UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Upis na Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2015/16

reklama-SAS-EEZA_o

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2015/16

Broj studenata

Arhitektonski fakultet u Beogradu, u školskoj 2015/2016. godini upisuje na studijski program specijalističkih akademskih studija Energetski efikasna i zelena arhitektura 32 studenta koji plaćaju školarinu.

Studenti strani državljani se upisuju u okviru broja predviđenog za upis studenata na studijski program specijalističkih akademskih studija (u kvotu od 32 studenta).

Kandidati

Na studijski program specijalističkih akademskih studija Energetski efikasna i zelena arhitektura mogu se upisati:

 • lica koja imaju završene master akademske studije arhitekture, građevine, mašinstva ili elektrotehnike, odnosno integrisane studije iz čl. 83. st. 5. i 6. Statuta Univerziteta u Beogradu, sa najmanje 300 ESPB bodova
 • lica koja su stekla VII-1 stepen stručne spreme iz oblasti arhitekture, građevine, mašinstva ili elektrotehnike prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Visina školarine i naknada za polaganje

Naknada za upis studenata iznosi 6.000,00 dinara.

Godišnja školarina za studente specijalističkih akademskih studija na studijskom programu Energetski efikasna i zelena arhitektura utvrđena je u iznosu od 180.000,00 dinara.

Godišnja školarina za strane studente koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku iznosi 2.000,00 evra.

Rangiranje kandidata

Redosled kandidata za upis u prvu godinu specijalističkih akademskih studija utvrđuje se na osnovu ostvarenog uspeha u toku studija (maksimalno 80 poena), radnog iskustva u struci (maksimalno 10 poena) i iskustva iz oblasti energetski efikasne i zelene arhitekture (maksimalno 10 poena).

Termini prijavljivanja kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se u kancelariji 204 Arhitektonskog fakulteta u periodu od 03. do 04. septembra 2015. godine od 14 do 16 časova.

Način prijavljivanja

Kandidati prilikom prijave na konkurs predaju:

 • ličnu i radnu biografiju,
 • fotokopije diploma o završenim studijskim programima osnovnih i master studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno osnovnih studija u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (podnose se na uvid originalna dokumenta),
 • dokaz o uplati naknade za troškove upisa koja iznosi 6.000,00 dinara, a koju kandidat uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta broj: 840 – 1436666 – 34, poziv na broj 20 550016 sa svrhom doznake: troškovi upisa za specijalističke studije.

U slučaju da poseduju iskustvo u struci, odnosno da rade na odgovarajućim poslovima u firmama koje su svojom delatnošću vezane za problematiku energetski efikasnih i zelenih zgrada ili da imaju prethodne reference (relevantne projekte ili pisane radove) iz oblasti EE i zelene arhitekture, kandidati uz prijavu na konkurs predaju i:

 • potvrdu o radnom iskustvu, i
 • potvrdu o iskustvu iz oblasti EE i zelene arhitekture

Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose, pored propisane dokumentacije i potvrdu o izjednačavanju strane visokoškolske isprave – diplome o završenim studijama i pasoš.

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se od 21. do 25. septembra 2015. godine od 14 do 16 časova u kancelariji 204 Arhitektonskog fakulteta.

Prilikom upisa potrebno je da kandidati prilože sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije diplome i dodatka diplome odnosno uverenja o diplomiranju i
  originalna dokumenta na uvid,
 • originalni izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • indeks,
 • tri fotografije formata 4,5 h 3,5 sm,
 • dokaz o uplati školarine,
 • potpisan ugovor o studiranju u 2 primerka.

Strani državljani, pored navedenog dostavljaju:

 • potvrdu o izjednačavanju strane visokoškolske isprave – diplome o završenim studijama,
 • dokaz da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju,
 • odgovarajuće uverenje da vladaju srpskim jezikom i
 • fotokopiju važećeg pasoša.

Kandidati koji su stekli pravo za upis obavezni su da pre podnošenja dokumenata za upis, potpišu ugovor o studiranju sa Fakultetom kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze, odnosno visina školarine.

Godišnja školarina se može platiti u jednokratnom iznosu ili u više rata (najviše tri rate), što se utvrđuje ugovorom o studiranju.

Uslovi i pravila studiranja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Beogradu i Statutom Arhitektonskog fakulteta.

Studijski program se neće organizovati u školskoj 2015/2016. godini ukoliko se prijavi manje od osam kandidata.

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
Telefon: +381 11 3370199, 3218705
Faks: +381 11 3370193

kontakt osoba: Vesna Mulić
tel: +381 11 3370197
E-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs

Detaljne informacije

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa na Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura su objavljene u INFORMATORU:

INFORMATOR: SAS – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2015/16. OBAVEŠTENJE: SAS – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2015/16. KONKURS: SAS – Energetski efikasna i zelena arhitektura 2015/16.