УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02 бр.1004/5
Дана: 16.07.2014. године
Б е о г р а д

На основу члана 54. става 1. а у вези са чланом 85. и 86. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10 и 89/13), члана 13. Правилника о упису студената на студије првог степен Универзитета у Београду, Решења о допуни дозволе за рад бр. 612-00-00774/2010-04, Министарства просвете и науке и Одлуке Декана Архитектонског факултета у Београду, 02 бр.1004/4 од 16.07.2014. године,

Комисија за спровођење пријемног испита Факултета је, дана 16.07.2014. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђују се Коначне ранг листе кандидата за упис у прву годину основних и интегрисанох академских студија, у школској 2014/2015. години. Коначне ранг листе налази се у прилогу овог Решења и његов су саставни део.

2. Одобрава се упис у прву годину основних академских студија у школској 2014/2015. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, кандидатима који се налазе од 1. до 160. места, на Коначној ранг листи.

3. Одобрава се упис у прву годину интегрисаних академских студија у школској 2014/2015. години, у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, кандидатима који се налазе од 1. до 40. места, на Коначној ранг листи.

4. Одобрава се упис у прву годину основних академских студија у школској 2014/2015. години, у статусу студената који плаћају школарину кандидатима који се налазе од 161. до 240. места, на Коначној ранг листи.

5. Одобрава се упис у прву годину интегрисаних академских студија у школској 2014/2015. години, у статусу студената који плаћају школарину кандидатима који се налазе од 41. до 64. места, на Коначној ранг листи.

6. Студентска служба Факултета ће упис кандидата обавити у складу са Законом, општим актима Универзитета и Факултета као и са Упутством за спровођење уписа Министарства просвете Републике Србије.

7. Ово Решење извршиће Студентска служба Факултета.

8. Ово Решење истаћи на огласну таблу и интернет страницу Факултета.

О б р а з л о ж е њ е

Након спроведеног поступка прописаног Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутент. тумачење, 97/08, 44/10 и 89/13), Заједничким конкурсом за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2014/2015. години, Статутом и општим актима Универзитета и Факултета, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.