UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs: Stipendije fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za 2016/17.

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke
B e o g r a d, Studentski trg 1

Beograd, 06.04.2017. godine
03 Broj: 67-1487/1-17
MP

Na osnovu člana 9. Statuta Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke od 26.12.2012. godine, Odbor Fondacije na sednici održanoj 06.04.2017. godine, doneo je

O D L U K U
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE MILANA STEFANOVIĆA-SMEDEREVCA I SUPRUGE DARINKE
ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

Član 1.
Raspisuje se Konkurs za dodelu osam stipendija studentima Univerziteta u Beogradu sa fakulteta na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine, za školsku 2016/2017. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija sa fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojima se podstiče razvoj menadžmenta kao i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine koji se u školskoj 2016/2017. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.
Kriterijumi za dobijanje stipendije su:
– redovno upisivanje školske godine,
– visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja, najmanje 9,
– prednost će imati studenti koji su upisani na akreditovani studijski program/modul menadžmenta ili trgovine.

Član 3.
Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije.

Član 4.
Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.
Potrebna dokumentacija:
PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu (http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php) – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
UVERENJE o upisu školske 2016/2017. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
UVERENJE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
FOTOKOPIJA LIČNE KARTE.

Član 6.
Rok za podnošenje prijava je od 07. aprila 2017. godine do 24. aprila 2017. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta zadužbina i fondacija, na telefon 011 3207-426, i na internet stranici Univerziteta (http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php) – Konkursi Univerziteta.

Član 7.
Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Fondacije i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta (http://bg.ac.rs/sr/saradnja/fondacije/) na stranici Fondacije Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu (http://bg.ac.rs/sr/saradnja/fondacije/) na stranici Fondacije Milana Stefanovića Smederevca i supruge Darinke.

PREDSEDNIK ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Maja Levi Jakšić

Odluka o konkursu za dodelu stipendija Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke za školsku 2016/17.