UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Urbanističko-arhitektonski konkurs za područje Savskog trga i skvera na uglu Karađorđeve i Travničke ulice, Beograd

Program konkursa za otvoreni, anketni, jednostepeni urbanističko-arhitektonskog konkurs za područje Savskog trga (T) sa delom parcele Stare Železničke stanice ka Savskom trgu i ka Karađorđevoj ulici (KL5) i skvera na uglu Karađorđeve i Travničke ulice (SK1) – GO Savski venac

Raspisivač / Naručilac konkursa: Grad Beograd
Sprovodilac konkursa: Udruženje arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7a/III, Beograd

1. Povod i cilj izrade konkursa

Neposredan povod za pripremu i realizaciju ovog Konkursa predstavlja Odluka grada Beograda da se nakon sprovedenog konkursa za rešenje spomen – obeležja Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu i u skladu sa smernicama za sprovođenje Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat “Beograd na vodi” (“Sl. glasnik RS”, br. 7/15, u daljem tekstu PPPPN Beograd na vodi), kojim je, između ostalog, predviđeno i izmeštanje Glavne Železničke stanice u Beogradu i Autobuske stanice Beograd, čime se inicira značajna promena karaktera ovog područja, u smislu sadržaja i načina korišćenja, pristupi aktivnostima na raealizaciji javnog arhitektonsko – urbanističkog konkursa za područje Savskog trga sa Zgradom stare Železničke stanice i Skvera na uglu Karađorđeve i Travničke ulice sa planiranim objektom kulture namenjenom kreativnoj industriji.

Cilj izrade konkursa je izbor najboljih arhitektonsko-urbanističko-pejzažnih rešenja parternog uređenje Savskog trga sa delom parcele Stare Železničke stanice, ka Savskom trgu i ka Karađorđevoj ulici koja sa područjem Savskog trga čini vizuelnu i ambijentalnu celinu i Skvera na uglu Karađorđeve i Travničke ulice.

Imajući u vidu potrebe građana i intencije Gradske uprave Beograda da otvorene javne gradske prostore i sadržaje koji ih okružuju učine dostupnijim pešacima, aktivnijim i privlačnijim za različite grupe korisnika, predmetni urbanističko-arhitektonski konkurs kojim su obuhvaćena dve celine: Celina 1 – Savski trg i Celina 2 – Skvera na uglu Karađorđeve i Travničke raspisuje se i u cilju afirmisanja javnog interesa.

Konkurs_za-Savski_trg_2018_opt
Slika 1 – Prikaz pozicija: Celina 1 – Savski trg i Celina 2 – Skvera na uglu Karađorđeve i Travničke, Beograd

Težnja je da se u izabranim konkursnim rešenjima za uređenje ovih centralnih gradskih prostora, u skladu sa današnjim urbanim, socijalnim i društvenim potrebama građana i posetilaca Beograda, omogući funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak na otvorenom javnom gradskom prostoru, kao i uklapanje u kontekst postojećih i planiranih objekata u neposrednom okruženju imajući u vidu kulturno – istorijski značaj i kontekst predmetnog prostora.

Po vrsti, urbanističko – arhitektonskog konkurs je otvoreni, anketni, jednostepeni, na kojem će se izabrati najbolje rešenje arhitektonskog i pejzažnog uređenja otvorenih javnih prostora.

Izabrana rešenja biće osnov za izradu urbanističko-tehničke i projektne dokumentacije za potrebe realizacije uređenja i izgradnje na predmetnim lokacijama.

Celina 1 – Savski trg

4.1 Predmet konkursa, opšte smernice i preporuke

Predmet konkursa obuhvata projektantsko i programsko rešenje parternog uređenja otvorenih javnih prostora u okviru dve celine: Celina 1 – Savski trg (T) uključujući i zonu ispred Stare Železničke stanice ka Savskom trgu i Karađorđevoj ulici (deo parcele KL5) koja sa područjem Savskog trga čini vizuelnu i ambijentalnu celinu i Celina 2 – Skver na uglu Karađorđeve i Travničke ulice (SK1).

Konkursno rešenje podrazumeva, pre svega, formiranje ambijenata afirmativnih u odnosu na kontekst, značaj i visoke kulturno-istorijske vrednosti prostora, sa programskim i pejzažnim uređenjem slobodnih i zelenih površina u skladu sa potrebama, kako postojećih, tako i planiranih sadržaja.

Celinu 1 – Novi Savski trg čini prostor obuhvaćen novom polukružnom regulacijom pešačke površine Savskog trga, zatim jugositočnom regulacijom pešačke površine Karađorđeve ulice do raskrsnice sa novoplaniranom SAO-6, jugozapadnom regulacijom SAO6 do građevinske linije dogradnje zgrade Železničke stanice, zatim građevinskom linijom postojeće zgrade Železničke stanice ka Karađorđevoj ulici i ka Savskom trgu, linijom granicom sadšnje zone perona i granicom parcele Pošte.

Celinu 2 – Skver na uglu Karađorđeve i Travničke ulice čini prostor obuhvaćen ulicama Karađorđevo, Travničkom i regulacionom linijom nove izgradnje KL2.

Obuhvat Celina 1 i 2 prikazani su Pratećoj konkursnoj dokumentaciji: I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI / Granice konkursnog obuhvata.

Uređenje novog Savskog trga i skvera na uglu Karađorđeve i Travničke ulice, primarno se odnosi na definisanje novog karaktera ovih otvorenih, javnih, gradskih, prostora u skladu sa namenama u njihovom okruženju, vodeći računa o tome da predložena rešenja podržavaju postojeće i uvode nove pešačke tokove, u cilju formiranja jedinstvene mreže javnih površina duž Karađorđeve ulice i bezbednog kretanja.

Od učesnika konkursa očekuje se arhitektonsko-urbanističko-pejzažna rešenja parterno uređenja otvorenih javnih prostora Celine 1 i Celine 2:

 • Novog Savskog trga u skladu sa kontekstualnim karakteristikama i vrednostima okruženja, vodeći računa da Savski trg predstavlja i “predvorje” kulturnog dobra od velikog značaja namenjenog Istorijskom muzeju Srbije, da će se u okviru trga nalaziti i spomenik jedanom od najznačajnijih srpskih vladara – Stefanu Nemanji, kao i da novoformirani prostor treba da je u skladu sa potrebama savremenih modela korišćenja javnih gradskih prostora za najrazličitije grupe korisnika.
 • Skvera na uglu Karađorđeve i Travničke ulice – formiranje otvorenog javnog prostora u skladu sa kontekstualnim karakteristikama i izuzetnim vrednostima okruženja kojim je ovaj skver definisan, u skladu sa potrebama sadržaja nove izgradnje u njegovom zaleđu kao i različitih grupa korisnika.

Pri formiranju arhitektonsko-urbanističko-pejzažnih rešenja otvorenih javnih prostora, neophodno je obezbediti adekvatan nivo flesibilnosti, da bi, tokom dalje razrade, bilo moguće, usklađivanje rešenja sa funkcionalnim i sadržajnim potrebama rekonsktrukcije, dogradnje i nove izgradnje.

Predložena projektantska i programska rešenja moraju biti primerena najreprezentativnijem i kulturno-istorijski, jednom od najznačajnijih delova Beograda, utemeljena na vrednovanju postojećih istorijskih, prirodnih, kulturoloških i funkcionalnih značenja ovog prostora.

Pri projektovanju potrebno je ostvariti visok estetski standard…

… opširnije u dokumentu: PROGRAM KONKURSA na dnu stranice.

Celina 2 – Skvera na uglu Karađorđeve i Travničke, Beograd

5. Kriterijumi za ocenu radova

Pored poštovanje i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama Žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:
• Jasan prostorni koncept, prepoznatljiv u osnovnoj ideji,
• Karakter i kvalitet unapređenja urbanog identiteta,
• Distribucija namena i sadržaja u prostoru, funkcionalnost predloženog rešenja,
• Urbanističko-arhitektonsko i pejzažno oblikovanje i ambijentalne karakteristike rešenja,
• Odnos prema kontekstu, graditeljskom i kulturnom nasleđu,
• Ekonomičnost rešenja u izvođenju i eksploataciji,
• Primena ekološki i energetski održivih rešenja očuvanja i unapređenje kvaliteta životne sredine (primena ekološkog dizajna),
• Sprovodljivost rešenja u skladu sa konkursnim uslovima,
• Uverljivost argumentacije – jasnoća saopštavanja kroz grafičke priloge.

6.1. Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu, u skladu sa čl. 28. Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, broj 31/2015), imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente.

Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu:
• Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
• Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa.

6.6. Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka / datum oglašavanja: 19.11.2018.
 • Konkursna dokumentacija preuzima se besplatno sa veb-portala Uprave Grada Beograda (http://www.beograd.rs/) i Udruženja arhitekata Srbije (http://www.u-a-s.rs/)
 • Rok za postavljanje pitanja je do 06.12.2018.
  Pitanja se mogu postavljati na adresu sas-dab@eunet.rs. Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti postavljena na internet strani Grada Beograda, internet strani Udruženja arhitekata Srbije u roku od sedam dana od isteka roka za postavljanje pitanja i isti će biti dostupni na internet stranama do roka za predaju radova.
 • Rok za predaju radova konkursa je 15.01.2019. do 15:00 časova (po lokalnom vremenu), bez obzira na način predaje (neposredno ili poštom). Učesnici na konkursu sami snose sve troškove slanja svog konkursnog rada. Adresa na koju se predaju radovi je: UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE, Kneza Miloša 7a/III, 11000 Beograd, SRBIJA
 • Objavljivanje rezultata konkursa: 31.01.2019.
 • Rezultati će biti objavljeni na internet strani Udruženja arhitekata Srbije, internet strani Grada Beograda. (http://www.beograd.rs/)
 • Nagrađeni i nenagrađeni radovi, u elektronskom formatu biće postavljeni na internet stranama Grada Beograda i Udruženja arhitekata Srbije u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci (šifra rada, nagrada, ime(na) autora ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi za Konkurs.
 • Izložba konkursnih radova i javna diskusija o rezultatima konkursa biće organizovana najkasnije 60 dana nakon objavljivanja rezultata konkursa .
 • O terminu za podizanje nenagrađenih konkursnih radova učesnici će biti obavešteni na internet portalu Udruženja arhitekata Srbije, za radove iz inostranstva učesnici sami snose troškove povratka rada na naznačenu željenu adresu, ukoliko žele da im se vrati nenagrađeni rad.

6.7. Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 75.000,00 evra prema sledećoj raspodeli:
• Prva nagrada 50.000,00 evra
• Druga nagrada 15.00,00 evra
• Treća nagrada 10.000,00 evra

Žiri konkursa može dodeliti i dodatne otkupe u visini od po neto 5.000,00 evra – izvan predviđenog neto nagradnog fonda a najviše do četiri dodatna otkupa.

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom – raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

6.8. Sastav žirija i izvestioci

Članovi žirija:
prof. Janez Koželj, arhitekta, predstavnik Udruženja arhitekata Srbije
Jovan Mitrović, arhitekta, predstavnik Udruženja arhitekata Srbije
Milutin Folić, arhitekta, Gradski urbanista Grada Beograda, predstavnik Naručioca
Dr Milena Kordić, arhitekta, predstavnik Udruženja arhitekata Srbije
Osama Al Hassan, pejzažni arhitekta, predstavnik Naručioca

Izvestioci:
Tamara Petrović Komlenić, arhitekta
Dr Milena Grbić, arhitekta

Sekretar žirija:
Ana Glavički