UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Prepoznajući važnost aktivnog delovanja i efektivnog traganja za odgovarajućim reakcijama u svetlu pandemije COVID-19, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet je inicirao i realizovao Online studentsku radionicu “Izazovi COVID-19: Arhitektura pandemije” usmerenu na traganje za novim, inovativnim tipologijama i arhitektonskim scenarijima koji će činiti osnov za kreiranje prostorno-programskih rešenja u cilju smanjenja rizika širenja virusa. Radionica je realizovana u periodu od 13. do 27. aprila 2020. godine uz učešće studenata svih nivoa studija i studijskih programa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Radionica je realizovana kroz 4 faze sprovedene u okviru Microsoft Teams  platforme kao digitalnog poligona za komunikaciju između studenata, tutora i kritičara. Inicijalna faza radionice je održana 13. aprila  u vidu Uvodne prezentacije u okviru koje su tutori, asistenti i istraživači Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, studentima predstavili tematski okvir i očekivane rezultate radionice. Na osnovu prepoznatih istraživačkih i projektantskih perspektiva u svetlu izazova COVID-19 studenti su 20. aprila predstavili ideograme polja delovanja u vidu PechaKucha prezentacija.  Ukupno 98 studenata osnovnih, integrisanih, master i doktorskih akademskih studija, podeljenih u 29 grupa, predstavili su polazna istraživačka pitanja i prepoznali probleme koji se mogu rešavati kroz dalji proces istraživanja i dizajna u okviru radionice. Na osnovu komplementarnosti određenih aspekata, prostornog nivoa delovanja i programskog usmerenja studentske grupe sa pripadajućim idejama su podeljene u 6 tematskih okvira u kojima je nastavljen dalji rad u okviru radionice. U svakom tematskom okviru su pored studenata i tutora učestvovali i kritičari, nastavnici Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Treća faza radionice je realizovana 25. i 26. aprila i bila je usmerena na razradu idejnih rešenja i studija kroz diskusiju studenata, tutora i kritičara u svih 6 tematskih okvira. Četvrta faza radionice je podrazumevala samostalni rad studenata na finalizaciji idejnih rešenja i studija u skladu sa kritikama i preporukama kritičara i tutora.

Ova trodnevna akcija je rezultovala izradom 29 idejnih rešenja i studija u šest tematskih okvira: (1) Unapređenje funkcionalnih performansi prostora, (2) Alternativni režimi korišćenja prostora, (3) Urbani mobilijar i javni prostori, (4) Dizajn zaštitne opreme – prototipi, (5) Promenjena svakodnevica, i (6) Modeli smeštajnog prostora najugroženijih grupa. Kroz rad, kreativno i kritičko mišljenje u toku radionice, više od 100 stručnjaka i budućih eksperata je pokazalo svoju motivaciju, želju i energiju za profesionalnim delovanjem u skladu sa savremenim izazovima transformacije gradova i nepredvidivim procesima koji imaju direktan uticaj na prostor kao osnovnu arenu profesionalnog delovanja arhitekata i urbanista.
Ovde možete pogledati publikaciju rezultata radionice:

TEMA 1: UNAPREĐENJE FUNKCIONALNIH PERFORMANSI

Teme koje su predložili studenti odnose sa formiranje egzoskeleta za unapređenje komunikacije i uspostavljanje prostornih distanci u javnim objektima (Grupa 01) ali i elemenata i mehanizama dostave, transporta, izbacivanja otpada u visokim objektima (Grupa 21). Drugi set tema se odnosi na kreiranje PostCorona Neufert-a koji preispituje projektantske module u odnosu na prostorne distance (Grupa 16), razvijanje scenarija korišćenja stambenog prostora od strane različitih korisnika (Grupa 18) ali i redefinisanja vetrobrana i ulaznih partija u prostorima stanovanja (Grupa 13).

01 02 03 04 05

TEMA 2: ALTERNATIVNI REŽIMI KORIŠĆENJA PROSTORA

Osnovne ideje koje su prezentovane na radionici tiču se preispitivanja načina za reorganizaciju prostora i sistema pijaca (Grupa 02), trgovinskih objekata i kreiranja novih tipologije supermarketa (Grupa 08, Grupa 34), ali i prenamene garaža i parking prostora na otvorenom u vreme vanrednih okolnosti (Grupa 25). Još jedna ideja koja je predstavljena odnosi se na kreiranje mobilnih jedinica primarne zdravstvene zaštite (Grupa 19).

06 07 08 09 10

TEMA 3: URBANI MOBILIJAR I JAVNI PROSTORI

U skladu sa idejom prostorne, ali ne i socijalne distanciranosti, studenti su predložili preispitivanje prostora rada i stanovanja na otvorenom (Grupa 22), mapiranje i adaptaciju neiskorišćenih prostora u svrhu kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena (Grupa 30), prostora igre u javnom prostoru (Grupa 07),  intervencija u javnom prostorima u vidu pregrada za obezbeđivanje fizičke distance (Grupa 04) ali i korišćenja resursa vode i priobalja (Grupa 24).

11 12 13 14 15

TEMA 4: DIZAJN ZAŠTITNE OPREME - PROTOTIPI

Ideje se prvenstveno odnose na kreiranje prototipa zaštitne opreme koje će se koristiti za vreme trajanja pandemije i to pre svega kroz kreiranje punktova za reciklažu tekstila i kreiranje barijera u prostorima edukacije (Grupa 32), izrade Corona kit-a, multifunkcionalne opreme za dezinfekciju (Grupa 05), dizajna zaštitnih maski i odela (Grupa 31) i dizajna pneumatskih struktura u svrhu zaštite (Grupa 33).

16 17 18 19

TEMA 5: PROMENJENA SVAKODNEVNICA

U okviru teme promenjene svakodnevice svrstane su ideje o preispitivanju odnosa spolja i unutra, odnosno nove normalnosti. U skladu sa tim preispituju se teme ekstenzija terasa (Grupa 06, Grupa 29), enterijera sobe (Grupa 17), svesti o značaju prirode u izolaciji (Grupa 20), ali i prostora za rekreaciju (Grupa 28).

20 21 22 23 24

TEMA 6: MODELI SMEŠTAJNOG PROSTORA NAJUGROŽENIJIH GRUPA

Ideje u okviru ove teme, odnose se na promišljanje prostora domova za stare (Grupa 09), redefinisanja prostora za privremeni smeštaj obolelih pacijenata u vreme pandemije (Grupa 10), alternativnih pristupa smeštaju u ruralnim sredinama (Grupa 11), izrade jedinica za smeštaj obolelih (Grupa 23) ali i prostora za smeštaj i izolaciju beskućnika.

25 26 27 28 29

ORGANIZACIJA

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Organizacioni tim / Tutori: Aleksandra Đorđević, Jovana Bugarski, Mladen Pešić, Ana Zorić, Miloš Kostić, Dejan Todorović, Andrej Josifovski, Aleksandra Milovanović, Neda Sokolović
Kritičari: Arh. Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor / Dr Ana Nikezić, vanredni profesor / Dr Ksenija Lalović, vanredni profesor / Arh. Igor Rajković, vanredni profesor / Arh. Nebojša Fotirić, vanredni profesor / Dr Nataša Ćuković Ignjatović, vanredni profesor / Dr Milica Milojević, docent / Dr Danijela Milovnović Rodić, docent / Dr Ratka Čolić, docent / Dr Marija Milinković, docent / Dr Milena Kordić, docent / Dr Pavle Stamenović, docent / Dr Jelena Ristić Trajković, docent / Dr Ivana Rakonjac, docent / Dr Grozdana Šišović, docent