UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Zadužbina Ljubice M. Zdravković
Studentski trg 1
Beograd

Beograd, 29.11.2017. godine
03 Broj: 67-4965/1-17

Na osnovu člana 7. Statuta Zadužbine Ljubice M. Zdravković, od 23.12.2012. godine, Odbor Zadužbine Ljubice M. Zdravković, na sednici održanoj 29.11.2017. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
STIPENDIJE ZADUŽBINE LJUBICE M. ZDRAVKOVIĆ
ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu jedne stipendije studentu Univerziteta u Beogradu, za školsku 2017/2018. godinu. Na Konkurs se može prijaviti student osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2017/2018. godini finansira iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje školske godine,
2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina studija: najmanje 9,00 i
3) drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl.).

Član 3.
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Zadužbine Ljubice M. Zdravković.

Član 4.
Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.
Potrebna dokumentacija:
1. Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1),
2. Uverenje fakulteta o upisu školske 2017/2018. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
3. Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
4. Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 05.12.2017. godine do 26.01.2018. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Zadužbine Ljubice M. Zdravković.

Član 7.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon: (011) 3207-426.

Član 8.
Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Zadužbine, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.

Član 9.
Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Zadužbine u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke.

PREDSEDNIK ODBORA ZADUŽBINE
Prof. dr Milica Jovanović-Popović

Odluka o konkursu za dodelu stipendije Zadužbine Ljubice M. Zdravković za školsku 2017/18.