UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Konkurs za tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike)

Grad Beograd, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda raspisali su otvoreni idejni dvostepeni anonimni (u prvom stepenu) urbanističko-arhitektonski konkurs za tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike).

Konkurs_Tri_trga_Beograd_opt

Opis konkursa

Otvoreni idejni dvostepeni anonimni urbanističko-arhitektonski konkurs za tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike).

Cilj konkursa

Cilj konkursa je da se izabere što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rešenje koje će, kroz neophodne procedure, omogućiti realizaciju prepoznatljivog i jedinstvenog uređenja tri centralna gradska trga i otvorenih javnih prostora koji ih povezuju. Predmetni urbanističko-arhitektonski konkurs (u daljem tekstu: Konkurs) kojim su obuhvaćena tri centralna trga u Beogradu (Trg Nikole Pašića, Trg Terazije i Trg Republike), raspisuje se i u cilju afirmisanja javnog interesa, kroz unapređenje, dodatnu aktivaciju i osavremenjivanje otvorenih gradskih prostora i njihovih sadržaja.

U tom smislu, imajući u vidu potrebe građana, važeće urbanističke i planske dokumente, kao i intencije Gradske uprave Beograda da otvorene javne gradske prostore učini dostupnijim pešacima, aktivnijim i privlačnijim za različite grupe korisnika, ovaj Konkurs ima za cilj i uspostavljanje osnovni principa za reafirmaciju i unapređenje funkcionalnih i ambijentalnih kvaliteta javnih gradskih prostora koji su predmet ovog Konkursa.

Trg_Republike_Beograd_opt
Trg Republike u Beogradu

Tip konkursa

 • Po vrsti Konkurs je otvoren.
 • Prema zadatku Konkurs je idejni.
 • Po obliku Konkurs je dvostepeni.
 • Prema načinu i predaji rada Konkurs je anoniman u prvom stepenu.

Opis i zadatak konkursa

Zadatak konkursa je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja za uređenje javnog gradskog prostora – tri centralna gradska trga, sa svim elementima koji se zahtevaju programom ovog Konkursa.

Projektantska rešenja moraju biti prepoznatljiva, takva da reflektuju duh grada, da istaknu urbane specifičnosti sa ciljem da budu prihvaćena od strane lokalne zajednice i korisnika kao sastavni deo njihovih vrednosti sa aspekta prostorne i društvene specifičnosti samog mesta.

Predlog rešenja treba da afirmiše potencijale predmetnog prostora i pruži mogućnost za, osim primarne funkcije pešačkog saobraćaja u što kvalitetnijim uslovima, dopunsku aktivaciju prostora raznovrsnim komplementarnim sadržajima i aktivnostima iz domena: kulture, umetnosti i zabave, koji bi prostor činili privlačnim za različite grupe korisnika tokom cele godine i u različito doba dana.

Uslovi za sprovođenje konkursa

Konkurs se raspisuje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” br. 124/2012) (u daljem tekstu: ZJN) i Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa (“Službeni glasnik RS” br. 58/2012) (u daljem tekstu: Pravilnik).

 • Svaki učesnik konkursa/ponuđač koji je zvanično preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu.
 • Predajom rada svaki učesnik/ponuđač prihvata propozicije ovog konkursa.

Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture, pejzažne arhitekture i dizajna, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine.

Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, po želji, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente arhitekture, pejzažne arhitekture i dizajna.

Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu:

 • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen konkursnom dokumentacijom – raspisom konkursa.
 • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene konkursnom dokumentacijom – raspisom konkursa.
Trg_Nikole_Pasica_Beograd_opt
Trg Nikole Pašića u Beogradu

Sastav žirija i izvestioci

Predsednik žirija:
– Milutin Folić, dipl.inž.arh., gradski arhitekta

Članovi žirija:
– Nebojša Minjević, dipl.inž.arh. – zamenik predsednika žirija
– Akademik prof.Branislav Mitrović, dipl.inž.arh. – član žirija
– Prof. Boris Podreka, dipl.inž.arh. – član žirija
– Prof. dr Eva Vaništa Lazarević, dipl.inž.arh. – član žirija

Zamenik člana žirija:
– Milana Jočić, dipl.inž.arh.

Izvestioci:
– Ana Lazović, dipl.inž.arh.
– Jelena Đerić, dipl.inž.arh.

Sadržaj konkursne dokumentacije

Sadržaj konkursne dokumentacije:

 • Opšti deo konkursne dokumentacije
 • Program konkursa
 • Prateća dokumentacija (preuzima se od Društva arhitekata Beograda, na način opisan u tački 17. stav 2. konkursne dokumentacije) koja sadrži: – Informacione grafičke priloge, – Grafičke digitalne podloge,- Smernice nadležnih institucija, – Izvode iz aktuelnih urbanističkih dokumenata, – Fotografije lokacija, – Ostalu dokumentaciju ( katalozi, izvodi iz studija…)

Program konkursa obuhvata: povod i cilj izrade konkursa, opšte karakteristike prostora, opšte programske uslove za kontekstualni nivo (saobraćajne karakteristike prostora, zaštita kulturnih dobara, zaštita prirodnih dobara, zelene površine), posebne programske uslove za celine (celina 1 – Trg Republike, celina 2 – Trg Terazije i celina 3 – Trg Nikole Pašića) i programske kriterijume za elemente uređenja i urbanu opremu javnih prostora.

Trg_Terazije_Beograd_opt
Trg Terazije u Beogradu

Konkursni rokovi

Početak konkursnog roka / datum oglašavanja 17.12.2014.
Podloge i dokumentacija Konkursa mogu se preuzeti Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7/III, Beograd

Rok za postavljanje pitanja je do 15.01.2015.
Pitanja se mogu postavljati na adresu dab.beograd@gmail.com.

Odgovori Žirija na postavljena pitanja će biti objavljena na Portalu uprave za javne nabavke, internet strani Naručioca i internet strani Društva arhitekata Beograda u roku od pet dana od isteka roka za postavljanje pitanja. Isti će biti dostupni na internet strani Društva arhitekata Beograda do isteka roka za predaju radova.

Rok za predaju radova u prvom stepenu konkursa je 06.03.2015. do 15,00 časova, bez obzira na način predaje (neposredno ili poštom) u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7/III.

Objavljivanje rezultata konkursa u prvom stepenu o izboru pet radova (odnosno shodno odluci Žirija, kako je definisano u tački 22. stav 3.) na Portalu uprave za javne nabavke, internet strani Naručioca i internet strani Društva arhitekata Beograda 20.03.2015.

Sugestije žirija izabranim radovima do 03.04.2015.

Početak drugog stepena konkursa za izabrane učesnike 03.04.2015.

Rok za predaju radova u drugom stepenu konkursa je 05.05.2015. do 15,00 časova, bez obzira na način predaje (neposredno ili poštom) u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Beograd, Kneza Miloša 7/III.

Objavljivanje rezultata konkursa u drugom stepenu na Portalu uprave za javne nabavke, internet strani Naručioca i internet strani Društva arhitekata Beograda 15.05.2015.

Izložba konkursnih radova i javna diskusija o rezultatima konkursa biće oragnizovana najkasnije 30 dana nakon objavljivanja rezultata konkursa u drugom stepenu.

O terminu za podizanje nenagrađenih konkursnih radova učesnici će biti obavešteni na sajtu Društva arhitekata Beograda.

Nagrađeni i nenagrađeni radovi, sa izveštajem Žirija biće publikovani elektronskom formatu na internet stranama Direkcije i/ili Sprovodioca u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci (šifra rada, nagrada, preporuka za otkup, plasman u uži izbor), te ime(na) autora ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi za Konkurs.

Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 6 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda u iznosu od 2.550.000,00 dinara, prema sledećoj raspodeli:

Prva nagrada ……………… 1.000.000,00 dinara
Druga nagrada ……………… 500.000,00 dinara
Treća nagrada ……………… 300.000,00 dinara
Obeštećenje učesnika za radove izabrane za drugi stepen ukupno 750.000,00 dinara.

Žiri će raspodelu nagrada i obeštećenja izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Naručilac se obavezuje da će isplate za izabrane i nagrađene konkursne radove izvršiti prema odluci Žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom – raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

Dokumentacija

Konkursnu dokumentaciju učesnici konkursa mogu preuzeti u prostorijama Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, od 17.12.2014. svakog radnog dana od 09.00 do 16.00 časova, uz uplatu iznosa od 1.000,00 dinara na  račun broj: 355-1015085-91, Društvo arhitekata Beograda sa naznakom „Konkurs za tri centralna trga u Beogradu”.

Na zahtev učesnika konkursne podloge će biti dostavljene preporučeno poštom.

Preuzimanjem, odnosno naručivanjem konkursne dokumentacije uz prethodnu uplatu zainteresovana lica stiču pravo učešća na Konkursu.

Kontakt kancelarije Društva arhitekata Beograda tel: 011/3230-059, tel/faks: 011/3239-754, e-mail adresa: sas-dab@eunet.rs.