UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
BROJ: 02-831/2
DANA: 11.05.2017.
BEOGRAD

Poštovane koleginice i kolege

Obaveštavamo vas da je Arhitektonski fakultet u Beogradu počeo sa izradom svog plana integriteta.

Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih službi i javnih preduzeća u skladu sa Smernicama za njihovu izradu i sprovođenje koje je izradila Agencija.

Šta je plan integriteta?

Plan integriteta je dokument koji je rezultat postupka samoprocene izloženosti Fakulteta rizicima za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti u cilju održanja i unapređenja integriteta institucije.

Svrha plana integriteta je uspostavljanje mehanizma koji će obezbediti efikasno i efektivno funkcionisanje Fakulteta kroz jačanje odgovornosti, pojednostavljenje komplikovanih procedura, povećanje transparentnosti kod donošenja odluka, kontrolisanje diskrecionih ovlašćenja, jačanje etike, eliminisanje neefikasne prakse i neprimenljive regulative, uvođenje efikasnog sistema nadzora i kontrole.

Izrada plana integriteta obavlja se u tri faze.

Prva faza je faza pripreme, u kojoj dekan Fakulteta donosi odluku o izradi i sprovođenju plana integriteta i imenuje koordinatora, članove radne grupe i lice zaduženo za nadzor, u kojoj takođe radna grupa priprema program izrade plana.

Druga faza se odnosi na procenu i ocenu postojećeg stanja izloženosti i otpornosti radnih procesa i odnosa u oblastima funkcionisanja Fakulteta na rizike za nastanak i razvoj etičkih i profesionalno neprihvatljivih postupaka, koruptivnih postupaka i korupcije i drugih nepravilnosti.

Treća faza ili završna faza predviđena je kao predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje integriteta Fakulteta.

Nakon usvajanja plana integriteta dekan Fakulteta određuje lice odgovorno za sprovođenje plana integriteta koje prati sprovođenje efikasnosti i rezultate sprovođenja predloženih mera za poboljšanje integriteta Fakulteta.

Donošenjem odluke o izradi i sprovođenju plana integriteta i imenovanjem članova radne grupe započeli smo sa prvom fazom izrade plana integriteta.

U radnu grupu imenovani su:
– koordinator: Zoran Jović, sekretar Fakulteta,
– član radne grupe: prof. dr Uroš Radosavljević, nastavnik,
– član radne grupe: doc. dr Jelena Ristić Trajković, nastavnik,
– član radne grupe: ass. Aleksandra Đorđević, saradnik,
– član radne grupe: Valentina Mišković,
– član radne grupe: Tanja Drljević Ralević i
– lice za nadzor nad izradom plana integriteta: doc. dr Budimir Sudimac, prodekan za finansije.

Koordinator radne grupe u fazi ocene izloženosti Fakulteta rizicima za nastanak i razvoj korupcije i drugih nepravilnosti i kod predlaganja adekvatnih mera i aktivnosti za umanjenje i otklanjanje prepoznatih rizika može uključiti i zaposlene u oblastima funkcionisanja institucije koje se procenjuju.

U izradi plana integriteta važno je učešće zaposlenih s obzirom da vi poznajete funkcionisanje radnih procesa koje obavljate i na najbolji način možete identifikovati i proceniti rizike i predložiti adekvatne mere i aktivnosti za njihovo sprečavanje i otklanjanje.

U toku druge faze zaposleni i članovi Uprave Fakulteta popunjavaju anonimni upitnik.

Dekan
Prof. dr Vladan Đokić

1