UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
reklama-MUA_800x600_konacna-rang-lista

Odluka Dekana - drugi upisni rok

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 br. 1961/5
Dana: 10.10.2014. god.
Beograd

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12), Dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

O D L U K U

1. Odbijaju se kao neosnovane žalbe kandidata Marine Pešić br. prijave 009, Filipa Vukićevića br. prijave 010 i Tijane Todorović br. prijave 011, na Rešenje 02 br. 1961/3 Komisije za sprovođenje upisa od 08.10.2014. godine.

2. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

3. Ovo Odluku istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Rešenje 02 br. 1961/3 Komisije za sprovođenje upisa od 08.10.2014. godine, izvršena je detaljna analiza žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, na studijski program: unutrašnja arhitektura, pri čemu je utvrđeno:

1. Da su žalbe dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;

2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za
prijem studenata;

3. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;

4. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove;

5. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu;

6. Da kandidat Marina Pešić u svojoj žalbi traži ponovno razmatranje njenog problema;

7. Da kandidat Filip Vukićević u svojoj žalbi traži preispitivanje bodovanja prijemnog ispita odnosno način vrednovanja radova i

8. Da kandidat Tijana Todorović u svojoj žalbi navodi da treba razmotriti regularnost pregledanja prijemnog ispita i traži upoređivanje svih ostalih radova sa njenim.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DEKAN
ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Prof. dr Vladan Đokić

MUA 2014/15: Odluka Dekana – drugi upisni rok MUA 2014/15: Spisak kandidata koji su podneli žalbu – drugi upisni rok

Rešenje Komisije za konačnu rang listu - drugi upisni rok

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 br. 1961/6
Dana: 10.10.2014. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12), Komisija za sprovođenje Upisa je, dana 10.10.2014. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuje se Konačna rang lista kandidata za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, na studijski program: unutrašnja arhitektura, u drugom upisnom roku. Konačna rang lista nalazi se u prilogu ovog Rešenja i njegov je sastavni deo.

2. Odobrava se upis u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, na studijski program Unutrašnja arhitektura, u statusu samofinansirajućih studenata kandidatima koji se nalaze od 01. do 07. mesta, na Konačnoj rang listi MAS Unutrašnja arhitektura, drugi upisni rok.

3. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.

4. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.

5. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu (”Glasnik UB”, 168/12), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu master akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PREDSEDNIK KOMISIJE
ZA SPROVOĐENJE UPISA
Doc. arh. Miloš Nenadović

MUA 2014/15: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa za konačnu rang listu – drugi upisni rok

Konačna rang lista - drugi upisni rok

Konačnu rang listu možete pruzeti ovde:

KONAČNA RANG LISTA – MAS UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA 2014/15 – drugi upisni rok