UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Fondacija Koste Migrića
Studentski trg 1
Beograd

Beograd, 25.12.2013. godine
03 Broj:

Na osnovu člana 6. Statuta Fondacija Koste Migrića, broj: 06-301/5-12 od 24.01.2012. godine, Odbor Fondacije Koste Migrića, na sednici održanoj 25.12.2013. godine, doneo je sledeću

ODLUKU
O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA
FONDACIJE KOSTE MIGRIĆA
ZA ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU

Član 1.

Raspisuje se Konkurs za dodelu 4 stipendije najboljim studentima Univerziteta u Beogradu, za školsku 2013/2014. godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija koji se u školskoj 2013/2014. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Član 2.

Kriterijumi za dobijanje stipendije su:

  1. redovno upisivanje školske godine,
  2. visina prosečne ocene svih položenih predmeta tokom studiranja, najmanje 9,00,
  3. slabije materijalno stanje, što se dokazuje potvrdama o primanjima članova porodičnog domaćinstva, za period januar – jun tekuće godine.

Član 3.

Studenti koji su korisnici drugih stipendija, nemaju pravo na stipendiju Fondacije.

Član 4.

Stipendija se dodeljuje deset meseci u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara.

Član 5.

Potrebna dokumentacija:

  • PRIJAVA (Obrazac br. 1 – preuzeti (PDF) sa internet stranice Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/ – Konkursi Univerziteta ili podići u zgradi Rektorata, Studentski trg 1, u portirnici),
  • UVERENJE o upisu školske 2013/2014. godine u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije,
  • UVERENJE o položenim predmetima i prosečnoj oceni svih položenih predmeta,
  • FOTOKOPIJA LIČNE KARTE,
  • UVERENJE o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period januar – juni tekuće godine.

Član 6.

Rok za podnošenje prijava je: od 26. decembra 2013. godine do 31.januara 2014. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Fondacije Koste Migrića.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta zadužbina i fondova, na telefon 3207-426, i na internet stranici Univerziteta http://www.bg.ac.rs/ – Konkursi Univerziteta.

Član 7.

Izbor kandidata za dodelu stipendija obavlja Odbor Fondacije i odluku objavljuje na internet stranici Univerziteta http://www.bg.ac.rs/ na stranici Fondacije Koste Migrića.

Na odluku o dodeli stipendije student ima pravo prigovora Odboru Fondacije, u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke na internet stranici Univerziteta u Beogradu http://www.bg.ac.rs/ na stranici Fondacije Koste Migrića.

ZAMENIK PREDSEDNIKA ODBORA FONDACIJE
Prof. dr Aleksandra Vraneš