UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 br.1004/5
Dana: 16.07.2014. godine
B e o g r a d

Na osnovu člana 54. stava 1. a u vezi sa članom 85. i 86. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10 i 89/13), člana 13. Pravilnika o upisu studenata na studije prvog stepen Univerziteta u Beogradu, Rešenja o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00774/2010-04, Ministarstva prosvete i nauke i Odluke Dekana Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, 02 br.1004/4 od 16.07.2014. godine,

Komisija za sprovođenje prijemnog ispita Fakulteta je, dana 16.07.2014. godine, donela

R E Š E NJ E

1. Utvrđuju se Konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu osnovnih i integrisanoh akademskih studija, u školskoj 2014/2015. godini. Konačne rang liste nalazi se u prilogu ovog Rešenja i njegov su sastavni deo.

2. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze od 1. do 160. mesta, na Konačnoj rang listi.

3. Odobrava se upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, u statusu studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije, kandidatima koji se nalaze od 1. do 40. mesta, na Konačnoj rang listi.

4. Odobrava se upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, u statusu studenata koji plaćaju školarinu kandidatima koji se nalaze od 161. do 240. mesta, na Konačnoj rang listi.

5. Odobrava se upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, u statusu studenata koji plaćaju školarinu kandidatima koji se nalaze od 41. do 64. mesta, na Konačnoj rang listi.

6. Studentska služba Fakulteta će upis kandidata obaviti u skladu sa Zakonom, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta kao i sa Uputstvom za sprovođenje upisa Ministarstva prosvete Republike Srbije.

7. Ovo Rešenje izvršiće Studentska služba Fakulteta.

8. Ovo Rešenje istaći na oglasnu tablu i internet stranicu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10 i 89/13), Zajedničkim konkursom za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, Statutom i opštim aktima Univerziteta i Fakulteta, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.