UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Stipendije fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za 2017/18.

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke
B e o g r a d, Studentski trg 1

Beograd, 05.12.2017. godine
03 Broj: 67-5041/1-17

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, broj 06-17570/14-12 od 26.12.2011. godine, Odbor Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, na sednici održanoj 05.12.2017. godine, doneo je:

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE MILANA STEFANOVIĆA-SMEDEREVCA I SUPRUGE DARINKE
ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu 10 (deset) stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke studentima Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2017/2018. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija sa fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, koji se u školskoj 2017/2018. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje školske godine,
2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 9,00.
Prednost će imati studenti koji su upisani na akreditovani studijski program/modul menadžmenta ili trgovine.

Član 3.
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke.

Član 4.
Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.
Potrebna dokumentacija:
1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1,
2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2017/2018. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
4. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 11.12.2017. godine do 26.01.2018. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – za Konkurs Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke.

Član 7.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon: (011) 3207-426.

Član 8.
Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Član 9.
Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Maja Levi-Jakšić

Odluka o konkursu za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za školsku 2017/18.