UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

O G L A S ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP STANA, Zadužbina Ljubice M. Zdravković

image2-bez_boje (4)

Daje se u zakup stan površine 27,45m2 u dvorišnom objektu, prvom levo, u Zadužbini Ljubice M. Zdravković u Beogradu, u Ul. Sinđelićeva broj 26, prva zona, u viđenom stanju.

Početni iznos zakupnine je 564,12 din/m2 bez PDV-a, što ukupno iznosi 15.485,00 din bez PDV-a (Zadužbina nije u sistemu PDV-a).

Stan se izdaje u zakup za stanovanje ili za obavljanje mirne delatnosti.

U slučaju da izabrani ponuđač prijavi obavljanje delatnosti u stanu, Zakupodavac zadržava pravo da poveća početni iznos zakupnine iz Oglasa, u zavisnosti od vrste prijavljene delatnosti koja će se u stanu obavljati, radi potrebe usklađivanja sa iznosima zakupnina utvrđenih opštim aktom grada Beograda kojim se uređuje početni iznos zakupnine za poslovni prostor na teritoriji grada Beograda.

Stambeni prostor se daje u zakup na određeno vreme, na rok od 5 (pet) godina, s`tim što se isti može produžavati za naredni isti, kraći ili duži period.

U postupku za davanje u zakup nepokretnosti učešće mogu uzeti fizička ili pravna lica i preduzetnici, radi obavljanja registrovane delatnosti, koja uplate depozit i koja ispunjavaju uslove iz oglasa.

Ponude se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa, preporučenom poštom ili neposredno na adresu: Zadužbina Ljubice M. Zdravković, Beograd, Studentski trg broj 1.

Otvaranje ponuda održaće se dana 20.02.2020. godine u prostorijama Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1, u prizemlju, u kancelariji broj 2, sa početkom u 10 časova.

Na zatvorenoj koverti ponuđač mora staviti napomenu: “Ponuda za stambeni prostor – ne otvarati”.

Kriterijum za izbor zakupca je najviša ponuđena cena zakupnine po m2 oglašenog prostora bez obračunatog PDV-a.

Ponuda treba da sadrži sledeće elemente da bi bila potpuna i uredna:

  1. Podaci o podnosiocu ponude:

– za pravna lica: naziv pravnog lica, sedište, lice za kontakt, kontakt telefon, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), overen OP obrazac, podatak o delatnosti koju će obavljati u lokalu i punomoćje ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

– za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu prebivališta ili sedište, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu preduzetnika, jedinstveni matični broj građanina i kontakt telefon, naziv radnje, izvod o registraciji privrednog subjekta, kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, ukoliko je u sistemu PDV-a, kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, kopiju rešenja o dodeljenom poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), overen OP obrazac, podatke o delatnosti koju će obavljati u predmetnom poslovnom prostoru i punomoćje, ukoliko podnosilac ponude ima zastupnika;

– za fizička lica: ime i prezime ponuđača, adresu prebivališta, fotokopiju lične karte ili očitanu biometrijsku ličnu kartu, kontakt telefon i dokaz o redovnim primanjima (uverenje nadležnog opštinskog organa o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva, potvrdu poslodavca o prosečnim primanjima za poslednjih šest meseci za sve zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili drugi dokaz);

  1. Iznos mesečne zakupnine koja se nudi po m2 bez obračunatog PDV-a (ukoliko ponuđač cenu ne iskaže sa i bez PDV-a, smatraće se da u ponuđenu cenu nije uračunat PDV);
  2. Izjavu o spremnosti ulaganja sopstvenih sredstava u adaptaciju i opremanje prostora;
  3. Izjavu o preuzimanju obaveza plaćanja troškova koji terete stan (infostan, električna energija i dr.) i troškova tekućeg održavanja;
  4. Ukoliko je ponuđač trenutni zakupac ili je bio zakupac stambenog ili poslovnog prostora zakupodavca, potrebno je da dostavi potvrdu o izmirenim obavezama prema zakupodavcu po osnovu zakupa, i potvrde o izmirenim obavezama za utrošenu električnu energiju, komunalne i druge usluge.
  5. Dokaz o uplati depozita u iznosu od 10.000,00 dinara na račun Zadužbine Ljubice M. Zdravković: 170-0030019926000-54. Depozit se, u slučaju da ponuđač ne bude izabran kao najpovoljniji, vraća u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (u ponudi obavezno navesti broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita). Ukoliko ponuđač čija je ponuda proglašena najpovoljnijom, ne potpiše ugovor o zakupu nepokretnosti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, smatraće se da je odustao od zakupa predmetne nepokretnosti, čime gubi pravo na povraćaj depozita, te će se pristupiti pozivanju sledećeg najpovoljnijeg ponuđača. Depozit ponuđača, čija je ponuda prihvaćena i sa kojim će biti zaključen ugovor o zakupu, ostaje na računu zakupodavca do kraja zakupodavnog odnosa, kao obezbeđenje za slučaj postojanja neplaćenih računa nakon iseljenja.

Naknadnom proverom likvidnosti ponuđača, zakupodavac zadržava pravo da ponudu prihvati ili odbije bez obzira na urednost dostavljene ponude i ispunjenost ostalih uslova za dodelu ugovora.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu visinu zakupnine, zakupodavac zadržava pravo da po slobodnom uverenju i proceni izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača. Zakupodavac zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu, ukoliko oceni da ista nije odgovarajuća.

 

 

Prilikom zaključenja ugovora o zakupu nepokretnosti najpovoljniji ponuđač je u obavezi da na ime avansa uplati iznos od jedne mesečne zakupnine, koji će biti korišćen kao depozit za slučaj postojanja neplaćenih zakupnina nakon iseljenja.

U slučaju investicionog ulaganja u predmet zakupa iz sopstvenih sredstava, moguće je umanjenje zakupnine za određeni period do 50% mesečno, do visine uloženih sredstava.

Razgledanje stana može se izvršiti najavom na broj telefona: 3207-425 i 3207-426.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne ponude neće biti razmatrane.

O izvršenom izboru zakupca ponuđači će biti pismeno obavešteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.

Ponuđači imaju pravo na prigovor koji se izjavljuje Odboru Zadužbine preko Komisije za sprovođenje postupka za davanje u zakup stana u roku od 8 (osam) dana od dana prijema obaveštenja.