UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Minjo iz Portugala

University_of-Minho_logo_white_opt

Evropski program ERASMUS+ KA1 – projekti razmene studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja visokoškolskih institucija

ERASMUS+ KA1 projekti se nazivaju i projekti za međunarodnu kreditnu mobilnost i zasnovani su na principima akademskih razmena uspostavljenim u ranijim fazama programa Evropske unije.

Poziv za prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Minjo (Universidade do Minho) iz Portugala.

U okviru programa Erasmus +, KA1, Univerzitet u Beogradu potpisao je Inter-institucionalni sporazum sa Univerzitetom Minjo iz Portugala. Za akademsku 2018/19, odnosno za prolećni semestar, planirano je mobilnost studenata Master studija arhitekture (I godina, 2. semestar) i studenata Integrisanih studija arhitekture (IV godina, 8. semestar).

Period boravka je 5 meseci – od februara 2019. godine.

Proces selekcije obavlja se posredstvom onlajn platforme Univerziteta u Beogradu – MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/) i posredstvom online platforme Univerziteta Minjo (https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx)

Konačnu selekciju učesnika u programu mobilnosti vrši Univerzitet Minjo.

Universidade_do_Minho-University_of_Minho_opt

Univerzitet Minjo (Universidade do Minho) iz Portugala

Važni datumi

  • Rok za registraciju putem MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/) platforme: 15.06.2018. godine;
  • Rok za registraciju putem portala Univerziteta Minjo: 22.06.2018. godine;
  • Krajnja selekcija studenata i obaveštenje o realizaciji mobilnosti: do kraja juna 2018. godine;
  • Sprovođenje studentske mobilnosti: u prolećnom semestru školske 2018/19 godine.

Kompletna uputstva za prijavu preko online portala Univerziteta Minjo i informacije o uslovima mobilnosti (visina stipendije, prenos kredita, itd) na adresi: https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/ICM.aspx

Studijski programi

 Opšti uslov za sve kandidate: prosečna ocena u toku studija 8,5 i viša.

U ponudi ju sledeći studijski program: Integrisane studije Master arhitekture ( IV godina / 2. semestar) https://www.arquitectura.uminho.pt/en/Study/undergraduate/integrated-master/Pages/Study-Plan.aspx

MOBION--Universidade_do_Minho-University_of_Minho_opt

MOBION platforma

Neophodna dokumentacija

Svaki student je dužan da se registruje na MOBION (http://mobion.bg.ac.rs/) platformi u delu naznačenom za ovaj sporazum.

Neophodna dokumentacija za onlajn registraciju putem Mobion platforme:

1. Transcript of Records (prepis svih ocena iz dosadašnjeg ciklusa studiranja, izdaje Studentska služba AF, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz online prijavu);

2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees (uverenje o diplomiranju, izdaje Studentska služba AF, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz online prijavu);

3. Learning Agreement (Ugovor o mobilnosti, dokument se preuzima na ovom linku http://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/requireddocuments, student ga popunjava sa svim naznačenim podacima o studijskom programu za koji aplicira u inostranstvu kao i sa podacima o studijskom programu koji pohađa u naznačenoj školskoj godini na matičnom fakultetu;

VAŽNO:
Popunjen, odštampan, potpisan, pečatiran i zaveden formular od strane studenta i Prodekana za nastavu se skenira i prilaže uz online prijavu (3 primerka) – 1 kopija ostaje u arhivi fakulteta, 1 kopija se dostavlja Studentskoj službi i 1 kopija ostaje studentu da je priloži uz online prijavu).

4. Motivation Letter (motivaciono pismo studenta – pisano na engleskom jeziku max 500 reči):
– naziv studijskog programa za koji ste zainteresovani
– razlozi za pohađanje izabranog studijskog programa
– očekivanja od izabranog studijskog programa
– zainteresovanost za određene teme koje se proučavaju na izabranom studijskom programu
– veza izabranog studijskog programa sa budućim profesionalnim ciljevima studenta.

5. Confirmation of Enrolment (uverenje o upisu, izdaje Studentska služba AF, dokument mora biti preveden na engleski jezik i overen kod sudskog tumača, skeniran i priložen uz online prijavu)

6. Language Certificate (uverenje o nivou znanja stranog jezika – u okviru ovog sporazuma se očekuje nivo B1 portugalskog jezika i/ili B1 engleskog jezika koji se dokumentuje sertifikatom kursa jezičkih škola ili sertifikatom položenih međunarodno priznatih ispita: IELTS/ TOEFL/ CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE,… (engleski jezik); skeniran dokument se prilaže uz online aplikaciju)

7. Copy of Passport (skeniran pasoš)

8. CV (na engleskom jeziku)

9. FOTO


Za proceduru potpisivanja Learning Agreement-a i sva dodatna pitanja možete se obratiti:
Ružici Pavlić, koordinatorki za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost, email: ruca@arh.bg.ac.rs / telefon +381 11 3218767.

Aplikacije sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.


Konkurs: prijavljivanje u okviru Erasmus+ inter-institucionalnog sporazuma sa Univerzitetom Minjo iz Portugala