UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Nagrada Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu 2017.

Zadužbina Đoke Vlajkovića
Studentski trg 1 Beograd

Beograd, 06.12.2017. godine
03 Broj: 612-4964/2-17

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Đoke Vlajkovića, broj: 06-292/9-12 od 23.01.2012.godine i Predloga rektora Univerziteta u Beogradu, 03 broj: 612-4964/1-17 od 28.11.2017. godine, Odbor Zadužbine Đoke Vljakovića, na sednici održanoj 06.12.2017. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
NAGRADE ZADUŽBINE ĐOKE VLAJKOVIĆA

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 (četiri) nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu, sa grupacije:
• prirodno-matematičkih nauka,
• tehničko-tehnoloških nauka,
• medicinskih nauka i
• društveno-humanističkih nauka.
Na Konkurs se mogu prijaviti mladi istraživači starosti do četrdeset godina na dan 31. decembar 2017. godine.

Član 2.
Nagrada u iznosu od po 100.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Član 3.
Kriterijumi za dobijanje nagrade su:
1) Naučni rad objavljen u 2016. i 2017. godini sa afilijacijom Univerziteta u Beogradu.
2) Naučni rad evidentiran DOI brojem izdavača sa SCI ili SSCI lista zaključno sa 31. decembrom 2016. godine.
3) Naučni rad gde je kandidat odgovorni autor (corresponding author).

Član 4.
Potrebna dokumentacija:
• Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu broj 1),
• Potvrda o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu,
• Kratka biografija,
• Štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija važeće lične karte,
• Naučni rad koji je objavljen u časopisu izdavača sa SCI ili SSCI lista.
Kompletna dokumentacija navedena u članu 4. Odluke, dostavlja se u elektronskoj formi, u PDF formatu, kao jedan dokument, kao i u štampanoj formi.

Član 5.
Rok za podnošenje prijava je od 11.12.2017. godine do 26.01.2018. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Konkurs za nagradu Zadužbine Đoke Vlajkovića. Elektronska adresa na koju treba dostaviti dokumentaciju je: popovm1@rect.bg.ac.rs. popovm1@rect.bg.ac.rs.

Član 6.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon: (011) 3207-426.

Član 7.
Izbor kandidata za dodelu nagrada vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Član 8.
Na odluku o dodeli nagrade kandidat ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Dragana Milić

Odluka o konkursu za dodelu Nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića 2017.