УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Основне академске студије првог степена.
Трајање студија: 3 године180 ЕСПБ

3. семестар

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Организација простора 1
23 ОАСА-23010

Становање

Предмет курса је упознавање студената са тематиком архитектонско- урбанистичких склопова породичног и вишепородичног становања. Тематске области архитектуре и урбанизма везане за проблематику становања које обухвата садржај наставе леже у сфери истраживања услова и утицаја контекста и утицајних фактора који доводе до различитих типологија склопова, њихових идентификација и компарација. Изучавање њихове различите морфолошко-структуралне манифестације у простору једна је од тежишних тема овог курса. Предавања на курсу предходе и функционално су у вези са радом на Студио пројекту 1 и представљају теоријску подлогу за стицање искуства у примени теоријских знања у решавању практичних пројектантских проблема у поступку пројектовања.

КУРИКУЛУМ: Становање
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Историја архитектуре
24 ОАСА-23020

Историја архитектуре – Обликовање простора и стила

Упознавање са најзначајнијим градитељским дометима у историји архитектуре од праисторије до појаве ренесансе и барока. Издвајање архетипова као универзалних идеја које се трансформишу у различитом програмском решењу, функцији и конструкцији. Посебно тежиште у предавањима је на изабраним примерима јавне (сакралне и профане) архитектуре, насталим у изворишту одређених цивилизација и стилских група, као и њихов утицај на формирање школа и такозване „провинцијалне“ архитектуре. Паралелно читање текстова у више књига или делова текста у једној књизи и издвајање појединачног од општег у контексту развоја архитектуре.

КУРИКУЛУМ: Историја архитектуре – Обликовање простора и стила
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Урбанистичко пројектовање 1*
25 ОАСА-23031

Обликовање градских простора

У основи предмета је упознавање и оспособљавање студената за разумевање, систематизацију и анализу процеса формирања и трансформације градских простора и амбијената, а ради препознавања алата и стицања основних знања за бављење урбанистичким пројектовањем и обликовањем градских простора. Ово се остварује кроз подстицање професионалне радозналости код студената и стварање самосталног пута у разумевању односа и процеса и креативног приступа у изражавању проблема града и јавних простора.

КУРИКУЛУМ: Обликовање градских простора
26 ОАСА-23032

Посебне теме обликовања градских простора – Рекреација

Предмет је усмерен на упознавање студената са проблемским и тематским приступом обликовању градског простора кроз сагледавање веза урбаног дизајна и планирања, архитектуре и пејзажне архитектуре. Препознају се актуелне теме урбаног дизајна и сагледавају различите улоге које он остварује у развоју савремених градова. Специфична проблематике обликовања појединих врста градских простора разматра се на примеру развоја отворених и рекреативних простора у граду.

КУРИКУЛУМ: Посебне теме обликовања градских простора – Рекреација
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 3
27 ОАСА-23040

Архитектонске конструкције 3

Упознавање са савременим принципима, логиком и методама пројектовања материјализације архитектонских објеката са армирано-бетонском носећом конструкцијом и упућивање у принципе пројектовања материјализације различитих концепата фасада. Разматрају се концепти и детаљи фасада различитих у погледу врсте материјала и технике градње узимајући у обзир утицај функионално – обликовних и конструктивних захтева и критеријума конфора боравка. Излажу се специфичности материјализације еркера, балкона и кровова. Стичу се знања о основним принципима индустријализоване и монтажне градње, принципима пројектовања и извођења склопова, елемената и спојева монтажних објеката, принципима пројектовања и обликовним потенцијалима префабрикованих и полупрефабрикованих фасада и фасадних облога.

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 3
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 2
28 ОАСА-23050

Принципи конструисања архитектонских објеката

Упознавање студената са принципима конструисања архитектонских објеката, приступом системима и начинима формирања конструктивних склопова кроз препознавање и формирање статичких шема на конкретним примерима објеката, савладавање анализе оптерећења и упознавање са статички неодређеним носачима (континуалним носачима) са прорачуном статичких утицаја.

КУРИКУЛУМ: Принципи конструисања архитектонских објеката

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ ОАС И ИАС АРХИТЕКТУРА 2016/17
Спискови студената, распоред сала за ОАСАИАСА-23060 Студио 01А – Породично становање – 2016/17

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 01А
29 ОАСА-23060

Студио 01А – Породично становање

НОВА КУЋА НА НОВОМ БРДУ
Тема курса је тежишно везана за “породично становање” и његове прелазне облике ка вишепородичним структурама. Пројектни задатак односи се на архитектонско урбанитичко решење групације (или више групација) јединица намењених “породичном становању” (односно становању нижих густина), која припадају заједничкој парцели или низу поједначних парцела и решењу слободностојећих, двојних или другачије оранизованих групација породичних кућа на засебним, аутономним парцелама. Кроз задатак је потребно истражити непосредне индивидуалне доживљаје простора становања као и ширу друштвену перцепцију истог. Пројектантском анализом и интерпретацијом различитих облика заједничког живота, тежи се уопштавању и релативизацији термина “породично становање” у оквиру архитектонско-урбанистичког дискурса.

КУРИКУЛУМ: Студио 01А – Породично становање ПРИЛОГ: Студио 01А – Породично становање
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 01Б*
30 ОАСА-23071

Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина

Рад на предмету је усмерен на упознавање студената са основама и принципима урбанистичког пројектовања малих урбаних целина претежно стамбеног карактера. Проблематика се сагледава у релацији са специфичним природним и друштвеним контекстом и разматра на различитим просторним и проблемским нивоима.

КУРИКУЛУМ: Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина
31 ОАСА-23072

Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат /ИГ1/

Урбанистички пројекат мале стамбене целине
Тема рада у студију је урбанистички пројекат мале стамбене целине на задатој локацији у Београду. На основу анализа карактеристика урбаног подручја и идентификације кључних типова изграђености, као и проблема и вредности функционално-физичке структуре, студенти предлажу и разрађују урбанистички пројекат мале урбане целине.

Рад на задатку треба да омогући студентима да сагледају вишеслојност и сложене односе у урбаном простору, да продубе и примене знања о урбаном становању, као и да се упознају са разлчитим методама и техникама анализе урбаног простора и елементима урбанистичке технике.

КУРИКУЛУМИ: Студио 01Б – Урбанистичко пројектовање стамбених целина – Пројекат /ИГ1/
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Ликовне форме 1
32 ОАСА-23080

Ликовно приказивање у архитектури

Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично ликовно искуство у ликовном представљању и ликовној транспозицији архитектуре, природе и урбаног окружења.

КУРИКУЛУМ: Ликовно приказивање у архитектури

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета.

4. семестар

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Организација простора 2
33 ОАСА-24010

Едукација и простор

Настава на предмету има за циљ да, кроз теоријску наставу, студенте упозна са карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања простора намењених едукацији. Упознавање са специфичностима функционалне организације, конструктивним, обликовним и захтевима комфора предметних простора као и условностима социјалног и друштвеног контекста и значајем актуелних педагошких метода као утицајним факторима у избору пројектанског приступа и формирању архитектoнског концепта.

КУРИКУЛУМ: Едукација и простор СЕМИНАРСКИ РАД: Теме и структура рада
34 ОАСА-24020

Пословање

Циљ наставе је да се кроз предавања и семинарске радове унапреде знања студената у области архитектонско-урбанистичког пројектовања. Ужи тематски оквир је пројектовање пословних објеката. Радом на предмету студенти ће бити у прилици да се сусретну са савременим тенденцијамa у пројектовању пословних објеката.

КУРИКУЛУМ: Пословање
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Историја уметности
35 ОАСА-24030

Историја уметности

Настава на предмету бави се питањима визуелног идентитета, односа уметности и друштвеног контекста, односа између визуелних уметности и архитектуре, односа између уметности и науке, културолошких аспеката уметности, те друштвених и политичких функција уметности.

КУРИКУЛУМ: Историја уметности
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Урбанистичко пројектовање 2*
36 ОАСА-24041

Урбана инфраструктура

Предмет има за циљ упознавање студената са аспектима урбанистичког планирања и пројектовања инфраструктурних мрежа и сервиса. Препознавање структуре, елемената, процеса и фактора развоја урбане инфраструктуре у односу на рационалну потрошњу енергије и планирање намене земљишта у грађеним срединама.

КУРИКУЛУМ: Урбана инфраструктура
37 ОАСА-24042

Саобраћај и друштвена инфраструктура

Кретање људи, роба и информација је одувек било основна компонента људских друштава. Савремени економски процеси праћени су значајним повећањем мобилности и вишим нивоима доступности свим урбаним функцијама, а посебно јавним службама и друштвеној инфраструктури. Урбана мобилност и доступност и дистрибуција и квалитет јавних служби представљаjу главне изазове у функционисању градова, како за градске власти тако и за њихове становнике. Добар саобраћаjни систем, квалитетне јавне службе и висок квалитет урбане средине у 21. веку значи избор: квалитетан jавни превоз, безбедан бициклистички саобраћаj, подстицање опциjа за пешачење, добар jавни простор и место за живот у граду где jе вожња аутомобила избор, а не нужност, као и квалитетно распоређене и доступне јавне службе.

КУРИКУЛУМ: Саобраћај и друштвена инфраструктура
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Архитектонске технологије – Архитектонске конструкције 4
38 ОАСА-24050

Архитектонске конструкције 4

Циљ предмета је упознавање са основним принципима материјализације архитектонских објеката кроз примену следећих конструктивних материјала: дрво, челик, стакло; пројектовање фасада и кровова, унутрашњих преграда, спуштених плафона и подова у систему суво монтажне градње.

КУРИКУЛУМ: Архитектонске конструкције 4
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Статика архитектонских конструкција 3
39 ОАСА-24060

Пројектовање и прорачун конструкција 1

Упознавање студената са елементима пројектовања, конструисања и димензионисања армирано бетонских конструкција архитектонских објеката.

КУРИКУЛУМ: Пројектовање и прорачун конструкција 1
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 02А*
40 ОАСА-24071

Одрживе урбане заједнице

Одрживе и отпорне урбане заједнице_ студија случаја насеља Овча у Београду

Тема отпорности је у планирање градова ушла као одговор на последице климатских промена, а затим се проширила и на друге физичке, друштвене и економске изазове са којима се суочавају градови XXИ века. Град Београд је после великих поплава из 2014. године препознао значај овог аспекта одрживости, аплицирао за Програм „100 отпорних градова“ и крајем 2016. године отпочео рад на Стратегији отпорности Града Београда. Циљ је развијање урбаних ресурса, капацитета и система који ће боље подносити, реаговати и прилагођавати се акутним шоковима и хроничним стресовима, који ће се лакше и брже опорављати након недаћа и боље функционисати у добрим временима. У школској 2016/17 години наставни програм у оквиру ове студијске целине биће реализован у сарадњи са Секретаријатом за инвестиције Града Београда, а у оквиру Програма отпорности за Град Београд.

http://odrziveurbanezajednice.blogspot.rs/

ПРАКТИКУМ: Одрживе урбане заједнице – Теорија и пројекат I КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице
41 ОАСА-24072

Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/

Урбанистичко решење отпорне и одрживе насељске заједнице у Овчи

По први пут у историји, већина људи у свету живи у градовима. Стопа урбанизације ће наставити да расте, стварајући кључни изазов 21. века – створити приступачне, социјално, економски и еколошки живе урбане заједнице са отпорним сервисима водних система, хране и енергената. Овај изазов захтева нове приступе дизајну, планирању и организацији коришћења и развоја урбаних простора. То значи проналажење нових начина, техника и алата за свакодневно, али квалитативно стратшеко деловање. Улога архитеката и урбаниста у овим процесима битно се мења – од пружаоца услуга архитекти се трансформишу у лидере промена и проактивне иницијаторе трансформације вредности квалитета урбаног живота.

број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 02б
42 ОАСА-24080

Студио 02б – Архитектонске конструкције

Упознавање са основним принципима материјализације архитектонских објеката кроз примену конструктивних материјала: армирани бетон, дрво, челик и стакло. Основни циљ предмета је пројектовање и решавање конструкције објекта у складу са примењеним материјалима и функционалним захтевима, као и стицање вештина пројектовања и материјализације подсистема у објекту различитих у погледу техника градње: фасаде, кровови, унутрашње монтажне преграде, плафони, подови, итд, од концепта до детаља. Студент се упознаје са израдом специфичних графичких прилога у случају објекта грађеног на лицу места и префабрикованог.

КУРИКУЛУМ: Студио 02б – Архитектонске конструкције
број_ шифра______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Ликовне форме 2
43 ОАСА-24090

Боја и ликовни концепт

Циљ наставе на предмету Боја и ликовни концепт је да студенти усвоје знања и прaктично искуство у сложеним ликовним истраживањима од интереса за студије архитектуре попут сликарства, графике, моделовања и мултимедијалних форми ликовних уметности.

КУРИКУЛУМ: Боја и ликовни концепт

* Студијска целина која има једну заједничку оцену за група предмета од којих се састоји. Критеријуми на основу којих се формира оцена за Студијску целину дефинисани су спецификацијама предмета.