УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Konkurs_RS-Fond_za_mlade_talente-201819_opt

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14, 59/15, 80/16, 101/16, 115/17, 50/18, 54/18 и 84/18)
расписује се
КОНКУРС
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ДО 950 НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА1
ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДО 410 СТУДЕНАТА ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ МАСТЕР
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:

 1. да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
 2. да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;
 3. да су у школској 2018/19. години уписани у завршну годину основних академских студија или мастер академских студија или интегрисаних академских студија факултета и универзитета чији је оснивач Република Србија;
 4. да им је просечна оцена најмање 8,50 у току претходних година студија (за студенте завршних година основних академских студија и интегрисаних академских студија), а за студенте мастер академских студија да им је просечна оцена најмање 8,50 са основних академских студија;
 5. да су положили све испите из претходних година студија;
 6. да нису навршили 25 година живота – за студенте основних академских студија, односно да нису навршили 27 година живота – за студенте мастер академских студија и студенте интегрисаних студија до датума расписивања конкурса.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ КОЈИ УПИСУЈУ ЗАВРШНУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ ИЛИ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

 1. попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на Kонкурс2 (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – http://www.mos.gov.rs/ и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – http://www.fondzamladetalente.rs/ или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље);
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци), односно изјаву којом кандидат даје сагласност органу да прибави податке из службене евиденције (образац изјаве се налази на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – http://www.mos.gov.rs/ и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – http://www.fondzamladetalente.rs/ или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље);
 3. фотокопијa важеће личне карте, односно очитанa личнa картa (уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом), односно документ којим се доказује статус избеглице;
 4. оригинал потврда о упису на завршну годину основних академских студија или интегрисаних академских студија факултета са универзитета чији је оснивач Република Србија за школску 2018/19. годину3;
 5. оригинал или оверену фотокопију документа (докумената) издатог од стране факултета којим (којима) се потврђује:
  – да су положени сви испити из претходних година студија са наведеном укупном просечном оценом и бројем остварених ЕСПБ бодова,
  – школска година у којој су први пут уписане основне академске или интегрисане академске студије,
  – колико семестара трају студије.
 6. фотокопију картице личног текућег рачуна кандидата или инструкцију банке за прилив  средстава на лични динарски рачун кандидата.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СУ КАНДИДАТИ КОЈИ УПИСУЈУ ЗАВРШНУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ОБАВЕЗНИ ДА ДОСТАВЕ:

 1. попуњен, својеручно потписан, обавезни образац пријаве на Kонкурс4 (образац пријаве се налази на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – http://www.mos.gov.rs/ и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – http://www.fondzamladetalente.rs/ или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље);
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци), односно изјаву којом кандидат даје сагласност органу да прибави податке из службене евиденције (образац изјаве се налази на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – www.mos.gov.rs и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – www.fondzamladetalente.rs или се може преузети у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље);
 3. фотокопијa важеће личне карте, односно очитанa личнa картa (уколико кандидат поседује биометријску личну карту са чипом), односно документ којим се доказује статус избеглице;
 4. оригинал потврда о упису на завршну годину мастер академских студија факултета са универзитета чији је оснивач Република Србија за школску 2018/19. годину5;
 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама са високошколских установа чији је оснивач Република Србија са просечном оценом;
 6. за студенте који уписују завршну годину мастер академских студија које трају две године, оригинал или оверену фотокопију документа издатог од стране факултета којом се потврђује да су положени сви испити са прве године мастер академских студија и испуњене све обавезе предвиђене наставним планом и програмом студија
 7. фотокопију картице личног текућег рачуна кандидата или инструкцију банке за прилив средстава на лични динарски рачун кандидата.

НАПОМЕНА: Оверена документа која су кандидати у обавези да доставе треба да буду оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15), односно код јавног бележника или у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије.

*

У зависности од висине средстава у буџету за 2019. годину и у складу са Одлуком о образовању Фонда, биће утврђен број стипендија и висина новчаног износа стипендије.

*

У случају да број кандидата завршне године основних академских студија који испуњавају све услове Конкурса и имају потпуну документацију буде већи од максималног броја стипендија које се могу доделити по Конкурсу, критеријум за селекцију кандидата, који ће се применити до максималног броја од 950 стипендија за завршну годину основних академских студија, je просечна оцена изражена на две децимале, стечена у току претходних година основних академских студија (предност ће имати кандидати са вишом просечном оценом).

*

У случају да број кандидата завршне године мастер академских студија који испуњавају све услове Конкурса и имају потпуну документацију буде већи од максималног броја стипендија које се могу доделити по Конкурсу, критеријум за селекцију кандидата који ће се применити до максималног броја од 410 стипендија за завршну годину мастер академских студија стипендија je просечна оцена изражена на две децимале, стечена у току основних академских студија (предност ће имати кандидати са вишом просечном оценом).

*

Студенти који добију стипендију имају обавезу да раде у Републици Србији најмање пет година по завршетку студија/школовања или да у том року најмање три године буду пријављени и евидентирани у Националној служби за запошљавање Републике Србије.

*

Текст Конкурса, образац за пријаву на Конкурс, изјава којом кандидат даје сагласност органу да прибави податке из службене евиденције, пример овлашћења за потписивање уговора о стипендирању и модел уговора о стипендирању могу се преузетина званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – http://www.mos.gov.rs/ и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – http://www.fondzamladetalente.rs/ и/или непосредно у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Палата Србија, источно крило, канцеларија 38/приземље.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Рок за пријаву на Конкурс је 31. децембар 2018. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства омладине и спорта или шаље поштом (обичном поштом, пошиљком са потврђеним уручењем – „А” и „АА”, пост експрес, курирском службом, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом приспе на писарницу Министарства омладине и спорта у року за конкурисање.

Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање).

Пријаве које нису достављене у наведеном року сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

Недостављањем обавезног обрасца за пријаву на Конкурс одбацује се документација кандидата.

На коверти испод адресе Министарства обавезно написати: „Фонд за младе таленте – Конкурс за стипендирање студената у Републици Србији за школску 2018/19. годину”

Адреса на коју се конкурсна документација доставља:
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2, 11070 НОВИ БЕОГРАД

Прелиминарна листа кандидата биће објављенана званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – http://www.mos.gov.rs/ и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – http://www.fondzamladetalente.rs/ .

Након објављивања Листе прелиминарних резултата Конкурса биће одређен период за жалбе и допуну документације у трајању од минимум седам дана од дана објављивања Листе. Све жалбе и допуне документације које пристигну у року који буде одређен и објављен заједно са Листом, биће разматроне ради даљег одлучивања и усвајања Одлуке о Листи добитника стипендија по Конкурсу.

Све додатне информације могу се добити путем електронске поште: fond.konkursi@mos.gov.rs или путем телефона: 011-311-0785 сваког радног дана у периоду од 9:00 до 12:00 часова.

Све информације о конкурсу биће објављенена званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта – http://www.mos.gov.rs/ и на званичној интернет презентацији Фонда за младе таленте – http://www.fondzamladetalente.rs/ .

Напоменe:
1 Термини којима су у тексту конкурса означени статуси, професије, односно занимања изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе.
2 Неће се прихватити образац који је:
– попуњен и потписан скениран и одштампан образац;
– попуњен и потписан фотокопиран образац;
– попуњен и непотписан оригинал образац.
3 Под оригинал потврдом о упису студија не подразумева се:
– фотокопија потврде о упису;
– скенирана и одштампана потврда о упису;
– потврда о пријему на студије која званично не потврђује упис и статус студента у школској 2018/19. години
4 Неће се прихватити образац који је:
– попуњен и потписан скениран и одштампан образац;
– попуњен и потписан фотокопиран образац;
– попуњен и непотписан оригинал образац.
5 Под оригинал потврдом о упису студија не подразумева се:
– фотокопија потврде о упису;
– скенирана и одштампана потврда о упису;
– потврда о пријему на студије која званично не потврђује упис и статус студента у школској 2018/19. години

Документи

Текст конкурса, обавезан образац за конкурисање и преосталу обавезну конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Распис конкурса

Konkurs_RS-Fond_za_mlade_talente-2017_opt