UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

201516_reklama-MAS_800x600_01

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 1603/6
Dana: 24.09.2015. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12), Komisija za sprovođenje Upisa je, dana 24.09.2015. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuju se Konačne rang liste kandidata za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, na studijske programe: arhitektura, integralni urbanizam i unutrašnja arhitektura. Konačne rang liste nalaze se u prilogu ovog Rešenja i njegov su sastavni deo.

2. Odobrava se upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, na studijski program Arhitektura, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za 118 kandidata koji se nalaze od 1. do 118. mesta, na Konačnoj rang listi MAS Arhitektura i to: 75 kandidata na modul Arhitektura, 11 kandidata na modul Urbanizam, 21 kandidat na modul Arhitektonske tehnologije i 11 kandidata na modul Arhitektonsko konstrukterstvo.

3. Odobrava se upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, na studijski program Arhitektura, u statusu samofinansirajućih studenata, za 58 kandidata koji se nalaze od 119. do 176. mesta, na Konačnoj rang listi MAS Arhitektura i to: 37 kandidata na modul Arhitektura, 5 kandidata na modul Urbanizam, 11 kandidata na modul Arhitektonske tehnologije i 5 kandidata na modul Arhitektonsko konstrukterstvo.

4. Odobrava se upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, na studijski program Integralni urbanizam, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za 21 kandidata koji se nalaze od 1. do 21. mesta, na Konačnoj rang listi MAS Integralni urbanizam i za 11 kandidata u statusu samofinansirajućih studenata koji se nalaze od 22. do 32. mesta, na Konačnoj rang listi MAS Integralni urbanizam.

5. Odobrava se upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, na studijski program Unutrašnja arhitektura, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za 21 kandidata koji se nalaze od 1. do 21. mesta, na Konačnoj rang listi MAS Unutrašnja arhitektura i za 11 kandidata u statusu samofinansirajućih studenata koji se nalaze od 22. do 32. mesta, na Konačnoj rang listi MAS Unutrašnja arhitektura.

6. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.

7. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.

8. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE
ZA SPROVOĐENJE UPISA
Doc. dr Renata Jadrešin-Milić, s.r.

Rešenje Komisije za sprovođenje upisa za konačnu rang listu