti, sfera mogućnosti mnoštva; svaka od realnosti, upletena unutar celine, ima svoju prostornost, temporalnost, upitnost, neočekivanost.
02_Sandra Draganić

Disertation Award

LOKALIZACIJA CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA – STARA PLANINA

Tanja Tovilović (mentor: doc. dr Danijela Milovanović Rodić)

Projekat kroz problemski zasnovan pristup daje odgovor na temu depopulacije u okviru prostornog okvira Stare Planine. Prepoznaje se potencijal lokalno specifičnih napuštenih objekata, poljoprivrednih objekata – pojata, kao glavnih aktivacionih elemenata za razvoj staroplaninskih sela. Istraživanje nudi sistemski odgovor ponovnog oživljavanja ovog tipa objekata podsticanjem obnovljivih izvora energije.

03_Tanja Tovilović

Bronze Award

Željko Mijušković (mentor: v.prof. Vladimir Milenković)

Distopija otkriva narativnu prirodu arhitektonskog projekta. Disonanca koja proističe iz protivrečnosti pojmova projekat i distopično postavlja kontrautopiju kao mesto pripovedanja, ne pružajući verodostojan sadržaj za projekat, eliminišući fikciju utopije. Ono što ostaje je samo narativ – otkrivena istina projekta. Uvođenje negativnih motiva u tolikoj meri da ludačka fikcija nadjačava zdravorazumsku funkciju, te namerna odluka da se negiraju fundamentalne koncepcije onoga što čovekovo stanovanje može biti omogućilo je stvaranje slike. Slike , poput bilo kog jezika, poseduju svoju unutrašnju dijalektiku, sopstvenu retoriku, kao i manji ili veći kapacitet za ubeđivanjem. Uprkos visokom stepenu dvosmislenosti, koji zahteva tumačenje (u poređenju sa ostalim tipovima dijaloga), slike su apsolutno neposredne – lako dostupne i uporedive. Ove slike se ispostavljaju se kao inverzija klasičnog poimanja arhitektonske forme i narativa, negativnom slikom. Neposrednom distopijom.

04_Željko Mijušković

Luka Vasiljević (mentor: prof. Ivan Rašković)

Ideja ovog projekta nastala je posmatranjem odnosa postojeće strukture unutar i u bližem kontekstu lokacije. Odnosa ljudi prema istoj i njihovog kretanja, koje je nastalo kao odgovor na nedovoljno dobro organizovanu industrijsku zonu koja je tu nametnuta, na mestu nekadašnje stambene zone. Forma i struktura bloka rezultat je primene prethodno pomenutih analiza,pri čemu teren dobija dodatne sadržaje i postaje sastavni deo objekta ne ometajući kretanje ljudi, omogućivši pritom da prirodni,postojeći tokovi definišu njegovu strukturu i formu.

05_Luka Vasiljević

THE YOUNG TALENT ARCHITECTURE AWARD (YTAA)

The Young Talent Architecture Award (YTAA) organizuje Fondacija Mies van der Rohe uz podršku Kreativne Evrope (Creative Europe), kao ekstenziju nagrade Evropske unije za savremenu arhitekturu- Mies van der Rohe. Ova nagrada se dodeljuje u partnerstvu sa Evropskom asocijacijom za arhitektonsku edukaciju (EAAE), čiji je Arhitektonski fakultet u Beogradu formalni član i Savetom arhitekata Evrope (ACE-CAE).

MISLITI BALKON: RITUAL GRADSKOG ŽIVOTA NA TRGU

Isidora Ekmešić (mentor: prof.emeritus Branislav Mitrović)

Kuća kulture je interpretacija balkona, uvećanog elementa koji je u funkciji urbanog generatora na glavnom gradskom trgu i koji neprestano oživljava aktivan odnos aktera i posmatrača. Balkon otvara pitanja odnosa aktera i publike, ko jeste i ko može da bude jedno ili drugo što se nalazi u težištu preispitivanja savremenog pozorišta. Novi objekat kulture na trgu preispituje međuprostor od dolaska na trg do početka scenskog dela, nastaje i razvija se iz onoga što prethodi dramskom činu, što scenu prati i omogućava da scena funkcioniše.

06_Isidora Ekmešić

GRAD U GRADU (POLIS NA IVICI KAPITALIZMA)

Marina Marković (mentor: v.prof. Nebojša Fotirić)

Naselje – grad se formira kao zatvoreni tip, sa kontrolom ulaska. Primarna funkcija, razvija se u vidu sivih aktivnosti, ali ne sa ciljem legalizacije društveno zabranjenih sadržaja, već suprotno, stvaranje slobode manipulacije bazama podataka zarad globalnog benefita. Zona je van kontrole lokalnih samouprava i funkcioniše po principu globalnih zakona, bez potreba direktnog doprinosa matičnom gradu, ali sa indirektnim benefitom za grad. Zona je na ovom nivou mistična, ali samo onliko koliko njeni akteri odrede. Prostori koje zona podržava moraju biti dovoljno univerzalni, tako da se akteri mogu smenjivati vremenom, u zavisnosti od promena i potreba aktivnosti na globalnom nivou.

07_Marina Marković

ARTIFICIJELNA EKOLOGIJA PREDELA

Jovan Matović (mentor: prof. Ivan Rašković)

Glavna ideja projekta je da se kroz ceo tehnološki proces prečišćavanja vode iskustveno uključe i posetioci, pri čemu infrastruktura dobija karakter javnog hidrološkog parka. Prolaskom kroz različite faze procesa, korisnik doživljava i različite prostorne ambijente specifične za tu fazu. Uz ušće se formira platofrma koja omogućava novu razmeru sagledavanja predela i iskustva za posetioce, sa potrebnom infrastrukurom za obavljanje poslednje faze procesa obrade vode.

08_Jovan Matović

TRG REPUBLIKE – SREDIŠTE GRADA

Dušan Međedović (mentor: prof.emeritus Branislav Mitrović)

Ovaj rad isti e osnovne teorije dizajna javnog prostora i govori o pretpostavci da jedan od razloga okupljanja ljudi u javnom prostoru jeste pojavnost prirode, I pripisuje se biofilnim kvalitetama tih prostora. Crpe i inspiraciju iz arhitekture, i koriste i kvalitativnu analiti ku metodologiju koja tada unosi tipi ne karakteristike arhitektonskih prostora u kontekst biofilije, dolazimo do jedinstvenih inputa kako možemo redefinisati javne gradske prostore. Ovaj rad donosi zaklju ak o specifi nim biofilnim strategijama i postavkama koje bi mogle pomo i unošenju života u “betonske trgove“, odnosno u prostore koji su nedovoljno aktirvirani.

09_Dušan Međedović

ARCHIPRIX INTERNATIONAL 2021

Archiprix International je bijenalni događaj koji poziva sve škole u oblasti arhitekture, urbanizma i pejzažne arhitekture širom sveta da odaberu po jedan najbolji diplomski projekat i doprinesu globalnoj bazi najboljih diplomskih projekata u navedenim oblastima. Ovogodišnje izdanje nagrade je organizovano u saradnji sa Addis Ababa University EiABC.

KINEMATOGRAFSKI ARHIV LOKALNE (ALTERNATIVNE) ISTORIJE

Teodora Spasić (mentor: prof. Borislav Petrović)

Kulturološki kontekst grada oblikovan je fragmentarnom metodologijom građenja urbanog konteksta, kroz različite istorijske procese. Tema rada zasniva se na interdisciplinarnom istraživanju veze u oblastima arhitekture i filma, u cilju ispitivanja načina na koji arhitektura može upotrebiti film kao alat u procesu projektovanja.

10_Teodora Spasić

ARCHITECTURE MASTERPRIZE (AMP)

MasterPrize studentska nagrada za arhitekturu je međunarodni godišnji program za afirmaciju visokog arhitektonskog obrazovanja i mladih profesionalaca. Program nagrada promoviše izuzetne talente u nastajanju i afirmiše one koji pomeraju granice, koristeći nove, inovativne tehnologije i materijale i razvijajući naše buduće okruženje na načine koji su envajronmentalno senzitivni. Nagrada MasterPrize za arhitekturu posvećena je promociji kvalitetnih akademskih arhitektonskih ideja i projekata širom sveta, promociji novih talenata u arhitekturi, dizajnu enterijera i pejzažnom dizajnu, kao i obezbeđivanju diseminacione platforme studentima arhitekture koji su diplomirali.

BAMBUS

Kristina Ranković (mentor: doc. dr Ivana Rakonjac)

Početna tačka projektovanja prostora jeste njegova podela na funkcionalne celine. U objektu je potrebno predvideti radna mesta kako za proizvodnju tako i za prodaju. Zanati koji za čije funkcionisanje treba napraviti program su: stolar, krojač, kuvar, cvećar/baštovan, dunđer, suvenir majstor, ugostitelj. Poštujući granice postojećeg objekta, fasade bi bile sačuvane i restaurirane. Krov bi se u klonio, gde postoji mogućnost da se struktura formirana unutar objekta proširi i van pređašnjih okvira. Na osnovu taksativnog spiska aktivnosti formiraju se radna mesta. Prvo se naznačavaju kao punktovi i postavljaju u logički povezane odnose, u zavisnosti od nivoa srodnosti delatnosti, a zatim se prostorno formiraju prema uslovima koje radni prostor treba da ispuni. Osim radioničkog prostora, pri svakom štandu određene delatnosti projektuje se radionički i prodajno-izložbeni prostor. Cilj projekta je da se zasebni punktovi spoje u funkcionalnu celinu u kojoj korisnici mogu neugroženo boraviti i po želji se uključivati u zanatske delatnosti.

11_Katarina Ranković

E 75 2100 : HRONOTOP

Nikola Mitrović (mentor: prof. Milan Vujović)

Istraživanje u projektu polazi od hipoteze da se napušteni prostori javljaju u blizini infrastrukturnih sistema, poput auto-puta, petlje ili intermodalnih čvorišta. Shodno tome, predmet istraživanja je autoput E75 u starom delu grada, od Mostarske petlje do Autokomande, gde se uz linijsku infrastrukturu javlja nekoliko napuštenih prostora – BIP, logor Topovske šupe, napuštena gradilišta, kao i potpuno odsustvo pešaka. Projekat se zasniva na sagledavanju prostora kroz odnos prošlost – sadašnjost – budućnost i formiranju hronotopa u vidu spekulativnog narativa, koji prikazuje prostor auto-puta E75 2100. godine.

12_Nikola Mitrović

INSPIRELI AWARDS 2020

Inspireli Awards je globalno studentsko takmičenje u oblasti arhitekture, urbanog dizajna, pejzažne arhitekture i unutrašnje arhitekture pod medijskim pokroviteljstvom vodeće globalne digitalne platforme ArchDaily. Osnovni cilj nagrade je omogućavanje novim talentima da ispričaju svoje arhitektonske priče i podignu svest o sopstvenom profesionalnom svetu.

NEVIDLJIVA BARIJERA

Marko Lukić (mentor: prof. Vladimir Lojanica)

Projekat zatvorsko korekcione ustanove je baziran na inverziji tradicionalnih zatvorskih normi i oblikovanja, on kao takav za funkciju ima kreiranje humanog zatvora koji ne ostavlja emotivne i socijalne posledice i pruža mogućnost za rehabilitaciju zatvorenika. Kroz rehabilitacione programe unutar zatvora, zatvorenici imaju mogućnost poboljšanja svojih životnih ulova, i napredovanja unutar ustanove. Premeštanjem iz zajedničkih ka privatnim ćelijama podstičemo zatvorenike da učestvuju u programima rehabilitacije. Kroz izdizanje zatvora i upuštanja prirode u sam gabarit zatvorske ustanove kreiramo neprekinutu vezu sa prirodom i okolinom. Ova veza za funkciju ima da motiviše zatvorenike i podstakne rad unutar zatvorskog programa kao i kreira konekciju između spoljašnjeg sveta i zatvora.

13_Marko Lukić

DVOJNIK

Jelena Pavlica (mentor: v.prof. dr Vladimir Milenković)

Inspiracija za projekat leži u ideji o postojanju dva sveta: sveta stvarnosti i njegovog dvojnika – virtuelnog sveta snova. Dvojnik se predstavlja kao duša, senka, ili pak slika u ogledalu u kojoj čovek može videti tamo gde nije u jednom nestvarnom prostoru koji se otvara iza ravne površine ogledala. On nastaje usled dešavanja greške u kopiranju, gde svaki kopirani sadržaj gubi svoj stari identitet i kreira novi. Projekat je nastao usled kopiranja zidine Kalemegdana kreirajući strukturu tako da se svojnik Kalemegdana oponaša kao njegov odraz u ogledalu, čiji su segmenti tokom kopiranja gubili i menjali identitet.

14_Jelena Pavlica

REVITALIZACIJA BEOGRADSKOG PAMUČNOG KOMBINATA

Sara Čoti (mentor: prof. Vesna Cagić Milošević)

Osnovni cilj projekta je usmeren na očuvanje istorije nekadašnjeg kompleksa Beogradskog pamučnog kombinata i njegovo stapanja sa novoizgrađenom strukturom, tako da čine nerazdvojnu celinu. Novom reupotrebom stvara se nova zelena zona grada koja potencijalno utiče na samu industrijsku zonu koja je većinom napuštena, dajući prostora za širenje novih sadržaja i na susedne objekte a stvara se i nova atraktivna lokacija za neposredni stambeni deo. Ideja je bila da se najznačajniji i najstariji objekat sačuva u celosti, i pretvori u novi Muzej tekstilne industrije.

15_Sara Čoti

(O)KUP(LJ)ALIŠTE – BORAVAK U VODENOJ SREDINI – METAMORFOZA OD FORMALIZMA DO ISKUSTVA

Đurđa Đukić (mentor: v.prof. Nebojša Fotirić)

Cilj projekta je obnavljanje vizije silaska na reku u potrazi za slobodnom zonom kupanja – kao odgovor na istoriju lokacije koja ukazuje na povezanost pojedinca i njegove potrebe da boravi u vodenoj sredini, čiju je vezu onemogućila industrija. Pretpostavka je da voda može biti korišćena u svrhu istraživanja alata sposobnog da stvori sinergiju između industrije i prirode, stvarajući nove prostore i aktivnosti koje “okupljaju” ljude. Različiti načini manifestacije vode kreiraju iskustvo, dok je iskustvo koje stičemo o prostoru u kom boravimo posledica stimulacije eksternog okruženja. Okupljalište predstavlja mešavinu nasleđene tipologije kupališta i iskustva stečenog kroz istoriju njegove upotrebe.

16_Đurđa Đukić

(S)UDAR ENERGIJE – INTERPRETATIVNI CENTAR JADRANA NA RIJEČKOM LUKOBRAN

Tijana Lovrić (mentor: prof. dr Vladan Đokić)

Veza između izgrađene strukture i prirode oduvek je bila tema istraživanja i težnje za pronalaskom načina na koji se elementi i energija prirode mogu doživeti u izgrađenoj sredini. Projekat interpretativnog centra pokušava vizuelno da objasni ideju o prostoru koji je na pragu toga da doprinese mogućnosti doživljaja”sudara” dve različite energije. Jedne koju izgrađena sredina i ljudi sa sobom nose, i druge, prirodne energije, energije mora. Preispituje se delovanje u javnom prostoru Riječkog lukobrana, koji ima dva lica i dve funkcije. Jednu na samoj površini, okrenutu prema luci i gradu, zamišljenu kao utilitarnu zonu koja energiju koristi u cilju poboljšanja života stanovnika. I drugu zonu, okrenutu prema pučini i uronjenu ispod vode, koja prihvata energiju talasa, sunca i vetra, kako bi doprinela stvaranju doživljaja i ušla u atmosferu kao zvuk, svetlost, boja.

17_Tijana Lovrić

REVITALIZACIJA PRIOBALJA / KAMENOLOM KAO “BROWNFILED” PROJEKAT

Marko Jovanović (mentor: v.prof. dr Aleksandra Đukić)

Projekat se bazira na revitalizaciji kamenoloma i priključne drobilice koji se nalaze u neposrednoj blizini Golubačke tvrđave. To se postiže kroz različite načine, gde jeste najvažniji princip povratka prirodi koji se kroz arhitektonski i urbanistički poduhvat postiže. Kako je položaj kamenoloma takav da je on na trenutno najatraktivnijoj tački u Golupcu (blizu kompleksa Golubačke tvrđave), ogroman potencijal jeste uočen u samom povezivanju podnožja sa vrhom. Sadržaji koji se implementiraju u prostor jesu takvi da oni predstavljaju bazu ekološki podsticajnih elemenata. U prevodu, svi oni pokušavaju da prethodno devastirani prostor unaprede dajući mu novi smisao i ekološku notu povratka prirodi. Time se omogućava prostoru da se obnavlja i razvija.

18_Marko Jovanović

SOFTSCAPE I HARDSCAPE: SKRIVENI VRT ART AND SCIENCE CENTRA KAO GENERATORA HIBRIDNIH OPAŽAJA

Senka Radović (mentor: doc. dr Milena Kordić)

Shodno aktuelnim uslovima života u urbanim sredinama velike gustine izgrađenosti u periodu drastičnih ekoloških promena, posebna pažnja se posvećuje boravku u prirodi i njenom uticaju na psihološko stanje savremenog čoveka. Intuitivnim istraživanjem organizacionih modela vrta, pejzaža i predela, formira se utisak o vrtu kao tajnovitom ambijentu, koji nosi dozu sete i melanholije, što vodi težnji ka oblikovanju prostora koji deluje potpuno autonomno i izolovano, pružajući korisniku osećaj zaštićenosti kroz jedinstven doživljaj, impuls ’estetske emocije’. Uvođenjem pejzaža kao neobuzdanog sistema u opnu koja formalno i funkcionalno predstavlja matematički sistem koji funkcioniše po strogo određenim pravilima, ispituje se uticaj na korisnika.

19_Senka Radović

UnIATA ’21 World's best graduation projects ever created

UnIATA je globalni arhitektonski izazov bijenalnog karaktera sa fokusom na diplomske akademske projekte koji ilustruju novu generaciju najboljih svetskih arhitekata, urbanista i pejzažnih arhitekata i pružaju uvid u trenutne trendove u arhitektonskom obrazovanju širom sveta. Nagrada se dodeljuje za najbolje master projekte i najbolje škole arhitekture koje nominovani diplomci i njihovi mentori predstavljaju kao tim.

ČUVAJMO PROŠLOST ZA BUDUĆNOST – PROJEKAT REVITALIZACIJE INDUSTRIJSKOG KOMPLEKSA U KRAGUJEVCU

Katarina Petrović (mentor: prof. dr Nenad Šekularac)

Projekat obnove kompleksa industrijskih hala u Kragujevcu, Srbija, s kraja 19. veka , podrazumeva kreiranje inovativnih sadržaja umetničkog karaktera i prostorno proširenje hala. Kompleks dobija novu namenu – galerijski prostor, multifunkcionalnu dvoranu, atelje i komercijalne sadržaje u vidu restorana i poslovnog prostora. U cilju što prilagodljivijeg funkcionisanja, dvorana je dvonamenskog karaktera – u prvom scenariju korišćenja služi kao montažno-demontažno gledalište, dok je u drugom scenariju gledalište uklonjeno, a slobodan prostor se koristi kao nastavak galerije. Forma nadograđenog objekta je amorfna, konstruisana u stilu gridshell struktura od lepljenog lameliranog drveta. Prostor ispod kupole je prazan, oslobođen nosećih stubova u enterijeru, stvarajući time pogodan ambijent za nastupe ili izložbe.

20_Katarina Petrović

UMETNOST „ZONE KONTAKTA“ – DORĆOL: MESTO SUSRETA KULTURA

Aleksa Gajić (mentor: prof. Zoran Lazović)

Rad se bavi pitanjem mešanja kultura: razlikama u shvatanju kulture kroz teoriju transkulturalnosti za razliku od teorije koje kulturu tumače kao nezavisni entitet (multikulturalnost, interkulturalnost…). Arhitektnoskim stvaranjem fizičke zone kontakta kultura (zona između homogenizacije i izolacije) i postavljanjem takve instalacije u realan kontekst ispituju se mogućnosti i posledice postojanja dijaloškog prostora u Beogradu, dovodeći ga u vezu sa principima pronađenim u Novom Vavilonu, Konstanta Nivenhusa. Cilj istraživanja je stvaranje hibridnog pejzaža koji se ponaša kao stalnopromenljivi kolaž programa, sadržaja, pojavnosti i značenja u kome neko može biti i gost i domaćin (okupator ili okupiran) istovremeno (Derida 1997).

21_Aleksa Gajić

“TROMPE L’OEIL”

Luka Grgić (mentor: v.prof. dr Vladimir Milenković)

Pitanje fenomena i uloge teatralnosti, reproblematizuje se ispitivanjem i analizom savremenih i istorijski udaljenih društvenih tokova. Polazište projekta čini preporod baroka i njegova rekonceptualizacija u savremenoj kulturi, obuhvaćena parolom teatrum mundi, odnosno svet kao scena. Po takvom modelu stvarnosti, granica realnosti i fikcije, iluzije i istine biva blurovana. Ako je scena fiktivna refleksija života, u Platonskom rečniku, svaka bleda imitacija stvarnosti je scena. Tada san i scena, dve najjasnije manifestacije imaginarnog postaju sinonimi jedno za drugo. Život je san, stvarnost je scena.

22_Luka Grgić

ARHITEKTURA MUTACIJE : RESTRUKTUIRANJE POSTOJEĆEG

Sandra Ojdanić (mentor: v.prof. Milan Vujović)

Aktiviranje napuštenih gradilišta, konceptom istraživanja i eksperimentisanja novom uporebom, nadilazeći funkcije prošlosti i kreirajući nove slike. Pokretanje ovih prostora dovelo bi do novih odnosa sa lokacijom, zamišljajući intervencije kao generativne u društvenim, relacijskim i potencijalnim aktivatorima novih projekata. Arhitektura je predstavljena dilemom u kojoj treba da odbaci svoj prethodni pristup statičkog postojanja i pređe na stanje postojanja koje je prilagodljivo brzim promenama današnjeg sveta.

23_Sandra Ojdanić

DEPONIJA PODATAKA (DATA WASTE CENTER)

Andrea Stanković (mentor: v.prof. Milan Vujović)

Projekat se odnosi ka data pejzažima kao poligonima logističkih operacija koje podrazuemvaju koegzistiranje digitalnog i materijalnog, sa minimalnim, ali neophodnim ljudskim prisustvom u jednom prostoru. Istovremeno , pridaje se veliki značaj i simboličkom i funkcionalnom aspektu, kao neodvojivim delovima projekta. Zone ljudske isključenosti posmatraju se kao strogo funkcionalne, crne kutije, dok su zone ljudske uključenosti veoma kontrolisane sistemom komunikacija. Korisnici se posmatraju kao posetioci ovog automatizovanog pejzaža koji istražuju prostore i arhive.

24_Andrea Stanković

VERTIKALNI SPA CENTAR KAO REPER U GRADSKOM TKIVU

Ana Vojinović (mentor: prof. dr Lidija Đokić)

Dispozicija i visina, kule kao posebnog repera u gradskom tkivu, uslovljeni su konkretnom lokacijom, analizom šireg i užeg okruženja, potrebom poštovanja utvrđenih vizura, silueta i ukupnom slikom grada, ograničenjima koji proističu iz eventualnih nepoželjnih kontekstualnih karakteristika. Svi navedeni aspekti su tema istraživanja u okviru studije vertikalnog spa centra, potencijalnog repera i gradskog simbola budućeg javnog prostora, Linijskog parka. Praksa je formirala određenu sliku o spa centru, čiji se programi razvijaju po horizontalnoj osnovi ili se nalaze u sklopu već postojećih objekata. Pitanje koje prati čitav proces projektovanja je šta bi proisteklo kada bi sve sadržaje i programe koje nudi jedan horizontalni spa centar smestili u vertikalni. Naglašavanjem fizičke distance od urbanog okruženja je jedinstveno iskustvo ovog spa centra.

25_Ana Vojinović

ADAPTABILNO KLIMATSKO OBLIKOVANJE ARHITEKTONSKIH FORMI

Katarina Pejić (mentor: v.prof. dr Budimir Sudimac)

Rad je posvećen istraživanju oblikovanja i geometrije arhitektonskih formi u funkciji adaptiranja različitim klimatskim uslovima. U radu je primenjena uporedna analiza životinjskih staništa kroz pet tipova klimata i studija slučaja arhitektonskih objekata koji su projektovani u skladu sa klimatskim uslovima. Cilj je bio da se iskoriste prirodne zakonitosti koje životinje, odnosno ptice primenjuju prilikom izgradnje svog staništa u različitim klimatskim područjima. Koncept nebodera, koji je predmet master rada, nastao je na temelju eksperimenta i primenom metode uporedne analize životinjskih staništa i studije slučaja arhitektonskih objekata. Principi primenjeni na analiziraniim prmerima za adaptibilno klimatsko oblikovanje arhitektonski formi poslužili su kao osnov za oblikovanje nebodera.

26_Katarina Pejić

URBANA BRANA

Bojana Novković (mentor: prof. dr Jelena Ivanović Šekularac)

Projekat je fokusiran na formiranju stambene strukture sa pratećim funkcijama koja odgovara zahtevima i potrebama savremenog načina života u skladu sa kontekstom u kojem se nalazi. Analiza lokacije dovela je do rešenja koje se ogleda u formiranju zatvorenog bloka sa postavljenom internom saobraćajnicom. Zatvoreni blok prati nagib terena i u svom sklopu sadrži projektovane zelene zone koje se nalaze i u unutrašnjem prostoru i po spoljnom obodu bloka radi zaštite od buke i zagađenja imajući u vidu blizinu bulevara Vojvode Mišića. Analizom je zaključena i potreba za zaštitom objekta od insolacije, pa se zbog tih uticajnih faktora tokom procesa projektovanja brižljivo razmatrao i definisao koncept materijalizacije fasade i upotrebe adekvatnih sistema za zaštitu od sunčevog zračenja.

27_Bojana Novković

URBANA BRANA

Milica Jovičić (mentor: v.prof. Dejan Miletić)

Projekat poslovnog kompleksa sa privremenim stanovanjem i mešovitim funkcijama, smešten na Senjačkoj padini u neposrednoj blizini Beogradskog Sajma. Tema urbane brane razvila se kao pauza u prostoru, zelena oaza sa kulturno-rekreativnim sadržajima. Kaskadno stanovanje na Senjačkoj padini uticalo je na oblikovanje objekta, a kao odgovor na jaku saobraćajnicu javila se barijera ka Bulevaru Vojvode Mišića u vidu opne. Međutim , kao glavni motiv u projektu, opna ima višestruku ulogu: ona takođe predstavlja glavnu zonu komunikacija, a zbog svoje specifične materijalizacije ujedno predstavlja i vezu sa kontekstom. Liftovi, kao primarne komunikacije, izbačeni su ka ulici, dok se sekundarne komunikacije u vidu stepeništa javljaju sa unutrašnje strane opne.

28_Milica Jovičić

EDUKATORIJUM

Mina Vujović (mentor: v.prof. dr Ana Nikezić)

Lokacija koju smo ispitivali nalazi se u podnožju Senjačke padine, između usitnjene stambene strukture Senjaka i prometne saobraćajnice kod Beogradskog sajma. Ključni imperativ prostornog konteksta postaje osunčanost, nedostatak iste usled ukopanosti parcele i njene orijentacije ka severu. Tema kojom se projekat bavi jeste uvođenje što više prirodnog osvetljenja. Tema se sprovodi vertikalnim ošupljivanjem kroz objekat, formiranjem glavnih otvora u strukturi-tematskih dvorišta, kao i manjih atrijuma uokvirenih poroznim stubovima. Program objekta vezan je za edukaciju i kreativni razvoj mladih. Sadržaji jednog edukatorijuma prirodno su se nametnuli, sa svojim prostornim zahtevima. Glavni nosilac estetike projekta postaju „razigrane“ tavanice koje ugnežđuju gorepomenute sadržaje. Edukatorijum je fleksibilan i porozan prostor, u kome barijera spolja-unutra ne postoji.

29_Mina Vujović

PORTKALIS – UTOČIŠTE BEZDOMNIH

Marko Jovičić (mentor: prof. dr Vladan Đokić)

IMAGINARNI PEJZAŽ. GENERISANJE MNOGOSTRUKIH REALNOSTI TERAZIJSKE TERASE

Sandra Draganić (mentor: v.prof. Aleksandru Vuja)

Željko Mijušković (mentor: v.prof. Vladimir Milenković)

Luka Vasiljević (mentor: prof. Ivan Rašković)

UnIADA ’21 Unfuse International Architectural Dissertation Awards

UnIADA predstavlja obrazovnu i profesionalnu platformu za dodeljivanje međunarodnih nagrada za najuspešnije disertacije na master i osnovnim nivoima studija arhitekture. Platforma nagrađuje najbolje istraživačke radove kroz projekat studenata arhitekture razvijajući dijalog i stavljajući u središte pažnje izuzetna dostignuća mladih profesionalaca. Cilj UnIADA je da bude platforma za jačanje profesionalne odgovornosti i svesti o i oko oblasti arhitekture.

 

HIBRIDNE INFRASTRUKTURE: GENERATORI URBANOG KONTINUITETA

Aleksandra Jovičić (mentor: prof. Goran Vojvodić)
30_Aleksandra Jovičić

LOKALIZACIJA CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA – STARA PLANINA

Tanja Tovilović (mentor: doc. dr Danijela Milovanović Rodić)

ARTIFICIJELNA EKOLOGIJA PREDELA

Jovan Matović (mentor: prof. Ivan Rašković)

KINEMATOGRAFSKI ARHIV LOKALNE (ALTERNATIVNE) ISTORIJE

Teodora Spasić (mentor: prof. Borislav Petrović)

SOFTSCAPE I HARDSCAPE: SKRIVENI VRT ART AND SCIENCE CENTRA KAO GENERATORA HIBRIDNIH OPAŽAJA

Senka Radović (mentor: doc. dr Milena Kordić)

TAMAYOUZ INTERNATIONAL AWARD 2020 FOR GRADUATION PROJECTS

Tamayouz International Award for Graduation Projects  je globalni konkurs za diplomske projekte u oblasti arhitekture, urbanog dizajna, urbanog planiranja, arhitektonskih tehnologija i pejzažnog dizajna. Nagrada je aktuelna na internacionalnom nivou od 2012. godine, razvijajući se od nacionalne do globalno priznate nagrade, prvenstveno zbog kredibiliteta kritičara – počevši od Zahe Hadid koja je učešćem u radu žirija 2012. godine doprinela globalnom brendiranju nagrade. Nagrade se dodeljuju za pojedinačne diplomske projekte, za najbolju školu arhitekture i najboljeg mentora.

 

TRKE BUDUĆNOSTI

Bojana Mijatov (mentor: prof. Goran Vojvodić)

Osnovna ideja u master završnom radu na temu Beogradski tokovi: Izgubljeni u prevodu je podizanje arhitektonskog značaja na poluostrvu Ada Huja. Inspiracija za izbor lokacije je proistekla za neaktivne prostore u urbanim sredinama, kao prostore koji imaju istrorijsku, arhitektonsku i kulturnu vrednost, te se kao takvi moraju održavati i očuvati.

31_Bojana Mijatov

“OBALA PERFORMANSA”: NOVI, POJAVNI, KULTURNI PEJZAŽ U GRADU

Jelena Vlaović (mentor: prof. Dejan Miljković)

Cilj rada je stvoriti kulturni pejzaž koji će novim prostorima, sadržajima i programom izvršiti (re) kontekstualizaciju zaboravljenog dijela priobalja. Davajući slobodu vodi da nesmetano uđe u pejzaž i na taj način izazove spektakl svaki put kada dođe do pojave plavljenja a isto tako i povlačenja u svoje korito, zapravo se započinje transformacija gradskog pejzaža. Učesnici stvorenog spektakla i nepredvidivih promjena pejzaža biće i sami korisnici novog prostora.

32_Jelena Vlaović

TRG REPUBLIKE – EKSPERIMENT POLIVALENTNOG PROSTORA

Uroš Majstorović (mentor: prof.emeritus Branislav Mitrović)

U ovom radu su istražene različite definicije promenljivog prostora u arhitekturi, kako bi se istaklo da fleksibilna veza između prostora i funkcija, na način da se održava arhitektonski identitet, ima za posledicu održivu arhitekturu koja posebno odgovara javnim gradskim prostorima. Detaljnim raščlanjavanjem pojmova kao što su fleksibilnost, prilagodljivost i polivalentnost može se zaključiti da je polivalentni dizajn kritičan u odgovoru na makro i mikro planovima. Stanovište da polivalentnost zavisi od koegzistencije funkcionalnog učvršcćivanja i promenljivosti, može dovesti do teorijskog procesa projektovanja koji testira ulogu stalnog objekta u polivalentnom dizajnu kroz proučavanje funkcionalno određenog i neodređenog prostora. Kroz analizu polivalentnosti na mikro planu na primeru jedne porodične kuće, postavlja pitanje kako se isti uočeni princip moze primeniti na makro planu, na nivou trga, odnosno javnog prostora.

33_Uroš Majstorović

MEMORIJALNI PARK NA STAROM SAJMIŠTU

Aleksandra Vujić (mentor: prof. Goran Vojvodić)

Projekat se generiše na osnovu prepoznavanja da je prostorni obuhvat Starog sajmišta neuređen, neprijatan i generalno pust. Kako se oba mosta uzdižu od terena kako bi prešli reku, lokacija se zapra-vo nalaz na koti ispod, i ove dve “ barijere” je zapravo čine izolovanijom, što je prepoznato kao pozitivna strana i u projektu će se težiiti da se očuva ovaj kvalitet. Kontakt sa obalom je rešen u potezima staza i zelenih površina, a pomenuti spomenik se stazama i parternim uređenjem nadovezuje na pojas obale. Spomenik stoji usamljeno u prostoru i iako je njegova pozicija centralna, ne dominira prostorm dovoljno, zbog nepovezanosti sa ostatkom urbane matrice. Programsko i prostorni rešenje će biti orjentisano ka ukjučivanju objekata Sajmišta unove programe, kao i uključivanju Spomenika žrtava Genocida u novo parterno i prostorno rešenje. Memorijalni kompleks će težiti da očuva izolovanost i mir, ali i da se prilagodi funkcijama rekreacije i boravka na otvorenom.

34_Aleksandra Vujić

NEBO U SVIM PROPORCIJAMA

Anđela Lazarević (mentor: v.prof. dr Vladmir Milenković)

Naslov proistekao iz antičkog mita o apsolutnom broju i savršenoj proporciji koji govori o skladu između delova i celine svega, pa tako i neba. Delo ”Život je san” je barokno delo sa antičkim nitima, kao direktna veza sa antičkim mitom o minotauru. Mit se u baroku transformiše. Barokna antiteza antičkoj tezi. Na isti način radim projekat – preplitanje stvarnosti i mašte. Početak u nečemu monumentalnom – amfiteatar, a zatim obavijen nečim čto nema savršenu proporciju. Stvara se tematizovani silazak u antiku, uplivavanje u nju.

35_Anđela Lazarević

PLAVA DUBINA ETRA

Jelena Pilipović (mentor: v.prof. dr Vladimir Milenković)

Kada je reč o umetnosti u prostoru, ona više ne predstavlja cilj za sebe, već dobija i ulogu definisanja konkretnog prostora efektima urbanog dizajna, gde za posledicu dobijamo događaj u prostoru i potpuno nov način sagledavanja tog mesta u gradu. Ideja projekta zasniva se na promeni percepcije i samog značenja gradskog prostora u trenutku kada se događaj doživi, odnosno formiranju scenskog karaktera predmetne lokacije.

36_Jelena Pilipović

URBANA BRANA

Ognjen Milićević (mentor: doc. dr Grozdana Šišović)

Predloženo rešenje predstavlja mesto na kome kontinualni niz „puca“ . Preispitavanjem konvencionalnog modela zgrade došlo se do „lebdećih štangli“ koje propuštaju svetlost i dozvoljavaju provetravanje stvarajući prijatne javne i polujavne prostore. Strukturu pored štangli čine i dve ramovske konstrukcije koje prihvataju opterećenje u dve tačkei time omogućuju utisak lebdenja. Struktura stanova je raznolika i zbog modularnosti ona može da bude promenjena ukoliko to tržište zahteva. Širok spektar stanova od jedinica za privremen boravak do dupleksa sa više spavaćih soba korespondira sa strukturom stanovništa kojima je ovaj kraj prijemčiv. Strukturu preseca dijagonalna rampa koja spaja partere dve ulice i iznad koje se javlja praznina koja se penje do vrha zgrade čime se ostvaruju nove vertikalne komunikacije i pristup dodatnom sadržaju –izložbenoj galeriji.

37_Ognjen Milićević

MULTIFUNKCIONALNI ISTRAŽIVAČKI CENTAR

Aleksandra Stevanović (mentor: v.prof. Dragan Marčetić)

Koncept polazi od tri prepoznata problema u okviru analize problema: neatraktivnost, nepristupačnost i nedostatak funkcija koje oplemenjuju prostor. Kao odgovor na problem, nastaje ideja o kombinaciji različitih funkcija unutar bloka, što bi značilo i prisustvo više tipova korisnika i aktivnosti. Kompleks je osmišljen kao multifunckionalni prostor sa laboratorijom za istraživanja, radnim prostorom za iznajmljivanje, čitaonicom i bibliotekom, auditorijumom i salama za sastanke, kao i kampusom sa sobama, restoranom i zonom za odmor.

38_Aleksandra Stevanović

URBANA BRANA

Marijana Gajić (mentor: doc. Miloš Nenadović)

Iz analize problema na lokaciji utvrđeno je u neposrednoj blizini nedostaju prateći sadržaj koji zahtevaju objekti predviđeni za stanovanje. Osnovna ideja je bila isprojektovati specifičan tip stanovanja koji zajedno sa sadržajem poput pijace, salonskog prostora i zelenih površina funkcioniše kao jedna celina. Oblikovanjem forme čitavog objekta na ovaj način ostvarila se veza između Bulevara Vojvode Mišića i Viktora Igoa što omogućava pristup objektu sa obe strane. Pravac pružanja objekta je zavisio od pozicioniranja sadržaja unutar istog. Imajući to u vidu, uz Bulevar Vojvode Mišića postavljen je salonski prostor koji prati logiku postojećeg uličnog fronta i njegovog sadržaja koji je sličnog karaktera.

39_Marijana Gajić

URBANA BRANA

Petar Uskoković (mentor: prof. Dejan Miljković)

Nakon obilaska i analize lokacije došao sam do zaključka da neki od postojećih objekata na lokaciji mogu da se sačuvaju, obnove i pretvore u nove poslovne prostore. Zauzeo sam ovaj stav iz razloga što se sama lokacija nalazi na raskršću dve urbane strukture i na neki način predstavlja urbanu branu promenljivog karaktera. Očuvanjem starih i nadogradnjom novih struktura dobija se spoj starog i novog, što predstavlja spoj dva različita okruženja.

40_Petar Uskoković

URBANA BRANA

Milana Tokić (mentor: v.prof. Vladimir Mihajlov)

Početak projektovanja jeste istraživanje lokacije i okruženja, na osnovu čega fokus razrade u ovom slučaju pada na korišćenje pokrenutog terena za formiranje vizura ka reci i Novom Beogradu. Prostor je u prizemlju u potpunosti oslobođen kako ne bi došlo do podele između javnog i polujavnog prostora, dok s druge strane veliki objekti predstavljaju jasnu granicu između rezidencijalnog i spoljašnjeg. Izdizanjem objekata na betonske šajbne postiže se efekat usmeravanja kako pogleda tako i kretanja korisnika. Pešačke staze koje prodiru kroz ove šajbne formiraju zanimljiv doživljaj pri kretanju jer su procepi koji dele velike otvorene površine između njih veoma uski.

41_Milana Tokić

“TROMPE L’OEIL”

Luka Grgić (mentor: v.prof. dr Vladimir Milenković)

DVOJNIK

Jelena Pavlica (mentor: v.prof. dr Vladimir Milenković)

Željko Mijušković (mentor: v.prof. dr Vladimir Milenković)

Nominacija za najboljeg mentora

v .prof . dr Vladimir Milenković

NAGRADA GRADA BEOGRADA ZA STVARALAŠTVO MLADIH

Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije ostvarenje u naučnom i umetničkom radu učenika i studenata, odnosno za samostalni rad učenika ili studenata koji predstavljaju doprinos u određenoj oblasti nauke, originalno tumačenje nekog problema, delimično ili potpuno novo rešenje praktične primene određenih naučnih rezultata ili umetničko dostignuće koje se po vrednosti naročito ističe.

BEOGRADSKI TOKOVI: IZGUBLJENI U PREVODU

Ana Jovanović (mentor: prof. Goran Vojvodić)

Proces projektovanja polazi od istraživanja razvoja dorćolskih tokova (sabirnih ulica) i pojavljivanja prvog makro tokova koji spaja Dorćol i Beograd sa Zapadom Evropom. Zatim se sprovodi analiza okolnih blokova u težišnom području i cilju formiranja nove fizičke strukture, kao i programa kroz analizu strukture blokova i šireg konteksta. Programsko težište čini kultura, odnosno kompleks sadržaja u domenu kulture – digitalne umetnosti, konceptualne umetnosti, savremene umetnosti i filma.

42_Ana Jovanović

NAGRADA FONDACIJE SESTRE BULAJIĆ

Nagrada Fondacije sestre Bulajić raspisuje se svake godine za po dva najbolja odbranjena diplomska rada na studijama Arhitektonskog fakulteta – Univerziteta u Beogradu.

 

ŽIVOT JE SAN. POZORIŠTE. PRIRODNO JEZGRO BEOGRADA.

Jegor Aleksić (mentor: v.prof. dr Vladimir Milenković)

Istraživanje i preispitivanje prirode naše stvarnosti, unutrašnje i spoljašnje, sveta snova i imaginacije i tranzitornih procesa između njih. Između budnosti i sna, postoji kratak vremenski period kada stvarnost počinje da se deformiše. Kruta , svesna misao počinje da se raspada u talasima rane faze sanjanja i svet postaje halucinogen, a naše misli nepovezane. Postoji pretpostavka da kad utonemo u san, mozak neprestano rastavlja modele i koncepte koje koristimo za tumačenje sveta, što dovodi do iskustava koja su nesputana našim uobičajenim mentalnim filterima. Liminalnost je usko povezana sa efemernošću i tranzicijskim prolazom između alternativnih stanja. Stvarnost se ovde čini izmenjenom, jer su to prostori koji nisu predviđeni za zadržavanje ili da mislimo o njima kao autonomnim entitetima, a kada to učinimo oni izgledaju čudno i neuobičajeno. Ti međuprostori deluju strano, jer su nam umovi programirani za kontekst. Predstava u kojoj smo mi akteri i pozornica na kojoj se granice između realnosti zamućuju.

43_Jegor Aleksić

“OBALA PERFORMANSA”: NOVI, POJAVNI, KULTURNI PEJZAŽ U GRADU

Jelena Vlaović (mentor: prof. Dejan Miljković)

KONKURS ZA GODIŠNJU NAGRADU “ALEKSEJ BRKIĆ” – NAGRADA UDRUŽENJA ARHITEKATA SRBIJE

Udruženje arhitekata Srbije raspisuje konkurs za dodelu godišnjih nagrada za arhitekturu u kategoriji najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture autorima pojedincima ili autorskim timovima, i kategoriji izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu. Takođe, svake godine raspisuje se konkurs i za kategoriju najuspeliji studentski projekat arhitekture studentima arhitekture, nastao u toku nastavnog procesa.

 

MISLITI BALKON: RITUAL GRADSKOG ŽIVOTA NA TRGU

Isidora Ekmešić (mentor: prof.emeritus Branislav Mitrović)

GODIŠNJA NAGRADA ’’MILORAD MACURA’’ ZA NAJBOLJI RAD U OBLASTI ARHITEKTURE I URBANIZMA

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije tradicionalno dodeljuje godišnje nagrade za najbolje master radove i doktorske disertacije odbranjene na fakultetima, sa Univerziteta u Srbiji, koji imaju departmane ili katedre iz oblasti arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja, među kojima je i Godišnja nagradu „Milorad Macura“ za najbolji master rad iz oblasti arhitekture i urbanizma.

 

ANTIMEMORIJAL RAZARANJA BEOGRADA

Andrea Zobec (mentor: v.prof. Nebojša Fotirić)

Projekat simboličkog naziva “Antimemorijal”, baziran je na ideji arhitekture kao opomene i kritike, ali i čuvara sećanja naroda. U programskom smislu, radi se o muzejsko-edukativnom centru u kojem se pored izložbenih prostora nalazi i gradska biblioteka, medijateka, arhiv kao i sale za predavanja. Glavnu osu projekta čini perforirani kosi zid zariven u tlo koji obejkat funkcionalno deli na dve celine – introvertni izložbeni prostor, i prostor za edukaciju koji je okrenut ka Marini Dorćol. Forma objekta proizašla je iz koncepta premošćavanja razorenog tla koje preuzima ulogu otvorenog prostora za izložbe i kulturne manifestacije. Tri platoa na različitim visinskim kotama se tokom godine postepeno potapaju, i učestvuju u formiranju različitih prostornih ambijenata.

44_Andrea Zobec

GODIŠNJA NAGRADA ’’DIMITRIJE PERIŠIĆ’’ ZA NAJBOLJI RAD U OBLASTI PROSTORNOG PLANIRANJA

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije tradicionalno dodeljuje godišnje nagrade za najbolje master radove i doktorske disertacije odbranjene na fakultetima, sa Univerziteta u Srbiji, koji imaju departmane ili katedre iz oblasti arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja, među kojima je i Godišnja nagrada „Dimitrije Perišić“ za najbolji master rad iz oblasti prostornog planiranja.

 

LOKALIZACIJA CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA – STARA PLANINA

Tanja Tovilović (mentor: doc. dr Danijela Milovanović Rodić)