UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Skup: Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: u susret evropskim integracijama, Vršac, 02. – 04. jun 2016. (ažurirano)

Produžen je rok za prijavu i slanje radova do petka, 8. aprila 2016. godine!

Skup-Info-Vrsac-2016

VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem:

LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA
Vršac, 02. – 04. jun 2016.

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet iz Beograda po šesti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem na temu planiranja i uređenja prostora i naselja lokalne samuprave.

Otvorena su pregovaračka poglavlja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Naša zemlja je otpočela proces suštinskog usklađivanja sa standardima i normama evropske zajednice zemalja članica. Ova činjenica, zajedno sa tranzicijom koja se već niz godina događa u Srbiji i koja je proizvela čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuje neke postojeće i nameće nove izazove za lokalne zajednice i motivisala je pripremu i organizovanje posebnog naučno-stručnog skupa na temu ”Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: u susret evropskim integracijama”.

Sasvim je izvesno da će prostor lokalnih zajednica u Srbiji, njegovo oblikovanje i razvoj, u predstojećem periodu biti umnogome uslovljen zahtevima koji proističu iz preuzimanja tzv. obaveza iz članstva, ali i značajnim mogućnostima koje evrointegracije nude.

Praktična iskustva i naučni zaključci koji će biti predstavljeni činiće kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj domaće nauke i prakse i značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na loklanom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Pozitivna iskustva sa prethodnih pet skupova predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

Teme naučno-stručnog skupa

1. PRAVNI I LEGISLATIVNI OKVIR
– Zakonodavni i institucionalni okvir – ograničenja i mogućnosti
– Evropski dokumenti prostornog i urbanog razvoja i njihov značaj i uticaj na/za lokalne zajednice
– Novi instrumenti planiranja (rani javni uvid, strategije integralnog urbanog razvoja, … urbana komasacija…)
– Obaveze u predpristupnim pregovorima sa EU u oblasti planiranja, uređenja, korišćenja i zaštite prostora

2. UPRAVLJANJE I INSTITUCIJE
– Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za planiranje i uređenje prostora i naselja (JUP: da, možda, ne; gradski urbanista, KzP, lokalna uprava nadležna za prostorno planiranje i urbanizam …)
– Zahtevi EU integracija – evropski standardi (participacija, demokratičnost, učešće svih aktera, održivi razvoj …)
– Budućnost odnosa države i lokalne samouprave u materiji planiranja i uređenja prostora i naselja (pitanja decentralizacije, instrumenti kontrole i nadzora …)
– Priprema za apliciranje za nove EU fondove.

3. INTEGRALNI I SEKTORSKI PRISTUP
– Prirodno-geografski preduslovi
– Strateški položaj i geopolitičke okolnosti
– Teritorijalni programi saradnje
– Lokalni GIS kao podrška planiranju i uređenju prostora i naselja
– Zaštita životne sredine (upravljanje otpadom, problem buke, integralno upravljanje zaštitom voda i dr.)
– Klimatske promene i posledice na lokalni prostorni razvoj
– Aktuelne teme i specifični problemi

4. ISKUSTVA I PRIMERI

Rokovi za prijavu i slanje radova

  • Rok za prijavu teme sa apstarktom: 08.04.2016. 01.04.2016. godine.
  • Rok za slanje finalne verzije rada: 25.04.2016. godine.
  • Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom. Rad obima do 6 A4 strana.
  • Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times Nju Roman 11pt (Times New Roman 11pt) latinica.
  • Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.
  • Apstarkte i radove slati isključivo na adresu: office@apps.org.rs