UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

VEB Prijava MAS prijemni ispit– uputstvo za pripremu PDF fajla i potrebna dokumentacija za slanje

vebprijava

Kandidati se prijavljuju slanjem dokumentacije na e-adresu prijemnimaf@arh.bg.ac.rs. Kandidati, prilikom prijavljivanja na konkurs za upis podnose na uvid skenirana ili fotografisana originalna dokumenta ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

 

 • Popunjenu i potpisanu prijavu na konkurs
 • Diploma i dodatak diplomi ili uverenje o završenom prvom stepenu i/ili uverenje o položenim ispitima sa osnovnih, odnosno integrisanih i/ili master akademskih studija.
 • Kandidat koji je prethodno obrazovanje završio u inostranstvu dostavlja skenirana originalna dokumenta, prevode dokumenta na srpski jezik i rešenje Univerziteta u Beogradu o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja, odnosno potvrdu o tome da je postupak u toku.
 • Izvod iz matične knjige rođenih (fakultet, odnosno Univerzitet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih, osim za strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave);
 • Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);
 • Kandidat daje izjavu kojom ovlašćuje Fakultet i Univerzitet da lični podaci koje je dao mogu da budu uneti u elektronsku bazu podataka, te da se ti podaci mogu koristiti za potrebe generisanja potrebnih statističkih podataka, dostavljanja traženih podataka Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja bez podataka o ličnosti, kao i da neće biti dostupni neovlašćenim licima. Izjava se može preuzeti ovde.
 • Očitana biometrijska lična karta ili fotokopija lične karte za državljane Republike Srbije, odnosno fotokopija pasoša za kandidate strani državljane.
 • Kandidat, koji je prethodni stepen studija završio pre školske 2019/20. godine, daje izjavu o korišćenju budžetskog statusa. Izjava se može preuzeti ovde.
 • Kandidat, koje je prethodni nivo studija završio primenom Programa afirmativnih mera u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta, dostavlja potvrdu Fakulteta o korišćenju budžetskog statusa na osnovnim akademskim studijama:
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara, na broj žiro računa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu:

 

840 – 1436666 – 34, poziv na broj 67-700027

sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit

 • Kandidat popunjava samo jedan prijavni list i označava na koje studijske programa konkuriše.
 • Kandidat podnosi samo jedan komplet dokumenata, bez obzira na koliko studijskih programa konkuriše
 • Kandidati svojim potpisom na prijavnom listu potvrđuju da prihvataju pravila prijemnog ispita
 • Kandidat je dužan da sa sobom ponese potpisan i popunjen prijavni list i izjavu o korišćenju ličnih podatka na polaganje prijemnog ispita i da ga preda dežurnom. Bez tih dokumenata mu neće biti omogućen pristup na polaganje.
 • Kandidati koji se prijavljuju samo na master studijski program Integralni urbanizam, popunjen i potpisan prijavni list i izjavu moraju doneti sa ostalim dokumentima na upis.

 

Uputstvo za pravljenje PDF fajla

Spisak dokumenata