UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

3

Autor fotografija: Inicijativa STARA KAO NOVA

U ponedeljak 24. februra 2020. godine u sali 200 je svečano otvorena izložba studentskih radova pod nazivom Obnova škole u selu Pakleštica: formiranje Centra za studijski boravak “Pakleštica”. Radovi su nastali u toku jesenjeg semestra 2019-20. školske godine u okviru izbornog predmeta Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj (II godina Master i V godina Integrisanih akademskih studija) u saradnji studenata i nastavnika Arhitektonskog fakulteta sa stanovnicima sela Pakleštica, udruženjem građana Vladikina pločaPakleštica i članovima pokreta Odbranimo reke Stare planine.

12

Projekat Obnova škole u selu Pakleštica je formulisan u okviru inicjative STARA KAO NOVA koju čine studenti i nastavnici AF, meštani staroplaninskih sela i članovi pokreta Odbranimo reke Stare planine. Autor fotografije: STARA KAO NOVA

Na otvaranju izložbe 24. februara 2020. godine brojnim gostima su se obratili van. prof. dr Ana Nikezić, prodekan za nastavu Arhitektonskog fakulteta, doc. dr Danijela Milovanović Rodič, predmetni nastavnik i koordinator inicijative, Ivica Veljković, predsednik MZ Dojkinci i potpredsednik Saveza mesnih zajednica Stare planine, Jovan Jelenković, ispred meštana Pakleštice i udruženja građana Vladikina ploča-Pakleštica, Aleksandar Jovanović i Aleksandar Panić, ispred Inicijative ORSP i studenti Jovan Matović, Stefan Lakič, Andrijana Kuzmanović, Aleksa Bekić, Aleksandra Vujić I Dušanka Milosavljević u ime studentskog tima.

Otvaranje izložbe

3 Otvaranje 1

https://www.facebook.com/dmbvideo1/videos/239521193742164/?eid=ARCnJNBNXkWowL4KewzsWRSPvEsmN59a2OPvorPpXuhKK689jhZl8-g1ZdT9Uh-CNDaJTpXM0EC5Mtcv
4 Otvaranje 3

5 Otvaranje 3

 

Otvaranje izložbe. Autor fotografija: Andrija Jovanović. Autor video priloga Dušan Bodiroga, Dmb_video produkcija

Projekat predstavlja nastavak saradnje studenata i nastavnika Arhitektonskog fakulteta sa stanovnicima i udruženjima staroplaninskih sela i clanovima pokreta Odbranimo reke Stare planine sa kojima je formirana inicijativa STARA KAO NOVA I u okviru koje je u toku 201-19. školske godine  realizovan projekat “Stara, ne dam te: Uređenje sale Doma kulture u selu Dojkinci na Staroj planini”.

7

8

Projekat Uređenje sale Doma kulture u selu Dojkinci je realizovan 2019. godine u saradnji studenata i nastavnika Arhitektonskog fakulteta sa stanovnicima sela Dojkinci i clanovima pokreta Odbranimo reke Stare planine. Autor fotografije: STARA KAO NOVA

U osnovi oba projekta je ideja o povezivanju nastavnog procesa i realnog razvojnog konteksta radi formulisanja i realizacije društveno i ekološki odgovornih i ekonomski opravdanih rešenja SA i ZA lokalnu zajednicu. Nihov cilj je unapređenje kvaliteta života ljudi u staroplaninskim selima I zaštita prirode kao njihovog ključnog resursa za razvoj.

Cilj izložbe je prezentacija rezultata rada inicijative široj javnosti, ali i podizanje vidljivosti I pokretanje diskusije o ideji angažovanja resursa u javnoj svojini u funkciji obnove sela.

Ovogodišnji projekat se u užem smislu bavi transformacijom objekta i parcele stare škole u selu Pakleštica, koja deli sudbinu mnogih drugih škola u Srbiji, i koja je usled raseljavanja I starenja stanovništva, prestala sa radom 1983. godine. Očekuje se da će narednih godina broj škola, odnosno objekata u javnoj svojini koji ne služe svojoj prvobitnoj nameni još više porasti. Time se problem ove škole i ovog sela, može smatrati tipičnim problemom velikog broja seoskih sredina u Srbiji.
Škola u Paleštici ima skromnu materijalnu i upotrebnu vrednost, ali veoma veliku kao okosnica identiteta i duhovnih vrednosti lokalne zajednice. Objekat škole (143 m2) i njena parcela (1997 m2, KP 3567, KO Pakleštica) su javna svojina, pravo svojine ima grad Pirot, ali je od značaja za projekat I činjenica da su je pre oko 100 godina izgradili pradedovi Pakleštana koji su i pokrenuli incijativu njene obnove. Objekat škole i njeno dvorište decenijama nisu održavani i procenjeno je da će se ukoliko se nešto ne preduzme u skoro vreme, nepovratno ruinirati.

9 10

Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje: Centar za studijski boravak Pakleštica. Autor: STARA KAO NOVA.

Drugi ključni problem koji se ovim projektom adresira je odsustvo prostora za odvijanje bilo kojih zajedničkih aktivnosti u selu. Pakleštica predstavlja tipično selo Stare planine u kojem živi oko tridesetak meštana, prosečne starosti oko 60 godina. U selu ne postoji prodavnica, kafana i nema ni jedan kategorisan smeštajni kapacitet.

Centar za studijski boravak “Pakleštica” bi trebalo da predstavlja “novu generaciju” prvobitne svrhe ovog objekta. Projektom se škola adaptira tako da se obezbede prostor i uslovi za boravak grupa ljudi (školske dece, studenata, eko-etno turista, istraživača isl.), ali i prostor za odvijanje kulturno-obrazovnih, naučno-istraživačkih i umetničkih aktivnosti u vidu radionica, projekcija, seminara, obuke, i sl. Nova namena je primerena aktuelnom razvojnom kontekstu, aiI je i dalje na “tragu” njenoj osnovnoj nameni – u funkciji je duhovnog I društvenog razvoja njenih stanovnika i posetilaca. Formiranjem prostora za rad, druženje i boravak grupa posetilaca zainteresovanih za selo i prirodne I kulturne vrednosti u njegovom okruženju, doprinosi se već preduzetim naporima na obnovi pojedinačnih sela, jačanje mreže sela, unapređenju kavliteta života u njima i zaštiti Parka prirode Stare planine. Ova ideja nekolicine entuzijasta iz Pakleštice je naišla na dobar odziv većine meštana sela, ali i velikog broja njihovih potomaka koji žive širom Srbije, kao i zaljubljenika u prirodne i kulturne vrednosti Stare planine, te smatramo da će doprineti jačanju socijalnog kapitala sela

11 12

Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje: Centar za studijski boravak Pakleštica. Autor: STARA KAO NOVA.

Projekat su pokrenuli meštani Pakleštice, koji su se ovim povodom formalnim putem obratili gradskoj upravi Pirota tri puta – u septembru 2019. Godine Inicijalnim pismom MZ u kojem objašnjavaju ideju i motiv inicjative, traže pomoć I saradnju gradskih institucija, a zatim i slanjem dva Zahteva za dodelu prava koriščenja nad objektom I parcelom škole – u novembru 2019. Godine I januarau 2020. Godine. Formalni odgovor iz gradske uprave još uvek nije stigao.

Projekat Obnove seoske škole se sastoji iz više međusobno kompatibilnih komponeneti koji su prikazani na izložbi, a koja je koncipirana tako da njeni elementi u budućnosti mogu biti eksponati stalne postavke Centra u Pakleštici:

• Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje Centra za studijski boravak “Pakleštica” je formulisano uz poštovanje sledećih principa: (a) Zaštita materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, (b) Štedljiva gradnja u uslovima ograničenih resursa, (c) Jednostavne građevinske procedure i tehnologije, (d) Ekološka I energetski efikasna gradnja, (e) Fazna realizacija.
• Modeli održivog upravljanja Centrom. Razmatrano je više opcija izgradnje, održavanja I upravljanja Centrom u partnerstvu grada Pirota, MZ Pakleštice i udruženja građana Vladikina ploča-Pakleštica u slučaju da objekat I parcela škola budu dati na korišćenje MZ Pakleštica. Analiziran je regulatorni okvir i urađena je komparativna analiza pravno mogućih modela upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou (javno-javno-civilno i javno-javno partnerstvo).
• Projekat mreže Zelenih staza. Sastoji se od mreže pešačkih i biciklističkih staza i kolskih puteva i elemenata kulturnog i prirodnog predela koje se uz njih nalaze. Mreža Zelenih staza može unaprediti turističku atraktivnost/ponudu sela I time doprineti diverzifikaciji privrednih aktivnosti u selu.
• Razvoj, komponente identiteta I morfološke karakteristike sela. Nalazi istraživanja su prikazani u vidu dve zidne instalacije na kojima su predstavljeni razvoj sela, materijalno I nematerijalno kulturno nasleđe od znacaja za razvoj sela.

13 14 15 16

Eksponati izložbe. Autor fotografija: STARA KAO NOVA.

Pored toga, na izložbi nisu prikazani, iako su projektom koncipirani kampanja za prikupljanje sredstava i način realizacije projekta kroz više radionica.

Izrada projekta je započeta studijskim boravkom studenata i nastavniika Arhitektonskog fakulteta u periodu od 20 – 23. oktobra 2019. godine u selu Pakleštica, trajala je više meseci i u proces su na različite načine bili uključeni brojni akteri.

17 18

Idejno rešenje i predlog formiranja I upravljanja Centrom za studijski boravak su predstavljeni 5. Decembra 2019. godine predstavnicima lokalne samouprave, JP Park prirode Stara planina i Turističke organizacije Pirot u skupštinskoj sali grada Pirota

19 20

Idejno rešenje i predlog formiranja I upravljanja Centrom za studijski boravak su predstavljeni 6. Decembra 2019. godine meštanima Pakleštice u prostoru bivse zadruge u Pakleštici.

Projektu su se priključili i podržali ga specifičnim ekpertizama:
• Jelica Jovanović, arhitekta, student doktorskih studija u oblasti zaštite kulturne baštine na Tehničkom univerzitetu u Beču u domenu zaštite kulturne baštine I organizacije radionica za obnovu i sanaciju objekta korišćenjem tradicionalnih materijala i tehnika gradnje.
• Mr Dragana Kojicic Ex Marjanovic, arhitekta, specijalista za zemljanu arhitekturu i predsednik Kluba finih zanata u domenu primene tradicionalnih tehnika gradnje zemljom.
• Saša Rančev, fizičar, student doktorskih studija na PMFu u Nišu u domenu podrške koncipiranju i primeni inovativnog sistema energetski efikasnog osvetljenja objekta i staza (pilot projekat, 1000m) uz pomoć solarnih panela I LED rasvete.
• Marko Aksentijević, diplomirani politikolog, aktivista u velikom broju kolektiva koji se bave prostornom pravdom u domenu formulisanja odrzivog modela upravljanja Centrom.
• Nataša Komljenović, arhitekta, osnivač i vlasnik agencije za projektovanje i inženjering ArhInGreen iz Novog Sada u izradi projektno-tehničke dokumentacije, definisanja energetskog razreda postojećeg objekta i energetske efikasnosti objekta nakon obnove, i pomoci u proceduri dobijanja građevinske dozvole.
Projekat su na različite načine podržali brojni pojedinci, privatne, civilne i javne organizacije:
• Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, logistička i tehnička podrška izradi projekta I finansijska pomoć za izradu eksponata izložbe,
• Trag fondacija, grantom u iznosu od 400.000 dinara na konkursu Aktivne zajednice, za potrebe dva odlaska studenta u Paklešticu I troškove popravke krova I stolarije na objektu škole.
• Institut za urbane politike, finansijska podrška odlasku predstavika tima na prezentaciju rešenja 5-7.12.2019., ali I pravna podrška u procesu traganja za održivim modelom upravljanja Centrom,
• Nacionalna koalicija za decentralizaciju, pravna podrška u procesu traganja za održivim modelom upravljanja Centrom,
• Centar za promociju nauke, tehnička pomoć, ustupanje prostora I opreme za potrebe izrade maketa – eksponata izložbe,
• Planinarsko-speleoloski klub DVIG, podaci o pećinama u okruženju Pakleštice I expertsko mišljenje o njihovom značaju, zaštiti I mogućem korišćenju u turističke svrhe,
• Elena Vasić Petrović, arhitekta-konzervator, direktorka Fondacije arhitekta Aleksandar Radović, održala predavanje o karakteristikama tradicionalne arhitekture i načina građenja objekata na Staroj planini, kao i o aktivnostima i ostvarenim rezultatima na projektu zaštite sela Gostuša.
• Dragoljub Zlatković, etnolog, dobitnik nagrade Vukove zadužbine za nauku 2015. godine za Rečnik pirotskog govora, govorio studentima o tradicionalnoj kulturi, jeziku, običajima Pakleštice i Visoka,
• Aleksandar Živković Lisa, dramski glumac, izveo više kratkih monodrama na pirotskom jeziku koji je upisan u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.
Izloba će nakon Arhitektonskog fakulteta biti postavljena u Pirotu i Paklestici.

21

Studenti I nastavnici Arhitektonskog fakulteta, meštani staroplaninskih sela I predstavnici pokreta Odbranimo reke Stare planine. Autor fotografije: STARA KAO NOVA.

Projektni tim:
Studentsko-nastavnički tim Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: doc. dr Danijela Milovanović Rodić, predmetni nastavnik I koordinator projekta, sar. Božena Stojić, mast.inž.urb i studenti Aleksić Andrea, Andjelković Radmilo, Andrić Marija, Andrijana Kuzmanović, Arsenović Darija, Bekić Aleksa, Bjelić Teodora, Grgić Luka, Guberinić Milena, Gular Branko, Jakovljević Lana, Jolović Katarina, Jovan Matović, Kuzmanović Andrijana, Lakić Ivana, Lakić Stefan, Lazarević Anđela, Milosavljević Dušanka, Mišić Luka, Nikolić Sonja, Obućina Lazar, Ognjenović Katarina, Olga Petrović, Purić Miloš, Racić Sara, Ranković Sofija, Stijović Aleksandra, Tijana Radovanović, Vasić Teodora, Vujić Aleksandra, Živković Aleksandra, Zobec Andrea.
Konsultanti: Jelica Jovanović, Marko Aksentijević, Saša Rančev, Nataša Komljenović, Dragana Kojicic Ex Marjanovic
Udruženje građana Vladikina ploča – Pakleštica: Nebojša Jovanović, predsednik udruženja, Jovan Jelenkovič, Bane Andonović, Zoran Devleja
MZ Pakleštica: Zoran Matejić, predsednik MZ Pakleštica, Dragan Andonović, član Saveta MZ
MZ Dojkinci: Ivica Veljkovic, predsednik MZ
Odbranimo reke Stare planine: Aleksandar Panić, Aleksandar Jovanović, Milan Pešić, Dušan Bodiroga, Milan Došen.