UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Upis na Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2017/18 (ažurirano)

201718_reklama-EEAZ_800x600

201718_SAS_EEZA_ilustracija_opt

Obaveštenje za kandidate – DRUGI UPISNI ROK (27.10.2017)
Datum i vreme početka prijave: 27.10.2017. – 00:00 časova
Datum i vreme završetka prijave: 31.10.2017. – 10:00 časova
Datum i vreme završetka rangiranja: 01.11.2017. – 12:00 časova
Datum i vreme završetka upisa: 03.11.2017. – 10:00 časova

Naziv studijskog programa:
Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura
Jednogodišnje studije – 60 ESPB

Studije su namenjene diplomiranim inženjerima arhitekture, građevine, mašinstva, elektrotehnike i drugih srodnih oblasti.

Polaznici tokom studija stiču najaktuelnija teorijska i praktična znanja iz oblasti energetske efikasnosti i zelene arhitekture.

Osnovni ciljevi SAS – Energetski efikasna i zelena arhitektura su:
• produbljivanje znanja neophodnih za projektovanje, građenje i procenu energetski efikasnih i zelenih zgrada;
• sticanje profesionalne kvalifikacije (ulaznog osnova za licencu 381) za poslove u domenu izrade elaborata energetske efikasnosti i energetske sertifikacije zgrada;
• sticanje profesionalne kvalifikacije kao ulaznog osnova za polaganje ispita i dobijanje zvanja LEED GA (LEED Green Associate).

Kroz teorijski, praktičan i interaktivni rad na izbornim predmetima polaznici imaju mogućnost upoznavanja sa različitim metodama verifikacije poput termovizijskog snimanja, testa zaptivenosti i drugim najsavremenijim tehnikama i alatima iz oblasti energetski efikasne i zelene gradnje.

Kroz individualni rad i rad u malim grupama na sopstvenim projektima u okviru studija – projektu EE novogradnje ili EE sanacije i adaptacije postojeće zgrade, stiču se nova i produbljuju postojeća znanja, prilagođena potrebama i interesovanjima polaznika.

Predavači na specijalističkim studijama su najeminentniji stručnjaci iz relevantnih oblasti, ispitivači i predavači Inženjerske komore, nosioci nulte licence 381, LEED AP BD+C, Level 1 Thermographer itd. Vaši predavači učestvuju na najaktuelnijim međunarodnim i nacionalnim istraživačkim i stručnim projektima iz oblasti energetski efikasne i zelene gradnje, aktivno su uključeni u formiranje zakonodavnog okvira u oblasti energetske efikasnosti i autori su brojnih publikacija koje su dostupne polaznicima za rad i istraživanja tokom specijalističkih studija.

Studijski program je unapređen kroz Erasmus+ projekat KLABS na kojem učestvuje 11 univerziteta iz EU i regiona. Ovom saradnjom omogućeno je: korišćenje resursa novoosnovane Istraživačke jedinice SaRA (Sustainable and Resilient Architecture) – rad na softveru Design Builder (licenciran Engineering Pro paket), inovativni metodološki pristup, mogućnost direktne saradnje i inetaktivnih aktvnosti sa 5 univerziteta iz regiona, najnovija literatura iz svih obaveznih i izbornih predmeta, kao i serijal od 6 knjiga koncipiranih tako da pokriju najširi spektar tema iz oblasti održive gradnje i planiranja, namenjenim upravo polaznicima studijskih programa obuhvaćenih ovim evropskim projektom.

Broj studenata

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u školskoj 2017/2018. godini upisuje na studijski program specijalističkih akademskih studija Energetski efikasna i zelena arhitektura 32 studenta koji plaćaju školarinu.

Studenti strani državljani se upisuju u okviru broja predviđenog za upis studenata na studijski program specijalističkih akademskih studija (u kvotu od 32 studenta).

Kandidati

Na studijski program specijalističkih akademskih studija Energetski efikasna i zelena arhitektura mogu se upisati:

– lica koja imaju završene master akademske studije arhitekture građevine, mašinstva ili elektrotehnike, odnosno integrisane studije iz čl. 83. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta u Beogradu, sa najmanje 300 ESPB bodova;

– lica koja su stekla VII-1 stepen stručne spreme iz oblasti arhitekture građevine, mašinstva ili elektrotehnike prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Rangiranje kandidata

Redosled kandidata za upis u prvu godinu specijalističkih akademskih studija utvrđuje se na osnovu ostvarenog uspeha u toku studija (maksimalno 80 poena), radnog iskustva u struci (maksimalno 10 poena) i iskustva iz oblasti energetski efikasne i zelene arhitekture (maksimalno 10 poena).

Visina školarine i naknada za polaganje

Naknada za upis studenata iznosi 6.000,00 din.

Godišnja školarina za studente specijalističkih akademskih studija na studijskom programu Energetski efikasna i zelena arhitektura utvrđena je u iznosu od 180.000,00 dinara.

Godišnja školarina za strane studente koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku iznosi 2.000,00 evra.

Termini prijavljivanja kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se u kancelariji 204 Arhitektonskog fakulteta u periodu od 11. – 12. septembra 2017. 11. do 26. septembra 2017. godine od 14.00 – 16.00 časova.

Način prijavljivanja

Kandidati, prilikom prijave na konkurs predaju:

 • ličnu i radnu biografiju,
 • fotokopije diploma o završenim studijskim programima osnovnih i master studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno osnovnih studija u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (podnose se na uvid originalna dokumenta),
 • dokaz o uplati naknade za troškove upisa koja iznosi 6.000,00 dinara, a koju kandidat uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta broj: 840 – 1436666 – 34, poziv na broj 84-560018 sa svrhom doznake: troškovi upisa za specijalističke studije.

U slučaju da poseduju iskustvo u struci, odnosno da rade na odgovarajućim poslovima u firmama koje su svojom delatnošću vezane za problematiku energetski efikasnih i zelenih zgrada ili da imaju prethodne reference (relevantne projekte ili pisane radove) iz oblasti EE i zelene arhitekture, kandidati uz prijavu na konkurs predaju i:

 • potvrdu o radnom iskustvu, i
 • potvrdu o iskustvu iz oblasti EE i zelene arhitekture.

Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose, pored propisane dokumentacije i potvrdu o izjednačavanju strane visokoškolske isprave – diplome o završenim studijama i pasoš.

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se od 20. do 22. septembra 2017.  04. do 06. oktobra 2017. godine od 14.00 – 16.00 časova u kancelariji 204 Arhitektonskog fakulteta.

Prilikom upisa potrebno je da kandidati prilože sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije diplome i dodatka diplome odnosno uverenja o diplomiranju i originalna dokumenta na uvid,
 • originalni izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • tri fotografije formata 4,5h3,5 sm,
 • dokaz o uplati školarine,
 • potpisan ugovor o studiranju u 2 primerka.

Strani državljani, pored navedenog dostavljaju:

 • potvrdu o izjednačavanju strane visokoškolske isprave – diplome o završenim studijama,
 • dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju,
 • odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
 • fotokopiju važećeg pasoša.

Kandidati koji su stekli pravo za upis obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, potpišu ugovor o studiranju sa Fakultetom kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze, odnosno visina školarine.

Godišnja školarina se može platiti u jednokratnom iznosu ili u više rata (najviše tri rate), što se utvrđuje ugovorom o studiranju.

Uslovi i pravila studiranja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Arhitektonskog fakulteta.

Uplatnicu za plaćanje školarine popuniti na sledeći način:
– Uplatilac: ime i prezime, adresa
– Svrha uplate: školarina za prvu godinu specijalističkih studija, (prva rata)
– Primalac: Arhitektonski Fakultet Beograd
– Iznos: iznos definisan ugovorom
– Račun primaoca: 840 – 1436666 – 34
– Poziv na broj: 84-560018

Terminski plan upisa (ažurirano)

Rok za prijavljivanje kandidata 11. – 12.09.2017. od 14.00 do 16.00 časova.
11. – 26.09.2017. godine
Objavljivanje liste prijavljenih kandidata
(oglasna tabla i sajt Fakulteta)
12.09.2017. u 16.00 časova
26.09.2017. u 16.00 časova.
Primedbe tehničke prirode na
listu prijavljenih kandidata
13.09.2017. u 10.00 časova.
27.09.2017. godine u 10.00 časova.
Objavljivanje liste prijavljenih kandidata 13.09.2017. u 16.00 časova.
27.09.2017. godine u 16.00 časova.
Objavljivanje preliminarne rang liste 14.09.2017. u 16.00 časova.
28.09.2017. godine u 16.00 časova
Rok za podnošenje žalbe Komisiji
na preliminarnu rang listu
do 15.09.2017. u 12.00 časova.
do 29.09.2017. godine u 12.00 časova
Rok za donošenje prvostepenog
rešenja po žalbi
18.09.2017.
02.10.2017. godine
Podnošenje žalbe na rešenje
Komisije Dekanu AF
19.09.2017. u 12.00 časova.
03.10.2017. godine u 12.00 časova.
Konačna odluka na žalbu koje potpisuje Dekan 19.09.2017.
03.10.2017. godine
Objavljivanje konačne rang liste kandidata 19.09.2017. u 16.00 časova.
03.10.2017. godine u 16.00 časova.
Upis kandidata 20. – 22.09.2017. od 14.00 do 16.00 časova.
04. – 06.10.2017. od 14.00 do 16.00 časova.
Početak nastave petak, 22.09.2017.
petak, 06.10.2017. godine.

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa na Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2017/18 su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: SAS EEZA 2017/18. TERMINSKI PLAN: SAS EEZA 2017/18. – AŽURIRANO!

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Telefon: +381 11 3370199, 3218705
Faks: +381 11 3370193

kontakt osoba:
Vesna Mulić
tel: +381 11 3370197
E-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs


KLABS_logo

EU-flag_Co-funded-Project