UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Upis u prvu godinu MUA 2014/15: Drugi upisni rok – Rešenje Komisije za sprovođenje upisa

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 br. 1961/3
Dana: 08.10.2014. godine
Beograd

Na osnovu člana 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12), člana 21. Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu i Izveštaja komisija za ocenjivanje radova od 08.10.2014. godine, Komisija za sprovođenje upisa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

R E Š E NJ E

1. Odbijaju se kao neosnovane sve žalbe kandidata komisiji za sprovođenje upisa, na Preliminarnu rang listu, za upis u prvu godinu master akademskih studija studijski program Unutrašnja arhitektura, u školskoj 2014/2015. godini.
2. Spisak kandidata, koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu, ukupno 4 kandidata, sastavni je deo ovog Rešenja i nalazi se u njegovom prilogu. Na uvidu u radove bilo je prisutno 3 kandidata koji su podneli žalbu, a kandidat pod rednim brojem prijave 008 se nije pojavio.

Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Preliminarnu rang listu za upis u prvu godinu master akademskih studija, u školskoj 2014/2015. godini, Komisija za sprovođenje upisa Fakulteta je na osnovu Izveštaja komisija za ocenjivanje radova od 08.10.2014. godine, izvršila detaljnu analizu žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis u prvu godinu master akademskih studija, u školskoj 2014/2015. godini i utvrdila sledeće:

1. Da su žalbe dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;

2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;

3. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;

4. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove i

5. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

PRAVNA POUKA: Kandidat nezadovoljan ovim Rešenjem može podneti žalbu Dekanu u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje Rešenja Komisije za sprovođenje upisa Fakulteta po žalbi kandidata.

PREDSEDNIK
KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE UPISA
ARHITEKTONSKOG FAKULTETA

s.r. Doc. arh. Miloš Nenadović

MUA 2014/15: Rešenje Komisije za sprovođenje upisa po podnetim žalbama kandidata – drugi upisni rok MUA 2014/15: Spisak kandidata koji su podneli žalbu – drugi upisni rok