UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
reklama-SAS-PIN_o

Obaveštenje za kandidate

Odobrava se prijavljivanje kandidata za upis na Specijalističke akademske studije Projektovanje i nasleđe, u školskoj 2014/2015. godini, do popune broja, tj. do početka nastave 26.09.2014. godine.

Studijski programi za koje se konkurs raspisuje

Specijalističke akademske studije – Projektovanje i nasleđe 2014/15

Broj studenata

Projektovanje i nasleđe – 27 samofinsirajućih studenata.

Kandidati

Na studijski program specijalističkih akademskih studija Projektovanje i nasleđe mogu se upisati:

  • lica koja imaju završen master akademske studije iz oblasti arhitekture i urbanizma; master akademske studije Filozofskog fakulteta – arheologija i istorija umetnosti; master akademske studije Šumarskog fakulteta – odsek za pejzažnu arhitekturu; master akademske studije Geografskog fakulteta – prostorno planiranje; master studije Građevinskog fakulteta – modul konstrukcije, modul menadžment, tehnologije i informatika u građevinarstvu; odnosno integrisane studije iz čl. 83.st.5 i 6. Statuta Univerziteta u Beogradu, sa najmanje 300 ESPB bodova;
  • lica koja su stekla VII-1 stepen stručne spreme iz navedenih oblasti, prema propisima koji su važili do stupanja na snage Zakona o viskom obrazovanju.

Visina školarine i naknada za polaganje

Godišnja školarina za studente specijalističkih akademskih studija na studijskom programu Projektovanje i nasleđe utvrđena je u iznosu od 180.000,00 dinara.
Godišnja školarina za strane studente koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku iznosi 2.000,00 evra.
Naknada za upis studenata iznosi 6.000,00 dinara.

Rangiranje kandidata

Redosled kandidata za upis u prvi semestar specijalističkih akademskih studija utvrđuje se na osnovu ostvarenog uspeha u toku studija (maksimalno 60 poena), priloženog portfolija koji se odnosi na radove u oblasti kulturnog nasleđa (20 bodova) i intervjua sa kandidadatom (20 bodova).

Termini prijavljivanja kandidata

Prijavljivanje kandidata obaviće se u kancelariji 204 Arhitektonskog fakulteta u periodu od 03. do 05. septembra 2014. godine od 12 do 14 časova.

Način prijavljivanja

Kandidati prilikom, prijave na konkurs predaju:

  • ličnu i radnu biografiju,
  • fotokopiju diploma o završenim studijskim programima osnovnih i master studija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno osnovnih studija u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju (podnose na uvid originalna dokumenta),
  • dokaz o uplati naknade troškova koji iznosi 6.000,00 dinara, a koju kandidat uplaćuje na žiro račun Arhitektonskog fakulteta 840-1436666-34 poziv na broj 83 – 540004

Kandidati – strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnose pored propisane dokumentacije i potvrdu o izjednačavanju strane visokoškolske isprave – diplome o završenim studijama i fotokopiju pasoša.

Upis kandidata

Upis kandidata obaviće se od 22. do 25. septembra 2014. godine od 12 do 16 časova u kancelariji 204 Arhitektonskog fakulteta.

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
Telefon: +381 11 3370199, 3218705
Faks: +381 11 3370193
E-mail: prijemniAF@arh.bg.ac.rs