UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Broj: 02 br. 1004/4
Dana: 16.07.2014. godine
Beograd

Na osnovu člana 54. stav 1., a u vezi sa članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl.
glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autent. tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12 i 89/13), člana 21.
Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu, Dekan
Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, donosi

O D L U K U

1. Odbijaju se kao neosnovane žalbe kandidata Vujotić Milene br. prijave 030, Ristić Ane br. prijave 277 i Verić Stanka br. prijave 466, na Rešenje 02 br. 1004/3 Komisije za sprovođenje upisa od 14.07.2014. godine.

2. Ova Odluka je konačna danom donošenja.

3. Ovo Odluku istaći na oglasnu tablu i internet stranu Fakulteta.

O b r a z l o ž e nj e

Razmatrajući osnovanost podnetih žalbi kandidata na Rešenje 02 br. 1004/3 Komisije za sprovođenje upisa od 14.07.2014. godine, izvršena je detaljna analiza žalbi kao i celokupnog postupka sprovođenja konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija u školskoj 2014/2015. godini, pri čemu je utvrđeno:

1. Da su žalbe dopuštene, blagovremene i izjavljene od strane ovlašćenih lica;

2. Da su Konkurs i prijemni ispit sprovedeni u svemu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, opštim aktima Univerziteta i Fakulteta i objavljenim konkursom za prijem studenata;

3. Da su svi radovi rađeni i ocenjeni pod šifrom, što je obezbeđivalo tajnost i objektivnost u ocenjivanju;

4. Da je svim kandidatima na Konkursu omogućeno da podnesu žalbu Komisiji za sprovođenje upisa Fakulteta na Preliminarnu rang listu;

5. Da je svim kandidatima na Konkursu koji su podneli žalbu na Preliminarnu rang listu omogućeno da izvrše uvid u svoje radove;

6. Da su svi kandidati putem Informatora upoznati sa pravilima polaganja prijemnog ispita, što su potvrdili svojim potpisom na prijavnom listu;

7. Da kandidat Vujotić Milena u svojoj žalbi osporava mišljenje podkomisije za pripremu testa;

8. Da kandidat Ristić Ana u svojoj žalbi osporava mišljenje podkomisije za pripremu testa i

9. Da kandidat Verić Stanko u svojoj žalbi konstatuje da nije uspešno rešio zadatke zbog nemogućnosti praćenja vremena izrade testa na adekvatan način.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

DEKAN ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
Prof. dr Vladan Đokić s.r.