UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

teorija planiranja1

Publikacija:

Teorija planiranja: prilog kritičkom mišljenju u arhitekturi

dr Marija Maruna

 

Udžbenik iz predmeta Teorija planiranja je namenjen studentima drugog nivoa studija na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prema strukturi, sadržaju i obimu odgovara potrebama sledećih studijskih programa:

  • Master akademske studije Integralni urbanizam
  • Master akademske studije Arhitektura
  • Integrisane akademske studije Arhitektura.

Udžbenik je koncipiran tako da prikazuje i prati rad na kursu Teorija planiranja. Usmeren je ka posmatranju teorije planiranja kao delatnosti kritičkog promišljanja koja uključuje i istorijska razmatranja i specifične probleme planske prakse. Udžbenik ne pretenduje da pruži pregled obimne i kompleksne materije savremene teorije planiranja, već da na prilagođen način uvede studente u njene osnove. Poseban cilj udžbenika je da studente zainteresuje za ovu složenu materiju i osposobi za kritičko delovanje u profesionalnom radu.

Integralni deo udžbenika predstavlja prikaz pedagoškog pristupa koji je posebno razvijen za potrebe realizacije nastave na ovom predmetu i ciljeva obrazovanja koji žele da se postignu. Dva aspekta su posebno karakteristična za uspostavljeni pedagoški pristup: usmerenost ka razvoju kritičkog mišljenja kao ključnoj profesionalnoj kompetenciji i interaktivna nastava kao dominantan pristup učenju.

Poligon za primenu pedagoškog pristupa predstavljaju slučajevi aktuelne izgradnje u Beogradu. Slučajevi se posmatraju kao ishodi planerske delatnosti kroz koje se prelamaju značajna pitanja koja razmatra teorija planiranja kao oblast. Težište rada je na prepoznavanju osnovnih komponenti složenog procesa prostornog razvoja. Važan aspekt razumevanja planerske delatnosti su učesnici procesa i njihova uloga u donošenju odluka o pravcima razvoja grada.

Struktura pedagoškog pristupa je na iterativan način proveravana i unapređivana kroz nastavu na predmetu tokom jesenjih semestara školske 2015/16, 2016/17, 2017/18 i 2018/19 godine . Rezultati rada studenata postignuti njegovom primenom su integralni deo ovog udžbenika.

 

 

Izvodi iz recenzija:

 

dr Nada Lazarević Bajec, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Udžbenik Teorija planiranja dr Marije Marune predstavlja pionirski poduhvat usmeren na sistematično građenje saznajnog okvira neophodnog za razumevanje izuzetno kompleksne materije analize uloge prostornog planiranja u procesu proizvodnje prostora. Struktura udžbenika, način izlaganja, povezivanje sa praksom planiranja, komunikacija sa autoritetima u ovoj oblasti postepeno uvodi studente u predmet Teorija planiranja … Postoje brojni udžbenici u oblasti teorije planiranja vezani za stabilne razvijene društveno-ekonomske sisteme sa funkcionalnim institucijama i preciznim instrumentima usmeravanja razvoja… Problem je međutim u tome što se oni ne mogu direktno upotrebiti u mladim demokratijama, sa nedovršenim sistemima, bez adekvatnih institucija i sa anahronim instrumentima vezanim za prethodni društveni sistem. Zato je pisanje udžbenika iz oblasti teorije planiranja u današnjem vremenu u Srbiji vrlo veliki izazov. Sa jedne strane neophodno je definisati poziciju prostornog planiranja u savremenim tokovima razvoja, kako u Evropi tako i globalno. Sa druge, u isto vreme brojna prilagođavanja, preskakanja, improvizacije koje izmiču svakoj teoriji nužna su da bi se omogućila veza sa aktuelnim sistemom planiranja i građenja u Srbiji … Godine tranzicije u Srbiji su pokazale da je inercija prethodnog sistema veoma snažna, iskustva razvijenih sistema se nisu mogla jednostavno prenositi, te je potrebno razvijati sopstvenu teoriju i biti vrlo kreativan u objašnjavanju oblika novog sistema u nastajanju…

… Ovakav pristup iznošenju teorijske materije nije uobičajen, retko se sreće i predstavlja poseban doprinos autora razvoju edukativnog modela u oblasti teorije planiranja… Vrlo detaljne, pažljivo formulisane instrukcije za rad na početku svake nastavne jedinice predstavljaju kod nas novinu i rezultat su dugogodišnjeg iskustva u radu sa studentima i pronalaženja najboljeg načina da im se olakša ulazak u složenu teorijsku materiju. Takođe, neobično je korisno upoznavanje studenata sa metodama učenja koje vode očekivanim proizvodima studentskog rada i ishodima učenja. Posmatrajući organizaciju udžbenika u celini, ne možemo se oteti utisku da je učinjen značajan napor da se u svedenom obliku i ograničenom obimu prikaže i objasni kako sama oblast tako i metod proučavanja i omogući maksimalni edukativni efekat.”      

 

dr Vladan Đokić, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Beogradu

„Kroz izazovne i raznovrsne studijske programe, nastavnici su u stalnom procesu istraživanja i spoznaje interdisciplinarnog okruženja i formulisanja edukativnih načina i metoda. Tako je i knjiga pred nama osvrt na jedan obuhvat posvećen užoj naučnoj oblasti Planiranje i razvoj prikazanog kroz svojstveni (i pedagoški) pristup autorke.

Posmatranje planiranja kao instrumenta upravljanja prostornim razvojem predstavlja polaznu osnovu kurikuluma predmeta Teorija planiranja, koji je autorka razvijala. Ovako postavljeno usmerenje fokusira se na „prostorne realizacije kao ishode planerske delatnosti“, i zahteva opširnije znanje angažovano integralno u ovoj oblasti … Prema rečima autorke, bez namere da pruži uvid u sve relevantne teme iz date oblasti, težište knjige je na prikazu osnova i približavanju vrlo složene materije studentima, kao i na posmatranju teorije planiranja kao delatnosti kritičkog razmatranja.

Na ovaj način, sadržaj knjige prevazišao je okvir samog predmeta i/ili uže naučne oblasti, te doprinosi razvoju i nadogradnji pedagoških procesa u širem kontekstu. Pažljiv pedagoški pristup, koji je izložen u ovoj knjizi, nadišao je tradicionalnu akademsku postavku učenja teorije uspostavljanjem interaktivnog procesa, tako da „namera predmeta nije da nauči studente detaljima mnogobrojnih teorijskih pravaca, već da uspostavi vezu sa praksom planiranja i izgradi njihove kompetencije kao budućih kritičko-refleksivnih planera, odnosno eksperata u procesu proizvodnje prostora.“ Stoga, ako, shodno rečima autorke, „planerska delatnost ima za cilj pozitivnu promenu u prostoru“, onda se ovom knjigom ostvaruje pozitivna promena u načinu učenja oblasti Arhitektura i urbanizam.

 

dr Dejan Filipović, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

“… Na osnovu prikazane strukture udžbenika, moguće je izdvojiti nekoliko značajnih kvaliteta:

  • Povezanost sadržaja nastave sa pedagoškim pristupom. Iako je ova forma udžbenika neuobičajena, ona doprinosi razumevanju koncepta nastave na predmetu i primenjenim metodama. Posvećenost razvoju pedagoškog pristupa u okviru oblasti prostornog razvoja najpre predstavlja doprinos unapređenju domena visokog obrazovanja za arhitektonsku i planersku profesiju. Ujedno predstavlja i zanimljiv doprinos u domenu pedagogije.
  • Sadržaj udžbenika proveren je u radu sa studentima kroz više generacija. Ovaj aspekt udžbenika je posebno značajan jer potvrđuje valjanost razvijenog pedagoškog pristupa i opravdava njegovu inovativnost. Kvalitetni rezultati studentskog rada, koji čine integralni deo udžbenika, mogu se razumeti dvojako. Kao prvo, kroz konkretne primere ilustruju razumevanje datih instrukcija i postignutih ishoda učenja. Kao drugo, prikazani u svom izvornom obliku, rezultati istraživanja po dimenzionisanim koracima predstavljaju informacionu osnovu za dalje kritičko razmišljanje i profesionalnu refleksiju.
  • Usklađenost sa savremenim tokovima visokog obrazovanja. Udžbenik prati najnovije svetske preporuke za unapređenje visokog obrazovanja koje su usmerene ka uspostavljanju novih pristupa koji prevazilaze akademske tradicije i tragaju za modelima koji podstiču refleksivne procese učenja. Ovi pristupi su orijentisani ka razvoju adekvatnih akademskih veština i jačanju sposobnosti pojedinaca za suočavanje sa izazovima u budućnosti.
  • Usklađenost sa trendovima obrazovanja iz oblasti teorije planiranja. Materija udžbenika i razvijeni pedagoški pristup oslanjaju se na iskustva i preporuke svetskih autoriteta u domenu visokog obrazovanja iz oblasti teorije planiranja. Suštinsko pitanje koje se razmatra u ovim akademskim krugovima tiče se problema približavanja složene materije iz domena teorije planiranja budućim praktičarima i izgradnji njihovog poverenja u svrsishodnost tih znanja za rad u praksi. Inovativni pristupi u realizaciji nastave predstavljaju glavni pravac koji se zagovara, što je svakako kvalitet koji je u ovom udžbeniku postignut.”

 

 

NASLOV: Teorija planiranja: prilog kritičkom mišljenju u arhitekturi
UREDNICI: dr Marija Maruna
IZDAVAČ: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
RECEZENTI: dr Nada Lazarević Bajec, dr Vladan Đokić, dr Dejan Filipović
DIZAJN: dr Milica Milojević
GODINA: 2019.
JEZIK: srpski
DIMENZIJE: 16×23cm
STRANICA: 129
TIRAŽ: 100
ISBN: 978-86-7924-218-1
POVEZ: Tvrd povez

 

tp 2 tp 3 tp 4 tp 5