UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
  • Izmena Odluke o formi i sadržaju prijemnog ispita za MAS – Arhitektura

    By Arhitektonski fakultet on 20/08/2015
    Na osnovu člana 38. stav 1. Statuta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu ("Sl. Bilten AF", br. 89/12-prečišćeni tekst i 98/14), a u vezi sa Predlogom Komisije za prijemni ispit br. 01-975/1 od 09. jula 2015. godine i dobijenom saglasnošću Studentskog parlamenta Fakulteta, Nastavno-naučno veće Fakulteta je, na sednici održanoj dana 13. jula 2015. godine, donelo O D L U K U: U Odluci o formi i sadržaju prijemnog ispita br. 01-355/2-3 od 18.03.2013. godine, tačka 2. alineja 2. - kvalitet portfolija u celini, menja se i glasi...