UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Stipendije Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“ za 2017/18.

FONDACIJA
„NOVI DOBROTVORI UNIVERZITETA U BEOGRADU“
Studentski trg 1,
11000 Beograd

Beograd, 13.11.2017. godine
03 Broj: 67-4736/1-17

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“, broj: 06-300/4-12 od 24.01.2012.godine, Odbor Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“, na sednici održanoj 13.11.2017. godine, doneo je sledeću:

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE „NOVI DOBROTVORI UNIVERZITETA U BEOGRADU“
ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu četiri stipendije za školsku 2017/2018. godinu studentima Univerziteta u Beogradu, i to po jedna stipendija studentima sa:
• Grupacije prirodno-matematičkih nauka,
• Grupacije tehničko-tehnoloških nauka,
• Grupacije medicinskih nauka,
• Grupacije društveno-humanističkih nauka.

Na Konkurs se mogu prijaviti 4 studenta osnovnih i master akademskih studija, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
1) redovno upisivanje školske godine,
2) visina prosečne ocene svih položenih ispita iz prethodnih godina
studija: najmanje 9,00.
3) drugi postignuti rezultati (naučni i stručni radovi, značajni uspesi na domaćim i međunarodnim takmičenjima studenata i sl.).

Član 3.
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.

Član 4.
Stipendija se dodeljuje za vremenski period od deset meseci u mesečnom neto iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.
Potrebna dokumentacija:
• Prijava (Obrazac preuzeti u formatu PDF sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/konkursi.php – Konkursi Univerziteta, ili u portirnici zgrade Univerziteta u Beogradu na Studentskom trgu 1,
• Uverenje fakulteta o upisu školske 2017/2018. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
• Uverenje fakulteta o položenim ispitima i prosečnoj oceni svih položenih ispita iz prethodnih godina studija,
• Štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte.

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 04. decembra 2017. godine do 26. januara 2018. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom – Za Konkurs Fondacije „Novi dobrotvori Univerziteta u Beogradu“.
Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, zadužbina i fondova Univerziteta, na telefon (011) 3207-426 i na internet stranici Univerziteta u Beogradu: http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php – u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 7.
Izbor kandidata za dodelu stipendija vrši Odbor Fondacije, o čemu objavljuje odluku na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php u delu „Stipendije i konkursi“.

Član 8.
Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php u delu „Stipendije i konkursi“.

ZAMENIK PREDSEDNIKA
ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Miloš Nedeljković

PRIJAVA ZA STIPENDIJU FONDACIJE „NOVI DOBROTVORI UNIVERZITETA U BEOGRADU“