UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

AF_hodnik_2015

Na osnovu člana 38. stav 1. i člana 72. Statuta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (”SL. Bilten AF” br. 80/08, 84/10 i 89/12-prečišćen tekst i 98/14) i odluke Nastavno-naučnog veća br. 01-645/2-2 od 18.05.2015. godine Arhitektonski fakultet u Beogradu obaveštava zaintersovane studente:

Studenti drugih univerziteta, odnosno drugih visokoškolskih ustanova, koji su ostvarili najmanje 60 ESPB bodova na upisanom studijskom programu osnovnih akademskih studija arhitekture, mogu se upisati na drugu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u školskoj 2015/2016, do broja utvrđenog odlukom Nastavno-naučnog veća.

Prijave za prelaz se podnose Studentskoj službi (soba 205) u periodu od 01.09.2015. godine do 03.09.2015. godine, od 10.00-12.00 sati.

Uz prijavu kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

  • Potvrdu o položenim ispitima sa Fakulteta na kome je kandidat trenutno upisan, odnosno da je student ostavrio 60 ESPB na upisanom studijskom programu;
  • Overenu fotokopiju indeksa;
  • Studiski program po kome je student studirao na drugoj visokoškolskoj ustanovi i
  • Potvrdu o uplati nadoknade za prijavu za prelaz, u visini od 15.000,00 dinara na žiro račun Fakulteta br. 840-1436666-34, poziv na broj 501.

Za dodatne informacije obratiti se Studentskoj službi na e-mail adresu studentskasluzba@arh.bg.ac.rs

Sekretar Fakulteta
Zoran Jović

Dokument: obaveštenje za prelaz studenata sa drugih fakulteta