UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju tokom 2019/20

Zadužbina Đoke Vlajkovića
Studentski trg 1 Beograd

Beograd, 07.11.2018. godine
03 Broj:

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Đoke Vlajkovića, broj: 06-292/9-12 od 23.01.2012.godine i Predloga rektorke Univerziteta u Beogradu, 03 broj: 612-4880/1-18 od 30.10.2018. godine, Odbor Zadužbine Đoke Vlajkovića, na sednici održanoj 07.11.2018. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU
O RASPISIVANJU KONKURSA ZADUŽBINE ĐOKE VLAJKOVIĆA
ZA PODRŠKU STUDENTIMA U STRUČNOM I NAUČNOM USAVRŠAVANJU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu 10 (deset) finansijskih podrški za stručno i naučno usavršavanje studenata Univerziteta u Beogradu, koje podrazumeva:
1. učešće na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu i
2. boravak u inostranstvu u okviru osnovnih, master i doktorskih akademskih studija.
Na Konkurs se mogu prijaviti nezaposleni studenti osnovnih, master i doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu.

Član 2.
Finansijska podrška u stručnom i naučnom usavršavanju, u neto iznosu od po 25.000,00 dinara po učešću ili boravku, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Član 3.
Kriterijum za dobijanje podrške je da usavršavanje započinje/traje u periodu od 01.05.2019. godine do 01.05.2020. godine.

Član 4.
Potrebna dokumentacija za stručno i naučno usavršavanje:
• Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/ – u delu „Stipendije i konkursi“, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1),
• Uverenje fakulteta o upisu školske 2018/2019 godine u statusu studenta osnovnih, master ili doktorskih akademskih studija Univerziteta u Beogradu,
• Zvanična potvrda o učešću u naučnom/stručnom skupu ili potvrda o inostranom usavršavanju,
• Dokaz da kandidat nije u radnom odnosu, izdat od nadležnog organa za tržište rada u opštini njegovog prebivališta (kandidat mora biti prijavljen u Nacionalnoj službi za zapošljavanje) ili potvrdu iz PIO fonda ukoliko nema uplata iz radnog odnosa.
• Kratka biografija i
• Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće
lične karte.
Kompletna dokumentacija navedena u članu 4. Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

Član 5.
Rok za podnošenje prijava je od 01.02.-29.03.2019. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za podršku u stručnom i naučnom usavršavanju.
Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Član 6.
Izveštaj sa dokazima o realizaciji sredstava (dokazi o uplati kotizacije i/ili smeštaja i/ili karte za prevoz i drugi dokazi u zavisnosti od toga za šta su sredstva odobrena), dostavlja se u roku do 30 dana od dana završetka naučnog, odnosno stručnog skupa ili boravka u inostranstvu.

Član 7.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta i univerzitetskih zadužbina i fondacija, na telefon: (011) 3207-426.

Član 8.
Izbor kandidata za dodelu podrške vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/ – u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 9.
Na odluku o dodeli podrške kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Dragana Milić